Gridsbrev fra kong Magnus Eriksson

Kildeintroduksjon

Da Ingvar Petersson ble drept, utstedte kongen et gridsbrev som ga gjerningsmennene en tidsavgrenset fred. Dette var en del av seinmiddelalderens kompliserte rettsprosedyrer.

Kilden er et gridsbrev, altså et brev der en konge gir en drapsmann midlertidig rettsvern inntil saken er undersøkt. Grid er en form for amnesti eller tidsavgrenset vern. 

Rettsvesenet som ble etablert med landskapslovene og landsloven økte i betydning gjennom hele middelalderen. På midten av 1200-tallet ble blodhevn forbudt. Blodhevn betydde at pårørende drepte gjerningsmann eller hans slektninger. I senmiddelalderen var det, som vi ser av dette gridsbrevet, opp til lov og rett å straffe drapsmenn.

Gridsbrev ble utsendt av kansleren, det vil si personen som oppbevarte kongens segl og skrev brev på vegne av kongen.

Gridsbrevet du kan lese under ble utsendt av kansler Arne Aslaksson på vegne av kong Magnus 7. Eriksson (norsk konge fra 1319 til 1374) i mars 1345. Det er Norges eldste bevarte gridsbrev. I brevet gis to personer grid frem til Olavsvaka, det vil si natt til 29. juli. Kongen gir drapsmennene grid for at saken skal etterforskes, og minner om at det er straffbart å bryte griden, det vil si å ødelegge rettens gang eller skade drapsmennene. Dersom drapsmennene etter «etterforskningen» ble funnet å være «botemenn», det vil si at de kunne gjøre opp for seg ved å betale bøter til kongen, fikk de garantert varig grid fra kongen.

Magnus 7 Eriksson
Magnus 7 Eriksson (1316-1374), konge av både Norge og Sverige. 

Kilden

Tittel: Gridsbrev fra kong Magnus Eriksson
Datering: 1345
Opphav: Kansler Arne Aslaksson
Hentet fra: Norske middelalderdokumenter, Universitetsforlaget 1973.
Rettigheter: Materialet er underlagt opphavsrett. Gjengitt etter avtale med Universitetsforlaget.

Mer informasjon om kilden

[Kilden er modernisert.]

Magnus, med Guds miskunn Norges, svears og Skånes konge, sender alle menn som ser eller hører dette brev, Guds og sin hilsen.

Vi vil at dere skal vite at vi har gitt Sigurd Skulesson som tok av dage Ingvar Petersson, og Roald Ormsson, som var sammen med ham, grid og fred for oss og alle våre menn til førstkommende olavsvoke, på den måten at de skal bøte til Gud og den dødes arvinger. Vi byder syslemannen og den som har våre alleigemål, i nærvær av eller med den dødes arvinger lovlig innstevnt, å prove deres sak, alle omstendigheter, opphavet til tvisten, gridsted, viglysing [drapsmanns bekjentgjøring av drap] og hvor langt det er lidd fra dette drapet ble begått, og hvilken sikkerhet de stiller for tegngilde og bøter om de blir provet som botemenn, og skrive slikt prov tilbake til oss som de sannest kan greie i denne saken, idet vi fullkomment forbyr hver mann å øke eller la øke vanskelighetene for dem i denne vår grid, med mindre hver som gjør det, vil ha forbrutt gods og fred.

Dette brev ble gjort i Oslo ved midfaste [3. mars] i vårt 26. styringsår [1345]. Herr Arne Aslaksson, vår kansler, beseglet.

Publisert 26. apr. 2018 14:07 - Sist endret 12. mars 2020 10:05