Oljekrise

Kildeintroduksjon

Krig i Midtøsten skapte energikrise i Norge.

I 1973 brøt Jom Kippur-krigen ut mellom Israel på den ene siden og Egypt og Syria på den ene siden. Krigen ble en bekreftelse på at oljen nå var blitt et mektig våpen for de arabiske landene og på vestens avhengighet av de oljeproduserende landene i Midtøsten.

For å legge press på landene som støttet Israel valgte OPEC (Organisasjonen av oljeeksporterende land) å redusere oljeproduksjonen og samtidig skru opp prisene på råoljen betraktelig.

Selv om Norge på dette tidspunktet var blitt en oljeproduserende nasjon, var man langt fra selvforsynt. At tilgangen på importert olje ble redusert gjorde det derfor nødvendig å innføre ulike sparetiltak for å få ned forbruket.

I kildeutdraget under kan du lese en oppfordring fra daværende statsminister Trygve Bratteli, om å respektere tiltakene som ble innført. 

Bilfrie gater i Oslo under oljekrisen i 1973. Foto: Erik Borgersen. Eier: UHB-samlingen/MiA

Kilden

Tittel:

Statsminister Brattelies orientering og appell i Radio/TV 7/12- 73

Datering: 1973
Opphav:

Statsminister Trygve Bratteli, NRK Radio, 7. desember 1973

Hentet fra: Regjeringen.no
Rettigheter: CC BY-NC

Mer informasjon om kilden

Den merkbare reduksjon i tilførselen av olje til Norge stiller vårt folk overfor ganske uvante problemer og følbare vanskeligheter. Samfunnet er i fredstid verken administrativt eller praktisk beredt til straks å møte en slik situasjon på en helt tilfredsstillende måte.

Som i andre land som er rammet på liknende måte, har den norske regjering straks tatt opp de oppgaver dette stiller oss overfor. Alt vil bli satt inn på snarest å klarlegge situasjonen og de virkninger den må få på ulike områder.

I går ble det slått sterkt opp hvilke reaksjoner en angivelig kunne vente fra politiet hvis oljerasjoneringen ikke ble overholdt. Politiet var ikke kilde til disse oppslag.

La meg gjøre det ganske klart at regjeringen i denne sak er opptatt av helt andre ting enn å organisere politiet til et felttog mot trafikantene. Det er neppe den måten en løser en sak som denne. Selvsagt skal norsk lov gjelde og den skal overholdes.

Men regjeringen ber om og venter et lojalt samarbeide med alle grupper for å gjøre vanskene som følge av oljerestriksjonene så små som mulig. Om tilførslene av olje til Norge blir redusert med en fjerdedel, vil det måtte få følbare følger. Det blir vanskelig for oss alle, men det er ikke noen nasjonal katastrofe. Hvis alle vil mobilisere sin oppfinnsomhet i oljesparingen, skal vi komme vel igjennom denne perioden.

Bensin og de ulike oljer er ikke alternative drivstoffer. En rimelig og rettferdig fordeling av de forskjellige oljeslag må derfor gjøres på alle områder.

Jeg vil be alle private bilister lojalt å etterleve forbudet med kjøring fra kl. 15.00 lørdag til kl. 02.00 søndag [natt til mandag]. Omgåelser av dette nå er ikke som for 30 år siden en morsom fleip til en fiendtlig okkupant. I dag er en omgåelse bare en vegring av å ta sin lille del av felles innsats for å komme gjennom en vanskelig situasjon.

Det arbeides i høytrykk for å finne fram til senere smidigere og rettferdigere ordninger. Arbeidstransporter vil da måtte gå foran lystkjøring. Busser og baner må brukes mest mulig. Litt mer trim ved å bruke beina er ikke til skade. Mange steder kan sykkelen tas frem igjen.

De viktigste problemer oppstår i industri- og boligoppvarming. Elektrisitet må brukes alternativt der det er mulig.

Hensyn til sysselsetting og produksjon må varetas på best mulig måte. Spesielle hensyn må tas til sjukehus og sosiale institusjoner.

La oss ikke spille tid og krefter på hvordan vi skal kunne omgå bestemmelsene eller lure myndighetene. La oss alle rette oppmerksomheten mot hvordan vi skal kunne ta vår del av den oljesparing vårt folk må gjennomføre en tid fremover.

Publisert 13. nov. 2018 14:25 - Sist endret 24. jan. 2021 20:30