4000–1700 f.Kr.: yngre steinalder

Yngre steinalder, «neolitikum», er steinaldernes slutt­epoke og tiden da jordbruket tas opp. 

Introduksjon til perioden

I Norge levde fangst­øko­no­mien likevel videre gjennom yngre stein­alder. Først fra 2400 f.Kr. opptrer virkelige gårds­sam­funn i Norge, men da som del av en kulturpakke som omfattet arkitektur, sjøfart, teknologi, språk og grav­skikk. Denne pakken kom med innvandrere fra klok­ke­be­ger­kul­tur­en.

Veien fra jordbrukets oppkomst til gårdsetableringen er lang: Etter istiden, 9500 f.Kr., begynte folk i Midtøsten å holde dyr og dyrke planter. Jordbruket ble så spredt gjennom Europa fra 5600 til 5300 f.Kr., mens den eldste kul­tur­en som drev landbruk i nord, traktbegerkulturen, etablerte seg i Skan­di­na­via rundt 3950 f.Kr.

Traktbeger fra Bottrop i Tyskland. I Norge er det funnet spor fra trakt­beger­kul­turen i Oslofjordområdet og på kysten ned vestover til Lista, blant annet kera­mikk og flintøkser. Med denne kulturen ble jordbruket innført i de sørligste delene av landet. Foto: Bottrop Museum, Quadrat Bottrop

Hvorfor begynte man med jordbruk? Én forklaringsmodell legger be­folk­nings­øk­ning og ressurssvikt til grunn, at folk måtte finne nye måter å skaffe mat på. Men modellen mangler grunnlag i kildematerialet ‒ be­folk­nings­øk­ning­en var snarere et resultat av økt matproduksjon. En annen teori har overflod som utgangspunkt og hevder eliter blant jegere/sankere vant støtte gjennom fester med kjøtt og alkohol. For å sikre råvarene be­gynte man med jordbruk. Andre teorier legger heller vekt på ulike ideo­log­iske motiver.

Det første jordbruket i Europa og Skandinavia er i alle fall knyttet til inn­vand­ring av bønder. Folketomme deler av Europa ble kolonisert, men i Norge fantes det veltilpassete fangstsamfunn. Deres motstand gjorde at det tok lang tid før gården ble etablert.


 

 • Bondesamfunnet etableres

  Veien fra framveksten av jordbruk i Midtøsten til gården ble etablert i Norge, er en lang historie. Folk i Norge var sent ute med å dyrke jord og holde dyr, men da de først begynte, spredte bondens levemåte seg raskt.

 • En jordbruksrevolusjon?

  Der jordbruket i et europeisk perspektiv var resultat av en lang prosess, var etableringen av de første bonde­sam­funn­ene i et norsk perspektiv en rask omveltning.

 • Fra jegere til bønder

  Var det fangstfolkene som i løpet av yngre steinalder gikk over til å bli bønder, eller ble fangstfolkene fortrengt av bønder som innvandret?

 • Midt i matfatet

  I mye av yngre steinalder levde befolkningen i Norge av fangst, og de tok bare til seg deler av den nye jord­bruks­kul­turen som kom fra sør og øst.

 • Der jordbrukerne møtte jegerne

  Jordbruket kom til Norge rundt 3950 f.Kr., da Skan­di­navias første jordbrukskultur ble etablert i området rundt Oslofjorden.

 • Steinalderkulturer

  Arkeologene har som regel gitt ulike kulturer navn ut fra en bemerkelsesverdig gjenstandsform som knyttes til regionen og epoken. Bak kulturnavnene gjemmer det seg ulike måter å leve på.

 • Nye teknologier

  Var det innføringen av ny teknologi som forandret stein­alder­sam­funnet, eller var det samfunnsendring som førte til nye teknologier?

 • Bofast uten jordbruk

  Langs kysten av Troms og Finnmark er det funnet en rekke hustufter som viser at jegere og fiskere i yngre steinalder var fastboende i landsbyer.

 • Høvdingdømmer vokser fram

  Prestisjevarer, våpen og gravminner viser at samfunnet ble mer lagdelt mot slutten av yngre steinalder, og at makten ble forsøkt videreført gjennom arv. Samfunnet ble mer hierarkisk, og de første høvdingdømmene trådte frem.

 • Omveltning av samfunnet

  Det foregikk radikale teknologiske og kulturelle endringer i slutten av yngre steinalder. Hvorfor endret samfunnet seg på dette tidspunktet, når de foregående århundrene hadde vært så stabile?

 • Helleristninger og veidekunst

  Slipte, prikkhogde og malte figurer på stein gir oss et lite glimt inn i et verdensbilde som er borte for lenge siden.

 • Mangfoldige gravfunn

  Det er gjort få gravfunn fra yngre steinalder i Norge, og de som er funnet, viser stor variasjon i gravskikken. Det tyder på at kulturelle og sosiale normer endret seg i løpet av perioden.

 • Jordbruk – en ny levemåte

  Da steinalderfolk mot slutten av siste istid begynte å dyrke og avle ville planter og temme dyr, tok de et valg som har preget menneskenes levesett fram til våre dager.

Forfattere i denne perioden