De ti oljebud

Kildeintroduksjon

Etter funnet av store gass- og oljeforekomster på Ekofisk-feltet i 1969 ble en norsk oljepolitikk utformet.

Kilden er en innstilling fra industrikomiteen til vedtak i Stortinget i 1971. Punktene som er gjengitt i utdraget under har siden blitt omtalt som «de ti oljebud».

De representerer et tidlig forsøk fra norske politikeres side på å utforme noen prinsipper som kunne styre olje- og gassvirksomhet i fremtiden.

Oljeplattformene Ekofisk 2/4 K og 2/4 B på Ekofisk-feltet. Foto: DEXTRA Photo. Eier: Norsk Teknisk Museum

Kilden

Tittel: De ti oljebud, innst. S. nr. 294 (1970–1971)
Datering: 1971
Opphav: Innstilling til Stortinget
Hentet fra: Stortinget.no
Rettigheter:

CC BY-NC

Mer informasjon om kilden

Med utgangspunkt i Regjeringens prinsipielle syn, at det utvikles en oljepolitikk med sikte på at naturressursene på den norske kontinentalsokkel utnyttes slik at de kommer hele samfunnet til gode, vil komitéen i tilslutning til dette gi uttrykk for:

  • at nasjonal styring og kontroll må sikres for all virksomhet på den norske kontinentalsokkel,
  • at petroleumsfunnene utnyttes slik at Norge blir mest mulig uavhengig av andre når det gjelder tilførsel av råolje,
  • at det med basis i petroleum utvikles ny næringsvirksomhet,
  • at utviklingen av en oljeindustri må skje under nødvendig hensyn til eksisterende næringsvirksomhet og til natur- og miljøvern,
  • at brenning av utnyttbar naturgass på den norske kontinentalsokkel ikke må aksepteres unntatt for kortere prøveperioder,
  • at petroleum fra den norske kontinentalsokkel som hovedregel ilandføres i Norge med unntak for det enkelte tilfelle hvor samfunnspolitiske hensyn gir grunnlag for en annen løsning,
  • at staten engasjeres på alle hensiktsmessige plan, medvirker til en samordning av norske interesser innenfor norsk petroleumsindustri og til oppbygging av et norsk integrert oljemiljø med så vel nasjonalt som internasjonalt siktepunkt,
  • at det opprettes et statlig oljeselskap som kan ivareta statens forretningsmessige interesser og ha et formålstjenlig samarbeid med innenlandske og utenlandske oljeinteresser,
  • at det nord for 62° n.br., velges et aktivitetsmønster som tilfredsstiller de særlige samfunnspolitiske forhold som knytter seg til landsdelen,
  • at norske petroleumsfunn i større omfang vil kunne stille norsk utenrikspolitikk overfor nye oppgaver.
Publisert 23. okt. 2018 12:49 - Sist endret 25. jan. 2021 19:23