Norge i krig

Kildeintroduksjon

For å hindre at tyskerne erobret Norge, arbeidet myndighetene intenst i dagene fra 9. april til 10. juni.

rejgeringen rundt et bord

Fra kong Haakon mot venstre: statsminister Johan Nygaardsvold, landbruksminister Hans Ystgaard, forsyningsminister Trygve Lie, sosialminister Sverre Støstad, forsvarsminister Birger Ljungberg, konsultativ statsråd Arne Sunde, konsultativ statsråd Anders Fjelstad. Fra kong Haakon mot høyre: kronprins Olav,  utenriksminister Halvdan Koht, kirke- og undervisningsminister Nils Hjelmtveit, finansminister Oscar Torp, justisminister Terje Wold, arbeidsminister Olav Hindahl, konsultativ statsråd Sven Nielsen. Foto: NTBScanpix. Eier: Regjeringen.

Fra 9. april 1940 var Norge i krigen mot Tyskland. 

Under finner du en samling telegrammer og brev som statsministeren, forsvarsministeren, utenriksministeren og hærens øverste leder sendte seg imellom og til utenriksstasjonene de neste seks ukene.

Korrespondansen er kilder som kan brukes til å forstå myndighetenes utfordringer, ikke minst etter at Tyskland angrep Frankrike 10. mai 1940.

Kildene

Tittel: Korrespondanse før kapitulasjonen
Datering: 1940
Opphav: Utenriksdepartementet
Hentet fra: Riksarkivet. Utenriksdepartementets arkiv. Boks 10564 og 10616
Rettigheter: CC BY- NC

Mer informasjon om kilden

Referat fra legasjonen i London 9/4 – 1940 kl. 5.40

Til Norwegian Foreign Minister Hamar

Fra sendemann Dormers

Instruks lyder slik:

De må straks forsikre den norske regjering at den britiske regjering av hensyn til det tyske overfall, vil yte Norge all hjelp og vil kjempe sammen med dem. Meddel den norske regjering at den britiske regjering vil ta skritt for å stoppe den tyske invasjon i Bergen og i Trondheim, i betraktning av den britiske regjering anser dette for den mest verdifulle hjelp som kan ytes den norske regjering på det nåværende tidspunkt for å motsette seg invasjonen. Den britiske regjering håper den kan regne med aktive samarbeide med den norske regjering om folk og at den vil sette pris på å få vite så snart som mulig den norske regjerings egne planer, slik at den britiske regjerings disposisjoner vil være i overensstemmelse med dem. Den britiske regjering vil foreslå for den norske regjering, om mulig, å ødelegge Stavanger flyplass, hvis det er mulig å holde den.

Norwegian Minister London

Fra Hærens Overkommando

Til alle som deltar i forsvaret, soldater, telegraf-telefon-jernbane-og veifolk og frivillge hjelpere av alle slag.

Krigen har vart i 8 dager. Vi ble overrumplet og derfor så det fra først av rotet ut. Men vi begynner å få orden i tingene nå, både ved stridsfrontene og bakenfor. Det takker jeg dere alle for. Vi har hatt mangen hård tørn og vi må være forberedt på flere.

Men vi kommer ikke lenger til å kjempe alene. England og Frankrike vil gripe inn. Engelske tropper er alt i landet.

Vår oppgave er å holde det gående til hjelpen blir effektiv, å organisere oss og samle krefter.

Men som vi har greid oss hittil skal vi også greie den oppgaven når alle hjelper til som de hittil har gjort, hver på sin plass.

Husk at tyskerne har det ikke lett de heller, fordelt som de er i isolerte småstyrker rundt om i landet, med innbyrdes samband bare gjennom luften og med alle veier sperret av norske tropper.

Hold ut og hold sammen som hittil. Så går det.

16/4-1940. Otto Ruge, Kommanderende general

Referat av telegram til legasjonen i London av 28/4 – 1940

Jeg har mottatt en overraskende melding om at de britiske tropper, som står i Gudbrandsdalen og Romsdalen er beordret til å trekke seg tilbake. I regjeringens navn må De på den mest inntrengende måte henstille at denne ordre blir tatt tilbake da en slik tilbaketrekning vil bety fullstendig sammenbrudd av det norske forsvar mot Tyskland, såfremt dette skjer innen Trondheim er gjenerobret og stillingen i sin helhet konsolidert.

Denne henstilling støtter seg direkte på telegrammer til det britiske War Office fra britisk og norsk overkommando i Norge.

Foreign Minister

Referat av chiffertelegram [krypert] til Legasjonen Stockholm, sendt 6.5. kl. 22.30

Legasjonen bes besørge følgende telegram sendt legasjonen i London:

De militære operasjoner mot Narvik skrider langsomt fremover. General Ruge reiser til G.H.Q. [militærbase] i Harstad for å orientere seg og bringe orden i samarbeidet.

Legasjonen bes understreke overfor War Office at det er nødvendig å få en klar og presis gjensidig orientering mellom engelske militærmyndigheter i London, de alliertes hovedkvarter og det norske H.O.K.  [Hærens operative kommando]. Det ser ut som sådan orientering mangler her oppe slik som tilfellet var i det Søndre Norge og dette gjør samarbeidet vanskelig.

