Religionsmøter i vikingtiden

Kildeintroduksjon

I Vita Ansgarii kan man lese om biskop Ansgars møte med hedninger i det førkristne Sverige på midten av 800-tallet. 

Ansgar (801-865) ble født i Frankrike og gikk tidlig i lære som munk. Han ble erkebiskop av Hamburg-Bremen på midten av 800-tallet. Mest kjent er han for sine misjonsreiser i det førkristne Skandinavia. Ansgar kalles «Nordens apostel» fordi han var misjonær i dagens Danmark og Sverige. Etter sin død ble Ansgar æret som helgen.

Kildeutdraget er hentet fra Vita Anskarii ("Ansgars liv"), en helgenbiografi om Ansgar. Erkebiskop Rimbalt, Ansgars venn og etterfølger, skrev biografien på latin omkring 875 av for å hedre Ansgar. Vita Anskarii en viktig kilde til kristnes syn på de hedenske nordboerne, men også til det hedenske samfunnet og deres møte med kristendommen:

Helgenbilde i ortodoks stil av Ansgar

Kilden

Tittel: Ansgars liv, kapittel 23: Ansgars andre reise til Sverige
Datering: Ca. 875
Opphav: Erkebiskop Rimbalt
Hentet fra: Rimbert: Ansgars Levned oversatt av P. A. Fenger i 1910
Rettigheter: CC BY-NC

Mer informasjon om kilden

[Kildeutdraget er modernisert.]

Ansgars andre svenske reise

Da Ansgar var i ferd med å foreta denne reisen, hadde han med seg et sendebud og tegn fra kong Hårek [dansk konge], og denne lot den svenske konge ved navn Olaf hilse fra seg og si at «den Guds tjener [Ansgar] som var sendt fra kong Ludvig og kom til hans [Olafs] rike, kjente han [Hårek] meget godt, og at han aldri i sitt liv hadde sett så god en mann eller noensinne hadde truffet maken til ærlighet hos noe menneske.

Da han derfor hadde lært hans [Ansgars] store hellighet og godhet å kjenne, hadde han gitt ham lov til i sitt rike å gjøre hva han ville for å fremme kristendommens sak; og nå bad han [Hårek] ham [Olaf], at han likeledes ville tillate ham å gjøre det samme i sitt [rike] og, som han ønsket, bringe den kristne gudsdyrkelse på fote; hvorved han [Ansgar] ikke ville utrette annet enn som godt og rett monne være!»

Så begynte Ansgar da den reise han hadde for. Etter en seilas på nesten 20 dager kom han til Birka [i Uppland i Sverige], hvor han traff kongen [Olaf] og mengden av folket forstyrret av en skrekkelig villfarelse. For ved innskytelse av djevelen, som ganske riktig forutså den gode manns komme, traff det til på den selvsamme tid, at det kom en [mann] og sa at han hadde vært i de guders forsamling, som man holdt for i dette land, og at han var sendt av dem for å forkynne kongen og folket følgende:

«Dere,» så lød det, «har lenge i oss hatt nådige guder, og ved vår hjelp har dere i lang tid, med stor overflødighet i fred og lykke hatt det land inne, som dere bebor. Dere har også etter skyldighet betalt oss ofringer og løfter, og vi har vært tilfreds med deres lydighet. Men nå både holder dere de sedvanlige ofringer tilbake og er sene til å bringe deres frivillige løfter, og hva der enda mer vekker vårt mishag, dere innfører en fremmed Gud og tjener ham. Vil dere derfor at vi skal være nådige imot dere, så forøker deres sparsomme ofringer og betaler større løfter, og især må dere ikke motta den fremmede Guds dyrkelse, som forkynnes oss til tross hos dere eller gi dere av med hans tjeneste. Men dersom dere endelig ønsker å ha flere guder, og vi ikke er dere nok, så er vi enige om å oppta deres gamle kong Erik i vårt samfunn, så at han skal settes i gudenes tall!»

Dette djevelske ærende ble, just da biskopen [Ansgar] ankom, offentlig utropt og forvirret alles sinn, og en stor villfarelse og forvirring hadde oppfylt alles hjerter. De reiste da et tempel til ære for ovennevnte konge, som var død for lenge siden, og begynte å bringe løfter og ofringer til ham som til en gud.

Biskopen, som kom i det samme, begynte å spørre sine venner, som han hadde hatt fra før av, hvordan han skulle tale til kongen i dette anliggende. Disse gjorde seg all umake for å råde ham fra, og forsikret at det ikke var å tenke på at hans sendelse under disse omstendighetene ville lykkes; men dersom han hadde noe av verdi, så skulle han gi det bort for å slippe levende derfra. «Nei!» sa han til dem, «jeg vil intet gi her i løsepenger for mitt liv, for dersom det så behager min herre, er jeg rede til for hans skyld her både å lide pinsel og død.»

Da han [Ansgar] altså var i stor engstelse for denne sak, grep han endelig til det råd man ga ham, og innbød kongen til sitt herberge. Han gjorde gjestebud for ham, brakte ham de gaver han formådde, og kom frem med det ærende hvori han var sendt.

I forveien var både ved Håreks sendebud og ved biskopens venner som oppholdt seg der, årsaken til hans ankomst blitt meldt samme konge. Denne fant behag både i hans [Ansgars] kjærlighet og velvilje og i de gaver han hadde brakt, og svarte at han [kongen] mere enn gjerne ville hva han [Ansgar] hadde begjært. «Men,» la han til, «det har før vært prester her, som i et folkeoppløp, ikke på kongelig befaling, er utjaget herfra, og derfor hverken kan eller tør jeg gi lov til dette deres ærende, uten først ved loddkasting å ha spurt våre guder til råds og tillike fått folkets vilje derom å vite. La dit sendebud følge med til neste ting, så skal jeg tale din sak for folket, og dersom det med gudenes samtykke bifaller ditt ønske, så vil det lykkes som du attrår; men hvis ikke, skal jeg også la deg det vite.» Fordi det er skikk der til lands at ethvert offentlig anliggende mer avhenger av folkets enstemmige vilje enn av kongens makt.

Da vår fromme hyrde [Ansgar] hadde fått det svar av kongen, vendte han seg ganske til Herren som sin tilflukt, holdt ved med faste og bønn og ydmyket seg for Herrens åsyn med et sønderbrutt og bedrøvet hjerte.

Les hele kilden

Les hele Vita Ansgarii 

Publisert 9. mars 2018 13:17 - Sist endret 12. mars 2020 10:08