Aslak Bolts jordebok

Kildeintroduksjon

Register over gårder og jorder som tilhørte Nidaros erkebispedømme.

Aslak Bolts jordebok er oppkalt etter erkebiskop Aslak Bolt. Han var erkebiskop fra 1428 til 1450, og begynte registreringen av Nidaros eiendommer i 1432. Senere har jordeboken blitt utvidet av andre erkebiskoper, først og fremst av Gaute Ivarsson, som var erkebiskop fra 1475 til 1510.

Kildeutdraget under er jordebokens innledning og registreringen av kirkens eiendommer i Beitstad i Steinkjer. I innledning forteller erkebiskopen om nødvendigheten av å få orden på kirkens økonomi og om hvilke avgifter kirken krever av leilendingene. Deretter følger registreringen av eiendommer, med gårdsnavn og størrelsen på jordleien. Vi får også opplysninger om gårder som er lagt øde, personer som har gitt gaver til kirken og personer som har måttet gi deler av gården sin til kirken som bot for ulike forbrytelser.

Nederst på siden finner du forklaring på ord og uttrykk brukt i kilden.

Faksmile fra Aslak Bots jordebok
Aslak Bolts jordebok.

Kilden

Tittel: Aslak Bolts jordebok, innledning og register over Beitstad skipreide
Datering: 1432
Opphav: Erkebiskop Aslak Bolt og flere erkebiskoper etter ham
Hentet fra: Riksarkivets utgave av Aslak Bolts jordebok (1997)
Rettigheter: Kildematerialet er underlagt opphavsrett. Gjengitt med tillatelse fra Riksarkivet. 

Mer informasjon om kilden

[Kildeutdraget er modernisert]

[V]i merket at de [allmuen] var uvillige til å betale mikkelskorn, slik kristenretten pålegger dem, og likeledes den avgiften som kalles gave, og som de hadde betalt våre forfedre. Da bestemte vi erkebiskop Aslak at våre jordeiendommer skulle bygsles [leies bort] på følgende måte:

For det første at det skal ordnes med alle våre klerker, både abbeder, kanniker og prester, at vi ikke skal bygsle noen av våre jordeiendommer på dårligere vilkår enn at hver enkelt leilending må love at han hvert år til fulle skal betale sitt mikkelskorn, olavskorn, landskyld og gave. I tillegg skal han hvert år utvide og rydde jordeiendommen med ett mælesland og hvert år plante ut ti humlestenger. Utover dette skal han etter eget skjønn gjøre nødvendig åbot og ikke la jord som fra gammelt av er ryddet, vokse til med skog.

[...]

1428 var det første året den ærverdige far og herre i Kristus herr Aslak Bolt, erkebiskop i Nidaros, kom til det hellige erkebispesetet i Nidaros fra Bergen, og han var erkebiskop der i 21 år. Da fantes det her ingen jordebøker over erkebispesetets jordeiendommer, bortsett fra et lite papirhefte. Derfor lot den ærverdige herre samle sammen og skrive ned opplysninger om alt det godset som han kunne få rede på at erkebispesetet hadde eid tidligere, i tillegg til det som han selv la under erkebispestolen etter at han ble erkebiskop i Nidaros:

