Bygselbrev på ødegård

Kildeintroduksjon

Hva skulle til for å leie en gård?

Et bygselbrev er en form for leiekontrakt fra middelalderen. Denne kilden er en leiekontrakt på en ødegård på Osterøya i Hordaland. Gården hadde ifølge kontrakten ligget øde i ti år. Kontrakten er inngått av abbeden Hogne og konventbrødrene i Mikaelskirken i Bergen som utleiere, og Eirik Einarsson som leilending. 

I kilden får du innsikt i hvordan leiekontrakten mellom kirken og leilendingen er utformet og hva som kreves i leie for gården.

Tegning av to forlatte hus
"Ødegård", et maleri av Theodor Kittelsen. Maleriet viser et stabbur og høgloft er i forfall etter at folk har forlatt gården. 

Kilden

Tittel: Bygselbrev på ødegård
Datering: 1340
Opphav: Abbed Hogne ved Mikaelskirken i Bergen
Hentet fra: Norske middelalderdokumenter, Universitetsforlaget 1973.
Rettigheter: Materialet er underlagt opphavsrett. Gjengitt etter avtale med Universitetsforlaget.

Mer informasjon om kilden

[Kilden er modernisert.]

Bergen, 11. juli 1340

Alle menn som ser eller hører dette brev, sender broder Hogne, med Guds tålmod abbed ved Mikaelskirken i Bergen, og alle konventbrødrene samme sted Guds og sin hilsen. Fader Vår.

Vi gjør det kjent for dere at på benediktsmenssedag [11. juli] om sommeren i det år da det var lidd 1340 vintrer fra vår herre Jesu Kristi fødsel, ble denne kontrakt inngått mellom oss og Eirik Einarsson om en jordeiendom på fem månedsmater i leie som ligger i Bruvik kirkesogn på Osterøy og heter Herfinnsdal, som da hadde ligget øde i 10 vintrer og var sterkt overvokst av skog, at vi overdro ham denne jorden på den måten at førnevnte Eirik skal rydde den og sette opp hus på egen kostnad på det vilkår at han og hans arvinger skal eie halvparten av denne jorden. Til gjengjeld for det skal han og hans arvinger svare full vedlikeholdsplikt og holde alle hus på den førnevnte jord i leiefør stand for alltid. Herr abbeden og brødrene skal ta 3 lauper [ca. 15 kg] smør første året, straks den førnevnte Eirik kommer til den førnevnte jord, og jevnlig siden, så mye mer som jorden blir verdt mer etter vurdering av skjønnsomme menn som blir lovlig tilkalt, skal den vokse i landskyld [jordleie] for begge, og i leidang [mannskap eller naturalier til hæren] for kongen.

Og til sant vitnesbyrd satte vi våre segl for denne håndskrift som ble gjort på dag og år som før er sagt.

Ordforklaringer

Landskyld: jordleie

Lauper: ca. 5 kilo

Leidang: mannskap eller naturalier til hæren

Publisert 26. apr. 2018 12:11 - Sist endret 12. mars 2020 10:05