Brev fra pave Innocens 3.

Da kong Sverre "talte Roma midt imot", sendte paven et brev til kirkens menn i Norge.

I 1198 var Eirik Ivarsson erkebiskop i Nidaros og Sverre Sigurdsson konge i Norge. De to var inne i en konflikt om hvem av dem som skulle være den norske kirkens overhode. Paven i Roma støttet erkebiskop Eirik Ivarsson i kampen mot kong Sverre Sigurdsson. Under konflikten ble Sverre ekskommunisert av paven. Ekskommunikasjon innebar utestengelse fra kirkesamfunnet, det vil si at man var forhindret å delta på gudstjeneste eller motta nattverd og andre sakramenter.

I Sverres saga påstås det at Sverre fikk et brev fra paven som opphevet ekskommunikasjonen. I kilden under, som er et brev skrevet av Pave Innocens 3., går det frem at dette ikke stemmer og at paven han har hørt at Sverre har laget falske pavebrev.

I pavens brev kan du også lese hva han skrev om kong Sverre til de norske biskopene og hva paven ville gjøre med alle som støttet Sverre. 

Maleri av pave Innocens
Avbildning av pave Innocens 3. i en freske fra ca. 1219. Pave Innocens 3 het opprinnelig Lothar av Segni (1160–1216) og var pave fra 1198 til 1216. Han regnes som middelalderens mest betydelige pave og var villig til å gå langt i å fremheve pavestolens maktposisjon.

 

Kilden

Tittel: Brev fra pave Innocens
Datering: 1198
Opphav: Brev fra pave Innocens III til erkebiskop Eirik og alle biskopene i Norge
Hentet fra:

Diplomatarium Norvegicum (volumes I-XXI), RN 251/DN VI nr. 7, Norsk oversettelse hentet fra Norske middelalderdokumenter, Universitetsforlaget 1973

Rettigheter: Underlagt lisens. Gjengitt med tillatelse fra Universitetsforlaget

Mer informasjon om kilden

[Kilden er modernisert. Se ordforklaringer av ord i kursiv nederst på siden.]

Brev fra pave Innocens III til erkebiskop Eirik og alle biskopene i Norge

Civita Castellana, 6. oktober 1198

Innocentius biskop, Guds tjeneres tjener, til den ærverdige bror, erkebiskop av Nidaros, alle biskoper og andre prelater i Norge som forblir i de troendes fellesskap, hilsen og apostolisk velsignelse.

Vi tror det er som straff for deres, og hele det norske folks synder, at det med Herrens tillatelse er hendt at Sverres tyranniske grusomhet og avskyelige villskap i den grad har tatt overhånd mot dere og hele Norges rike, at han både har bemektiget seg kongedømmet uten valg av de fremste menn, etter hva vi har fått vite, og uten blodsrett, og raser mot kirkens menn, skjønt han selv etter sigende, har hatt et kirkelig embete [Sverre var utdannet prest], undertrykker kirker, forfølger klerker, kuer de fattige og raser mot de mektige, slik at man må tro det er hendt ved Guds dom at han, som til og med etter sitt eget utsagn, er uekte født og ikke skulle forfremmes til de hellige vigsler, men i strid med kirkeretten er opptatt i dem, han raser verst mot dem som ved hans egen ordinasjon ikke overholdt bestemmelsene i canones.

Men vi undrer oss ikke over Gud, som for å tukte dere hittil har tålt [Sverres] tyranni, og heller ikke over ham selv [Sverre], som med et sinn forherdet i ondskap er blitt vant til urett og ikke kan glemme det onde, men over dem som slutter opp om denne vanhellige frafalne og det han våger i sin skammelige, ja vanhellige frekkhet, og gir ham hjelp og støtte, han, hvis tyranni de snarere skulle forfølge av all kraft.

Selv om det ofte har utgått bud fra den apostoliske stol [den romerske kirkeadministrasjon] for å temme hans sluhet, har hans ondskap hittil ikke en gang slik latt seg tøyle. Tvert imot hersker han fremdeles i den del av Norge ved hjelp av noen som følger ham til skade for sine sjeler, og der raser han verre enn nordenvinden. Og for bedre å lure dere og hele folket i Norge og vise at hans kongedømme var bekreftet med apostolisk autoritet, unnså han seg ikke for å forfalske seglet til vår forgjenger, pave Celestinus, i salig minne, og med det beseglet han flere brev. Men Han, for hvem alt er åpenbart, avslørte hans falskneri.

