Bylandskap i gaffeltruckens tid

Dalbunnen i Groruddalen ble formet av etterkrigstidens krav til modernisering og bedre transport. Gaffeltruckens krav om alt på ett plan kom til å prege lokalmiljøet til titusener av mennesker.

Fra midten av 1950-årene gikk norske grossister og industribedrifter inn i en ny tid: Nå skulle varer strømme raskest mulig gjennom produksjonslokaler og lagerhaller.

En lignende utvikling som i Groruddalen skjedde flere steder i landet. For ønsket om slik rasjonalisering var tidstypisk: Næringsliv, fagbevegelse og myndigheter så dette som det fremste middelet for å oppnå økt effektivitet. Arbeidslivsorganisasjonene sendte etter krigen folk til USA for å lære mer om rasjonaliseringsmetoder.

Et nytt bylandskap

I Groruddalen tok dermed et nytt norsk bylandskap form i løpet av noen tiår. Næringsvekst på ubebygde arealer i dalbunnen skulle sammen med boligbygging langs dalsidene gi grunnlag for et folketall på størrelse med Stavangers.

Industri – og fra midten av 1950-årene stadig mer engroshandel – flyttet hit. Det ble snakk om «næringsområder» heller enn «industristrøk». Mellom 1965 og 1975 kom Alnabruterminalen og dessuten flere spedisjonsterminaler. For utbyggingen hang også sammen med økende godstransport på jernbane og vei.

Husene på dalbunnen fikk ikke tre etasjer eller mer, som boligstrøkene i dalsidene. Næringsbyggene hadde gjerne én etasje. Til gjengjeld hadde de grunnflater som dekket store arealer.

Da Aker i 1948 ble innlemmet i Oslo, sikret den nye storkommunen seg store arealer for bebyggelse i det mer jomfruelige Østre Aker. Fra omkring 1960 spredte utbyggingen i Groruddalen seg nordøstover, like til Stovner og Fossum.

Flyfoto av Groruddalen: mange industribygg er reist
Dette fotografiet fra 1960 viser Standard Telefon- og Kabelfabrikk i midten av bildet, Risløkka til venstre og Alnabanen i forgrunn. Utsyn mot Groruddalen. Kabelfabrikken ble grunnlagt i 1915, og i etterkrigsårene ekspanderte bedriften utover jordene. Foto: Widerøes Flyveselskap/Schroder/Oslo byarkiv/CC BY-SA

Rasjonalisering som byplanlegging

«Transportrasjonalisering» var målet for industri- og grossererbedrifter som flyttet fra indre Oslo by til Groruddalen.

Under de trange forholdene inne i byen var det vanskelig å oppfylle ønsket om lave bygninger med stor grunnflate.

Mange grossister nølte likevel med å forlate nærheten til havna – det gamle grossiststrøket hadde ligget i en ring rundt havna, fra Vippetangen til Gamlebyen.

Men Norges grossisttidende forklarte hva man kunne tjene på at all transport skjedde på samme plan, og etter midten av 1950-årene begynte utflyttingen for alvor. Norges Industri forkynte på samme måte at den beste måten å spare på var å forenkle omlastingsarbeidet.

Gaffeltrucken og omlastingen

Engroshandelens lagerbygninger kom som en følge av problemet med omlastingen. Gaffeltrucken trengte innendørs gater å bevege seg i.

Svingradiusen avgjorde bredden på gatene, og gaffeltruckens løftehøyde – 4,60 meter – bestemte takhøyden. Portene og kjørehallen ble dimensjonert for å kunne utnytte lastebilens muligheter.

Alt etter hvilke varer som skulle håndteres, kunne et bygg også utformes slik at lastebilen kunne ta seg av innvendig transport. Eller jernbanespor kunne føres inn i bygget, mens traverser under taket, løpekatter og kraner erstattet gaffeltrucken.

Kommunalt samspill

Slik kan vi si at transporthensyn lå bak utformingen av bebyggelsen og anleggene langs dalbunnen. Det ga mening når dalen ble oppfattet som «navet i Gods-Norge».

I et litt større perspektiv kan vi se et samspill mellom kommune og bedrifter: Kommunens generalplan av 1950 fastla hvor det kunne bygges; bedriftenes mange «generalplaner» bestemte hvordan det skulle bygges. 

Emneord: Økonomi og teknologi Av Edgeir Benum
Publisert 25. nov. 2015 12:00 - Sist endret 5. nov. 2020 14:03