Velferdsstat - bakgrunn

Hva var bakgrunnen for velferdsstatens sosiale ordninger? Samarbeidslæring. Lange linjer. 

Lærerveiledning

Individuelt/par

Les og vurder kilden På veien mot Folketrygd og artikkelen Trygghet og økt velferd.

Diskuter: Hvor kom ideene til velferdsstaten fra? Prøv å få med så mange faktorer som mulig. Skriv ned.

I grupper på fire

Ta med punktene deres inn i gruppesamtalen. Alle fire må bli enige om de tre viktigste faktorene. Begrunn hver faktor. Skriv ned.

Plenum

  1. Gruppene deler sine svar. 
  2. I oppsummeringen kan det åpnes for diskusjon mellom gruppene.
  3. Felles kildegransking - hva er forskjellen på kilden og artikkelen?

Forslag til fordypning

Les artiklene Velferd i middelalderen og Sosiale ordninger på 1800-tallet: kårfolk, fattige, syke

Reflekter over likheter og forskjeller i samfunnets organisering av velferd for menneskene.  

Bildet viser gårdbrukeren på storgården Nedre Rogneby på Østre Toten med sin familie fremst. Huslæreren sitter med familien, mens husmenn, dagarbeidere, tjenestefolk står bak. I bakgrunnen står også  de som var legdslemmer, dvs. fattige som ble forsørget ved å vandre fra gård til gård. Fotografiet er tatt i 1869. Foto: Per Adolf Thoren Eier: Mjøsmuseet

Kompetansemål

  • Gjøre rede for velferdsutviklingen i Norge på 1900-tallet og drøfte konsekvenser for menneskers livsutfoldelse.
Emneord: Etter 1945
Publisert 14. mars 2019 10:23 - Sist endret 17. sep. 2021 18:06