Beitstad

 • Av Brattberg, 3 pund malt, 3 spann smør og 1 mark «sølv», hele eiendommen, bygslet for 1 mark
 • Av Uttulvik, 12 øresbol, bygslet for 5 øre
 • Av Vestvik, ½ markebol, bygslet for 1 øre
 • Av Benan, 2 øresbol, bygslet for 2 øre
 • Av Kvamseng, 1 markebol, to tredeler av eiendommen, bygslet for 1 øre
 • Av Bartnes, 18 øresbol, bygslet for 2 spann
 • Av Sågåstad, 2 pund malt, 1 mark «sølv», 1 spann smør, hele eiendommen, og 40 lass eng, bygslet for 4 spann
 • Av Gladsjø, i nedre garden, ½ markebol og i øvre garden, ½ spannsleie, bygslet for 6 øre
 • Av Geitlia, 1 markebol, lagt under Gladsjø
 • Av Moan, 1 øresleie, lagt under Fosnes
 • Av Fosnes, i østre garden, 7 øresbol, og 7 helgdeland som kong Erik gav for sin sjel, bygslet for ½ mark, i vestre garden, 1 markebol, bygslet for ½ mark
 • Av Kjelset, 1 øresbol, bygslet for 8 merker smør
 • Av Rostad, 12 øresbol, bygslet for ½ spann
 • Av Stamnes, 9 øre, bygslet for ½ spann
 • [Av] Vanabu, 8 helgdeland som Brynild Andersdotter betalte til erkebiskop Aslak for sin husbond Torstein Gudbrandsson for hor.
 • Likeledes av Vanabu, 1 øresleie som Olav Arnbjørnsson gav til domkirken i erkebiskop Gautes tid.
 • Vi Gaute skiftet også til oss 1 øre av landskylden i Vanabu fra broder Jon, forstander i Nidarholm kloster, mot 1 øre i Hafstad i Sparbu sokn. Klosteret har skiftebrevet.
 • Av Elda, 1 øresleie som vi Gaute kjøpte av Anund Teiste den sjuende søndagen før påske etc. Domkirken eide før 2 øresleier der.
 • Av Aunet i Trekyle, ½ spann
 • Av Strømnes, 9 øresbol, ligger under Sågåstad
 • Av østre Vada, 12 øresbol,
 • Og Busa-luten, 2 øre, bygslet for 6 øre
 • Av Skar, 1 markebol, bygslet for 6 øre
 • Av indre Vada, 3 ½ markebol, hele eiendommen, bygslet for 2 mark
 • Av øvre Vada, 9 øresbol, bygslet for 2 mark
 • Av Folla, 12 øresbol, det ligger en fiskeelv til [garden], bygslet for 2 spann
 • Av Brattreit, 9 øresbol, og 1 øresbol som Arne Einarsson gav til erkebispesetet i Nidaros, bygslet for ½ mark.
 • Av Vanabu, 5 ½ øresbol, bygslet for ½ spann
 • Av Oppdal, 3 markebol, bygslet for 1 mark
 • Av Sandan, 6 øresbol
 • Av Holmfet, 18 øresbol, bygslet for 2 spann, og 1 tønne salt i skogsleie
 • Av Bardal, 12 øresbol, bygslet for 7 øre
 • Av Elnadale, 1 markebol, bygslet for 7 øre
 • Av Hjellan, halve eiendommen, øde, bygslet for 1 ørtug
 • Av Oleifshusom, 6 helgdeland som Arne Ivarsson betalt for sine forbrytelser, lagt under Bardal.
 • Av Ramberg på Vadaneset, 2 helgdeland som Bård Simonsson gav, bygslet for ½ øre, ligger under øvre Vada.
 • Av Hollaasom, 4 helgdeland som Sigrid Bårdsdotter betalte til erkebispesetet i Nidaros, ligger under Malme.
 • Av Lunde ved Heltuv, 1 spannsleie som Olav Sigvaldsson betalte.
 • Av Øfstahusom ved Årgård, 2 øresbol
 • Av nedre Berge på Namdalseid, 1 spannsleie som Olav Sigvaldsson og Hallkatla Bessesdotter betalte.
 • Av Malme, 5 helgdeland som Klemet Arnesson betalte til erkebiskop Eskil, bygslet for ½ spann, og ½ øre av Hollaasom.
 • Av Nordtuv, halve eiendommen som Birgitta Petersdotter betalte til erkebiskop Eskil for avløsning [fra kirkelig bann] og i sakøre for sin husbond Eirik Guttormsson.
 • Av Sprova, 6 mælesland, bygslet for ½ øre som Randid Jonsdotter betalte til erkebiskop Aslak for sin husbond Torberg Gjest.
 • [Av] Gifstad, det som Torald Endridsson betalte til erkebiskop Aslak for det halve stykke klede som han tok fra erkebiskop Eskil, ligger på Snåsa og er bygslet for 2 øre.
 • Av Sitter, 2 spann, og så mye som årlig skylder i […]. Vi erkebiskop Aslak fikk dette av Peter Sigurdsson for hor.
 • Merk deg at Gunnar Arnfinnsson, som døde her i Trondheim i 40-dagersfasten i 1509, gav til domkirken ½ spannsleie på Raumold på Grønnes i Inderøyfylke. Vitner var herr Lydeke og mange andre.

Ordforklaringer

Bygsle: leie

Landskyld: leien det leilendingene måtte betale gårdens eier, som i dette tilfellet var kirken, enten den lokale kirken eller direkte til erkebiskopen. Man betalte i naturalier, som regel smør, mel eller korn.

Leilending: en person som leier jord

Mark, markebol: en eiendom som skulle betale 1 mark i landskyld, ble kalt 1 markebol, og så var dette inndelt i flere mindre enheter. 1 markebol = 8 øresbol, 1 øresbol = 3 ertogbol (også skrevet ørtogbol), 1 ertogbol = 20 penningbol.

Mælesland: åkerareal som det gikk 1 mæle såkorn på.

Olavskorn og mikkelskorn: form for skatt til kirken

 

Publisert 23. apr. 2018 15:50 - Sist endret 12. mars 2020 10:06