Husmannskontrakt

Kildeintroduksjon

Gårdeierne stilte en rekke krav til husmennene, både i form av betaling, pliktarbeid og lydighet.

En husmann var en person som leide en hustomt, med eller uten tilhørende jord av en gårdbruker. Husmannsvesenet i Norge vokste frem i takt med befolkningsveksten på 1600-tallet og nådde en topp på midten av 1800-tallet. Da var det nesten like mange husmenn som selveiende bønder i Norge.

Husmennene betalte for plassen de leide med penger, arbeidsinnsats eller en kombinasjon av de to, og for gårdeierne var husmennene ofte svært viktige for driften av gården.

Husmannsplassen var små og lå ofte på den dårligste jorda på gården, men vilkårene for husmennene varierte utover i landet. På Østlandet og i Trøndelag var de sosiale forskjellene mellom gårdbrukere og husmenn store, mens på Vestlandet var gårdsbrukene små, og husmennene hadde ofte en friere stilling. I Nord-Norge var det særlig mange husmenn uten jord, ofte kalt strandsittere.

I kildeutdraget under kan du sette deg inn i leievilkårene til en husmannsfamilie fra Gran på Hadeland i 1826.

Bildet viser hval gård på Gran på 1950-tallet
Hval gård på Hadeland 1950-1959. På denne gården ble husmannskontrakten mellom Thord Hansen Hval og Chasber Nilsen ingått i 1826. Foto: Fjellanger Widerøe flyfoto. Eier: Randsfjordmuseet

Kilden

Tittel: Husmannskontrakt fra gården Hval på Hadeland
Datering: 1826
Opphav: Privat gårdsarkiv fra Gulden i Gran
Hentet fra:

Kjelder til norsk historie, Universitetet i Trondheim, Tapir forlag, 1969, side 105.

Rettigheter: Underlagt opphavsrett. Publisert med tillatelse fra NTNU.

Mer informasjon om kilden

[Kildeutdraget er modernisert og forkortet. Ordforklaringer og original kildetekst kan leses lenger ned på siden]

 

Jeg undertegnede Thord Hansen Hval boende i Grans sogn på Hadeland erklærer at jeg til husmannen Chasber Nilsen og hustru Kiæreste Hansdatter har, for begge deres levetid, bygslet og bortfestet en plass kalt Slætta, beliggende under min gård Søndre Hval, på følgende vilkår:

  • Den årlige husleie bestemmes her ved å svare årlig 4 spesidaler, med 4 mark i hver daler.
  • Til avdrag på overstående husleie skal Chasber Nilsen og hustruen være forpliktet som husfolk til å arbeide således som her følger: den ene uke skal han arbeide hos meg og den andre uke skal han være fri hele året igjennom, foruten i onnene. Da skal han arbeide hos meg foruten han skal ha sin ørkedag fri, men så snart som våronnen er forbi og han har vært med oss i skogen og gjort det nødvendige skogsarbeidet da skal han være fri fjorten dager eller tre uker.
  • Husmannen skal selv holde husene, men materialene som behøves til husene skal gårdbrukeren skaffe frem med sine hester når husmannen har laget det til i skogen. Men vi er enige om at gårdbrukeren eier to deler av husene og husmannen den tredje del. Glassene tilfaller husmannen alene.
  • Når husmannen Chasber Nielsen og hustruen holder disse anførte poster etterrettelig og viser meg som husvert samt min kone den tilbørlige akt og lydighet, da skal han og hans kone være og forbli i trygg og rolig besittelse av plassen. Men når Chasber Nilsen og hustruen Kierste Hansdatter er ved døden avgått da skal plassen høre til dem som bruker gården og de to delene av husene tilhører den som bruker den og den tredje del skal betales etter to manns skjønn.
  • Når husmannen har arbeidet eller betalt så han ikke er noe skyldig da skal han ha årlig frø, så fremt at gårdbrukeren kan skaffe det uten å kjøpe det selv.
  • Så skal husmannen arbeide hos meg for den i bygden sedvanlige dagspris 12 skilling for et leiearbeid, 8 skilling for en sommerdag og 6 skilling for en vinterdag og 6 skilling for hver dag som hustruen arbeider.