For at hans ondskap ikke lenger skal rase mot uskyldige, pålegger vi dere alle på det strengeste gjennom dette brev å formane hele folket i Norge mer omhyggelig, så de ikke lenger våger å følge ham eller gi ham hjelp eller støtte. I motsatt fall skal dere kunngjøre at alle som følger ham, er rammet av ekskommunikasjon, og stenge kirkene og ikke utdele noe sakrament i det område av Norge som følger ham, unntatt barnedåp og skrifte av døende, og nekte hans tilhengere kirkelig begravelse når de går bort. Dessuten vil vi at dere, forstandige brødre, skal vite at, da hans utsendinger var kommet fram for oss, kunne de overhodet ikke oppnå noe av oss i hans interesse. Derfor skal dere vite at om [Sverres utsendinger] gir inntrykk av at de har oppnådd noe for ham, har de oppnådd dette av falsknere; av dem ble nemlig ved vår omhu en hel mengde grepet med falske segl i den første tiden etter vår forfremmelse.

Gitt ved Civita Castellana 6. oktober i den første delen av vårt pontifikat 1198.

Les original kildetekst

Brev fra pave Innocens III til erkebiskop Eirik og alle biskopene i Norge på latin

Innocentius episcopus s. s. dei venerabili fratri . . . . . Nidrosiensi archiepiscopo. vniuersis episcopis et aliis ecclesiarum prelatis in Norwagia constitutis. in fidelium communione manentibus. salutem et apostolicam benedictionem. In uestrorum et totius populi Norwagie
criminum ultione permittente domino credimus accidisse. quod usque adeo in uos et totum regnum Norwagie tirannica Sueri crudelitas et uiolentia detestanda preualuit. ut et regnum nec electione principum prout accepimus. nec ratione sanguinis occuparit. et in uiros ecclesiasticos ipse quondam ecclesiastico sicut dicitur functus officio debachetur ecclesias opprimat. clericos persequatur. affligat pauperes et seuiat in potentes. ita ut diuino credatur accidisse iudicio. ut qui secundum etiam suam assertionem illegitime natus ad sacros non fuerat ordines promouendus contra sanctiones canonicas assumptus ad eos fortius in illos deseuiat qui in ordinatione ipsius statuta canonum non seruarunt. Miramur autem non de deo qui ad correctionem uestram eius tirannidem hactenus tolerauit. nec de ipso cuius spiritus obstinatus in malomalum dediscere assuetus iniquitati non potest. sed de hiis qui apostatam sacrilegum et nefande adhuc etiam sacrilege temeritatis ausasecuntur. et ei prebent auxilium et fauorem. cuius tirannidem persequi potius pro iuribus tenebantur. licet autem adedomandam eius uersuciam frequens manauerit ab apostolica sede mandatum. nondum tamen sic eius potuit peruersitas refrenari. quin adhuc quibusdam eum in suarum sequentibus pernicie animarum in quadam parte Norwagie dominetur. et in ea rabiem superet aquilonis. Qui ut amplius uos et uniuersum Norwagie populum circumueniret et auctoritate apostolica regnum sibi ostenderet confirmatum bone memorie C[elestini] pape predecessoris nostri bullam falsare non timuit. qua uarias litteras sigillauit. sed is cui manifesta sunt omnia eius falsitatem detexit. Ne autem eius peruersitas diutius deseuiat in insontes. Vniuersitati uestre per apostolica scripta districte precipiendo mandamus quatinus uniuersum Norwagie populum diligentius moneatis ne ipsum ulterius sequi presumant. aut ei prestare auxilium uel fauorem. Alioquin uniuersos sequaces ipsius excommunicationis nuncietis sententia innodatos. et claudentes ecclesias et nullum in tota terra Norwagica que ipsum sequitur sacramentum ecclesiasticum preter baptismata paruulorum et penitentias morientium celebrantes fautoribus eius decedentibus sepulturam ecclesiasticam denegetis. Ad hoc discretionem uestram nolumus ignorare. quod cum nuncij eius ad nostram presentiam accessissent. a nobis superfacto ipsius nichil potuerunt penitus impetrare. Vnde si quid pro eose obtinuisse confinxerint. a falsariis id obtentum esse noueritis. quorum multitudo in nostre promotionis iniciis cum falsis bullis per nostram fuit sollicitudinem deprehensi. Datum apud Ciuitatem Castellanam. ij.

Nonas Octobris. pontificatus nostri anno primo.

Ordforklaringer

Prelat: en geistlig i den romersk-katolske kirke som har en lederposisjon

Klerker: prester som har avgitt et ordensløfte

Canones: paragrafer i kirkeretten

Ekskommunikasjon: utelukkelse fra kirkesamfunnet

Pontifikat: en paves funksjonstid

Publisert 10. apr. 2018 11:20 - Sist endret 19. mars 2020 11:17