Myter og makt

Den førkristne nordiske religionen kjennes fra tidlig-mid­del­alderske sagn og sagaer, men sporene finnes også i ar­ke­ologiske funn fra de forutgående århundrene. Kan­skje har Odin og de norrøne gudene, æsene, sin opprinnelse i folkevandringstiden?

Til sammen vitner arkeologiske funn, sagn og sagaer om religionens særlige betydning for elitens makt og om Odin som denne krigerelitens hovedgud.

Selv om de skriftlige beretningene, som Snorres Edda og den poetiske Edda, først ble skrevet ned på 1200-tallet, så avspeiler de uten tvil et tros­sys­tem som går mye lenger tilbake i tid. Bildefremstillinger på ar­ke­o­log­iske gjenstander fra folkevandringstiden (400–550) synes å vise at troen på Odin som æsenes konge går tilbake hit og kanskje har sin for­kla­r­ing i samtidige historiske begivenheter på kontinentet.

Odins makt

I de skriftlige kildene er Odin beskrevet som krigerelitens hovedgud; hans makt lå ikke i at han var kriger, men derimot i at han evnet å komme i kon­takt med den andre verdenen. Gjennom sine to ravner, Hugin og Munin, som representerte kunnskap og hukommelse, visste han alt som ville skje, og kjente til alt i både fortid og fremtid.

Odin behersket transformasjonen og kunne omskape seg til en hvilken som helst annen skikkelse, dyr som menneske. Hans evne – gjennom de to fug­le­ne og sjelereisen – til å skaffe seg kunnskap gjennom transformasjon har påfallende likhet med de religiøse spesialistene som betegnes sjamaner.

Relieff av en mann på hest med to fugler. Tegning av bilde på en hjelm
Motivet er tolket som Odin med flere dyr, blant annet Hugin og Munin. Detalj av et relieff på en hjelm funnet i Vendel i nærheten av Uppsala, Sverige. Falt i det fri. 

Dyrene som bindeledd til gudene

Troen på at særlig mektige mennesker kunne ta form av dyreskikkelser, gjen­nom­sy­ret de norrøne trosforestillingene. Dyrene ble ansett som bin­de­ledd mellom denne verdenen og den andre. Hesten ble oppfattet som sen­de­bud mellom guder og mennesker, og hesteofre var så viktig at kirken siden innførte strenge straffer for å spise hestekjøtt.

Samme grunnforestilling lå også bak spådommer og varsler ut fra for ek­s­em­pel fuglenes atferd. Dette forklarer hvorfor våpen og smykker i disse år­hun­dre­ne ble dekorert med dyreornamentikk. Slik ble dyrenes makt og særlige evner overført til utvalgte gjenstander.

Troen på transformasjon og sjelereise

Selv om krigerelitens makt for en stor del var avhengig av våpenmakt og po­li­tis­ke allianser, bestod den egentlige makten – som for Odin – i adgangen til og kontrollen over kommunikasjonen med det hinsidige.

Derfor ble de kultiske handlingene forestått av eliten, som selv var knyttet til gudene og de guddommelige heltene gjennom fiktiv mytologisk avstamning. Krigereliten inntok en plass mellom gudene og alminnelige mennesker.

Troens materielle uttrykk

Sammen med dyreornamentikken, som var et nytt element i den nordiske kulturkretsen på begynnelsen av 400-tallet, ses også de myntformede hen­ge­smyk­ke­ne, såkalte brakteater, som er en nordisk omforming av den ro­mer­s­ke gull-solidus. Det romerske keiserportrettet er erstattet med et ansikt med håret formet som et fuglehode, og ansiktet sitter direkte oppå et stort dyr med både horn og skjegg, det vil si en elg eller en blanding mellom hest og geit.

Motivet tolkes som den nordiske gudekongen Odin, og noen forskere mener at nettopp dette motivet gjengir gudekongen i sin mektigste posisjon på rei­sen til den andre verdenen (i fugleham). Det er dette motiv, som i løpet av jernalderen (500 f.Kr. – 1050 e.Kr.) omformes til Odin og hans ravner. Andre brakteatmotiver gjengir sentrale myter i den nordiske religionen.

gullbrakteat et hengesmykke med motiv av en mann ridende på et stort dyr
Hengesmykke i gull fra Farsund i Vest-Agder. Foto: Eirik Irgens Jo­han­sen/Kul­tur­his­torisk museum, UiO/CC BY-SA 4.0

En historisk kjerne?

Forestillingen om Odin, sjelereisen og dyretransformasjoner synes å gå til­ba­ke til 400-tallet og kan avspeile folkevandringstidens historiske hen­del­ser, hvor de asiatiske hunnerne fikk herredømme over store områder av det ikke-ro­mer­s­ke Europa.

Som alle asiatiske steppefolk hadde også hunnerne en sjamanistisk tros­ver­den. Kanskje er denne forbindelsen rett og slett bakgrunnen for den på­fal­l­en­de overensstemmelsen mellom æsenes konge Odin og den his­to­ris­ke beskrivelsen av hunnerkongen Attila? I mytens språk kan de være smeltet sammen til én og samme, nemlig krigerelitens hovedgud.

Emneord: Kultur og religion Av Lotte Hedeager
Publisert 25. nov. 2015 12:00 - Sist endret 8. aug. 2022 15:14