Hval den 16. mai 1826

 

Ordforklaringer

Bygsle: å leie bort
Spesidaler/skilling: Myntenheten i Norge fra 1816 til 1875. Det gikk 120 skilling på en spesidaler. 
Ørkedag: vanligvis arbeidsdag/hverdag. Kan også bety fridag.

Original kildetekst

Jeg undertegnede Thord Hansen Hval boende i Grans Sogen Paa Hadeland Giør Vitterligt at Jeg til husmanden Chasber Nilsen og hustru Kiæreste Hansdatter har for bægge deres Levetid Bygslet og bort fæstet En min Ejende Plas Slætta kaldet, beliggende under min Gaard Søndre Hval; Saa haver Jeg bort fæstet den Plas til husmanden Chasber Nilsen og hustruen Kiæreste Hansdatter Paa følgende Vilkaar:

1) Den aarlige husleie bestemmes her Ved at Svares aarlig 4 spd. med 4 mark i hver daller Skrivere fire Spesidaller med fire mark i dalleren-

2de til afdrag Paa overstaaende huslæije skal Chasber Nilsen og Hustruen Være for Pligtet Som husefolk at arbeide Saa Ledes som her følger den Eene uge skal han arbeide hos mig og den anden uge skal hand være frie helle aaret J giænnem for uden I aandene Da skal han arbeide hos mig foruden han skal have Sin ørkedag frie men saa Snart som Vaaraanden er forbie og hand har Vert med os I Skogen og Jort det fornødne skogsarbeide da skal han Være frie en Fiorttendage heller tre uger.

3de Paatager husmanden Sig Selv at holde husene men mattrialerne Som behøves til husene skal gaardbrugeren skaffe frem med Sine hester Naar husmanden har Laget det til J Skogen- men Vil Er Saa Lides for Ennede at gaardebrugeren Eyer de to delle af husene og husmanden den tredie del; og til lige Glasene tilfalder husmanden alleene.

4de Skal Husmanden huge 9 læs brende Veed J hiæm marken Efter udvisning og den øvrige Raske Veed Som han kan finde Løs skal han have frit J hiæm marken- og Rispe Løv skal han giørre frit J hiæm marken.

5) Skal husmanden have frit Jærde fang J hiæmmarken til Sin for Nødenhed.

6te Skal det Paa Plasen aflende for Saa Velsom af Creatturne faldende giøselmaae Ej af husmanden bort føres heller af hendes men skal alt Sammen for blive og afbruges på Plasen.

7de. Naar husmanden Chasber Nielsen hustruen hollder Sig dise anførtti Paaster Eftter Rettelig og Viser mig Som hus Vert Samt min Konne den tilbørlige agt og Lydigheed da skal hand og hans Konne Være og for blive J tryg og Rolig besidelse af Pladsen Men Nor Chasber Nilsen og hustruen Kierste Hansdatter Er Ved Døden afgangen da skal Pladsen hørre til dem som bruger gaarden og de toe delene af husene til hører den som bruger den og den tredie del skal betales efter tvende Mans Skønne.

8de Nor husmanden har arbeidet heller betalt Saa hand ikke Er Noget skyldig da skal han have aarlig frøe Saa fremt at gaardebrugeren kan skaffe det foruden at kiøbe det selv.

9de. Saa skal husmanden arbeide hos mig for den J bygden Sed Vanlig dag Pris 12 s- for et Leiearbeide 8 s. for en Sommerdag og 6 s. for en vintter dag og 6 s. for hver dag Som hustruen arbeider.

 

Hval d. 16. Maii 1826

 

Til Vitterlighed Efter

For Langende

 

Jond Pedersen Lunden og Philip Larsen Gulden begge med ført Pen

 

Thord Hansen Hval og Chasber Nilsen Hvals Eje

Bege med ført Pen

Publisert 5. mars 2018 09:20 - Sist endret 26. mai 2020 09:46