Look to Norway

Kildeintroduksjon

Franklin D. Roosevelt hyller Norge under krigen. 

Den amerikanske presidenten Franklin D. Roosevelt holdt i september 1942 en tale om den norske innsatsen i andre verdenskrig i havnen utenfor Washington. Anledningen var en overlevering av en amerikanskprodusert ubåtjager med kongens navn "Haakon VII" til Norge. Båten var en del av et omfattende låne- og leieprogram (lend-lease) mellom USA og de allierte statene som startet før USA kom med i krigen og som regnes som en viktig faktor bak de alliertes seier. 

En sentral bakgrunn for talen var holdningskampen mot nazismen i Norge - idrettens, prestenes, lærernes og andre grupper- og individers klare og kompromissløse avvisning av nazismen.

Fotografi av den amerikanske president Roosevelt og den norske kronprinsesse Märtha
President Roosevelt hyllet innsatsen til den norske befolkningen og norsk handelsflåte- og marine. På bildet ser man kronprinsesse Märtha til høyre og bak henne førstedamen, Eleanor Roosevelt. Kronprinsesse Märtha, kronprins Olav Vs kone, oppholdt seg i USA mens kronprinsen og kongen var i London. Märtha var en hyppig gjest hos den amerikanske presidenten og det er mulig det var deres nære vennskap som gjorde Roosevelt ekstra opptatt av Norge. 

Kilden

Tittel: Remarks on the Transfer of a Naval Vessel to Norway
Datering: 1942
Opphav: USAs president Franklin Delano Roosevelt, 16. september 1942
Hentet fra: The American Presidency Project 
Rettigheter: CC BY-NC

Mer informasjon om kilden

[Kildeutdraget er oversatt og forkortet.]

Deres kongelige høyhet, herr ambassadør:

Hvis det er noen som lurer på hvorfor denne krigen føres, la han se til Norge. Hvis det er noen som har en forestilling om at denne krigen kunne vært unngått, la han se til Norge. Og hvis det er noen som tviler på den demokratiske viljen til å vinne, så sier jeg igjen, la han se til Norge. 

Han vil se at i Norge, som på samme tid er erobret og uerobret, ligger svaret på hans skepsis. 

Vi vet alle hvordan dette mest fredelige og uskyldige land ble hensynsløst angrepet. Kombinasjonen av forræderi og hard kraft som angrep Norge vil leve i historien som den mørkeste handling i en mørk tid. Norge kjempet modig med de få våpen som der fantes - og falt.

Og med Norge falt ideen om at avstand til politiske kontroverser eller verdi for menneskeheten kunne gi noen nasjon immunitet mot et angrep i en verden der aggresjon blir spredt uten kontroll. 

Men fortellingen om Norge siden erobringen viser at selv om et demokrati kan være tregt til å oppdage en fare, kan det være heroisk når det er vekket. Hjemme har det norske folk vist angriperen stille motstand med stor utholdenhet. I utlandet, har norske skip og norske menn samlet seg bak de forente nasjoners sak. Og deres bistand til den saken har vært ute av all proporsjon for deres beskjedne antall. Den norske handelsflåte har mistet rundt 200 skip og 1300 sjømenn i sin frakt av livsviktige forsyninger for vår og de allierte oversjøiske styrker. Heller ikke har den norske marinen vært mindre aktiv. Nordiske kampskip kjempet modig, men fåfengt, mot angriperen - og ødela en tredjedel av den tyske invasjonsflåten de ble overmannet av overmakten. Akkurat nå vaier det norske blå kors over den fjerde største marinen i de allierte styrker - en marine - hvis operasjoner strekker seg fra Nordsjøen til Det indiske hav. 

Det er i dag det amerikanske folks privilegium å assistere  denne galante marinen i dens tunge arbeid gjennom mekanismene i Lend-Lease-loven. 

Deres kongelige høyhet, som et bevis på beundringen og vennskapet fra det amerikanske folk til Deres land og marine, ber jeg deg om å motta dette skipet. Vi amerikanere er, sammen med millioner av lojale nordmenn, glade for at dette skipet i dag gis med navnet King of Norway - en leder som er godt kjent med havets veier, en sann leder, som, med sitt folk, alltid har stått for havets frihet for alle nasjoner. Måtte dette skipet leve lenge på havet i kampen for friheten. Måtte dagen komme når det vil være det norske flagg til en havn i et fritt Norge!

Filmklipp av begivenheten som viser ubåtjageren og et utdrag av president Rooselvelts tale og kronprinsesse Märthas takk.

Les originalt kildeutdrag

Your Royal Highness, Mr. Ambassador:

If there is anyone who still wonders why this war is being fought, let him look to Norway. If there is anyone who has any delusions that this war could have been averted, let him look to Norway. And if there is anyone who doubts the democratic will to win, again I say, let him look to Norway.

He will find in Norway, at once conquered and unconquerable, the answer to his questioning.

We all know how this most peaceful and innocent of countries was ruthlessly violated. The combination of treachery and brute force which conquered Norway will live in history as the blackest deed of a black era. Norway fought valiantly with what few weapons there were at hand—and fell.

And with Norway fell the concept that either remoteness from political controversy or usefulness to mankind could give any Nation immunity from attack in a world where aggression spread unchecked.

But the story of Norway since the conquest shows that while a free democracy may be slow to realize its danger, it can be heroic when aroused. At home, the Norwegian people have silently resisted the invader's will with grim endurance. Abroad, Norwegian ships and Norwegian men have rallied to the cause of the United Nations. And their assistance to that cause has been out of all proportion to their small numbers. The Norwegian merchant marine has lost some 200 ships and 1,300 seamen in carrying the supplies vital to our own and Allied forces overseas. Nor has the Norwegian Navy been less active. Norse fighting ships battled valiantly but vainly against the invader—destroying one-third of the German invasion fleet before they were overwhelmed by superior forces. Right now the blue cross of Norway flies on the fourth largest Navy of the United Nations—a Navy whose operations extend from the North Sea to the Indian Ocean.

It is today the privilege of the people of the United States, through the mechanism of the Lend-Lease Law, to assist this gallant Navy in carrying out its present heavy duties.

Your Royal Highness, as a token of the admiration and friendship of the American people toward your country and her Navy, I ask you to receive this ship. We Americans, together with the millions of loyal Norwegians, are glad that this ship is being given today the name of the King of Norway—a leader well versed in the ways of the seas, a true leader who, with his people, has always stood for the freedom of the seas for all Nations. May this ship long keep the seas in the battle for liberty. May the day come when she will carry the Norwegian flag into a home port in a free Norway!

Publisert 4. feb. 2019 14:10 - Sist endret 10. mars 2020 13:31