Den norske overkommando ber presisert hvor nødvendig det er stadig å bombardere Værnes og eventuelle andre flyplasser i det trondhjemske av omsyn til operasjonene mot Narvik.

Legasjonen bes videre understøtte det tidligere fremsatt ønske om at det blir sendt en engelsk militær-attache til det norske hovedkvarter.

Nygaarsvold

Referat av chiffertelegram [kryptert] til legasjonen i Stockholm, sendt 9.5. 40.

Send videre til legasjonen i London til underretning for statsråd Ljungberg:

England har tidligere lovet at når vår ammunisjon er oppbrukt, skal det sendes våpen og ammunisjon for omvæpning av norske soldater. Vi vil snart være short for ammunisjon. Det må derfor presses på for at materiall som er lovet sendt, deriblandt også det som er lovet til Åndalsnes og Namsos.

Skal vi kunne medvirke i forsvaret av Nord-Norge må Norge få anti-tanksskyts og luftskyts. Søk å få sendt hit så meget som mulig så snart som mulig. Her i Norge kan vi selv skaffe betjening for materiellet, men vi har bruk for noen instruktører til å starte utdannelsen.

Vi har utdannet bemanning for 1 jagerfly. Forsøk derfor å skaffe 15-20 fly som en begynnelse. Likeledes bør det skaffes 12-15, for eksempel Lysander speiderfly.

u. Lie [Trygve Lie]

Referat av chiffertelegram[kryptert] Stockholm av 11 mai., 1940, mottatt 12 mai.

Fra Koht: Jeg har sammen med forvarsministeren hatt inngående samtaler med franske og britiske myndigheter. Spesielt ga en samtale med general Gamelin [fransk] visshet for at det ville bli en kraftig innsats for å gjenerobre Narvik og holde fronten lengre syd. På flere steder skal antiluftskyts være landsatt. Lord Halifax har uttalt at det britiske kabinett den 10de vedtok at England vil fortsette sin militære støtte til Norge i samme utstrekning som før fastslått.

Koht og Ljungberg vil snarest mulig reise hjem.

Referat av chiffertelegram [kryptert]  i London, sendt 13.5. 40. kl. 08.00

Statsråd Lungberg bes underrettet om følgende fra H.O.K (Hærens overkommando):

Den engelske styrke i Mosjøen er plutselig innskipet og har etterlatt de norske tropper sammesteds i knipe etter at tyskerne gikk til et mindre angrep og foretok en mindre landsetning i Rana. Dette er akkurat det samme som foregikk ved Namsos.

Norske avdelinger og sjefer ser etter disse erfaringer med største mistillit på de alliertes virksomhet. Ethvert samarbeid blir umulig på denne måten. Saken bør forklares likefrem og inntrengende for Churchill personlig.

Det bør stilles det forlangende at englenderne tar igjen Mosjøen eller i det minste holder Mo i Rana og dekker Røsvold hvor det er store flyplassmuligheter.

Mange allierte bataljoner med artilleri, panservernskyts m. v. ligger nå ubeskjeftiget og unyttig omkring Harstad og kan uten skade sendes til Rana og Mosjøen.

u. Lie.

Referat av telegram til legasjonen i London, avsendt 30/5 1940

Sendemann Colban anmodes om øyeblikkelig å henvende seg til statsministeren og utenriksministeren og mase på nødvendigheten av øyeblikkelig å sende hit den lovede ammunisjon og de lovede våpen. Oppgivelsen av Bodø krever nå hurtig handling så vel av politiske som av militære hensyn. Narvik lar seg ikke holde lengden uten at flyvåpnet blir vesentlig styrket. Først må luftvern og jagerfly skaffes tilveie i større mengde, deretter må også bombefly skaffes. Stemningen i Nord-Norge tåler nå ikke flere brente byer eller tilbaketog.

Foreign Minister

Gjengitt Kongen

Referat av telegram fra legasjonen i London av 2/6 1940, mottatt 2/6 – 40

Mitt telegram 32. Churchill har anmodet meg om å se Chamberlain i hans sted da han var utenfor London. Jeg har nettopp konferert med Chamberlain som Halifax sa meg i forgårs og med ettertrykk erklærte at Storbritannia  ikke selv har tilstrekkelig med våpen og følgelig ikke kan sende mer til Norge på det nåværende tidspunkt. Da jeg uttalte at Norge vil risikere å miste Narvik og hele Nord-Norges kyst, sa han at det ville være et hårdt slag, men at England ikke siden 1066 har vært i større fare og at Norge og de øvrige allierte staters skjebne er avhengig av Englands skjebne.

Chamberlain tvilte selvfølgelig ikke på det endelige resultatet, men han mente at alle krefter nå må settes inn her i England. Chamberlain henviste til den rapport som minister Dormer og admiral Cork skal avlegge og til forhandlinger med den norske regjering og Kongen. Chamberlain ventet å høre fra Norge hvert øyeblikk.

Norwegian Minister, London.

Sendt 3.6 Statsministeren, Kongen, Forsvarsdepartementet

Publisert 8. feb. 2019 15:50 - Sist endret 10. mars 2020 13:31