Kirkens Hebreerbrev

Kildeintroduksjon

Den norske kirkes protest mot arrestasjonen av de mannlige jødene.

Motstanden mot NS-regimet kom til uttrykk på forskjellige måter. Kirken protesterte på bred front mot nazifiseringsforsøk og behandlingen av de norske jødene.

Det såkalte Hebreerbrevet ble skrevet til ministerpresident Vidkun Quisling, og lest opp i kirkene november 1942. Den umiddelbare foranledningen var arrestasjonen av jødiske menn 26. oktober 1942. Tittelen kom fra "Brevet til hebreerne", et brev i Det nye testamente der de kristne strekker ut en hånd til jødene.

Hebreerbrevet fra den norske kirke ble forfattet av lederskapet i Den midlertidige kirkeledelse. Biskoper og professorer ved de teologiske fakulteter, en rekke kristelige frivillige organisasjoner og kristne trossamfunn utenfor Den norske kirke, skrev også under. 

Hebreerbrevet ble lest opp i kirkene 22. november 1942.

En prest uten NS-bånd forretter til en fullsatt Frogner kirke i 1940. Foto: NTB scanpix
Motstandskampen foregikk i kirken. Her er et bilde fra 1940 da en prest uten NS-bånd forretter til en fullsatt Frogner kirke. Foto: NTB Scanpix

Kilden

Tittel: Den norske kirkes protest mot jødeforfølgelsene
Datering: 1942
Opphav: Professor Ole Hallesby, 10. november 1942
Hentet fra: Utenriksdepartementet, RA/S-2259/Dx/L8199
Rettigheter: CC BY-NC

Mer informasjon om kilden

Den norske kirkes protest mot jødeforfølgelsene. 

Til ministerpresident Quisling,

Oslo.

Ministerpresidentens lov, kunngjort 27. oktober d.å. om inndragning av jødenes formuer har vakt en veldig sorg i vårt folk, og verre blev det med forordningen om at alle jødiske menn over 15 år skulle arresteres.

Når vi nu vender oss til ministerpresidenten, så er det ikke for å forsvare hvad jøder må ha syndet. Har de forbrudt seg, så skal de høres, dømmes og straffes etter norsk lov som alle andre borgere. Men de som ikke har forbrudt seg skal nyte godt av vårt lands rettsbeskyttelse.

Jødene har i 91 år hatt lovlig rett til å bosette seg og ernære seg i vårt land. Men nu fratar man dem uten varsel deres formue og etterpå arresterer man mennene så disse hindres fra å ernære sine eiendomsløse hustruer og barn. Dette strider ikke bare mot det kristelige bud om nestekjærlighet, men mot de enkleste rettskrav. Disse jøder er jo ikke anklaget for noen forgåelse mot landets lover, ennu mindre ved rettergang overtydet derom. Og dog straffes de så hårdhendt som de færreste forbrytere straffes. De straffes for sin avstamning, ene og alene fordi de er jøder.

Denne myndighetenes underkjennelse av jødernes menneskeverd er stikk i strid med Guds ord som fra perm til perm forkynner at alle folkeslag er at ett blod, se særlig Ap.gj. 17,26. Ja, det er få punkter hvor Guds ord taler tydeligere enn her. ”gud gjør ikke forskjell på folk”, Rom. 2, 22. Og fremfor alle ting: Da Gud ved inkarnasjonen ble menneske lot han seg føde i et jødisk hjem av en jødisk mor.

Altså ifølge Guds ord har alle mennesker prinsipielt samme menneskeverd og dermed samme menneskerett. Og dette grunnsyn er våre statsmyndigheter ved lov forpliktet til å respektere. Ti Grunnlovens § 2 sier at Den Evangelisk-Lutherske religion forblir statens religion. Og det vil si at Staten ikke kan gi noen lov eller forordning som er i strid med kristen tro og kirkens bekjennelse.

Når vi nu vender oss til myndighetene i denne sak, så er det ut fra den dypeste samvittighetsnød. Vi ville ved å tie til denne legaliserte urett mot jødene, bli ansvarlige for og medskyldige i denne urett. Skal vi være tro mot Guds ord og kirkens bekjennelse så må vi tale.

Vår bekjennelse uttaler om den verdslige myndighet at den intet har med sjelene å gjøre, men at den skal ”verge legemene og de legemlige ting mot åpenbar urett og holde menneskene i tømme for å opprettholde de borgerlig rettferd og fred”. Augustana art. 28. Og dette stemmer med Guds ord som sier at øvrigheten er av Gud og av ham satt ”til redsel ikke for den gode gjerning men for den onde”, Rom. 13, 3.

Dersom den verdslige myndighet blir til redsel for den gode gjerning, det vil si for den som ikke forgår seg mot landets lover, da er det kirkens gudgivne plikt som statens samvittighet å påtale dette.

Kirken har nemlig Guds kall og fullmakt til å forkynne Guds lov og Guds evangelium. Derfor kan den ikke tie når Guds bud tredes under føtter. Og nu er det en av kristendommens grunnverdier som er krenket. De Guds bud som er grunnleggende for alt samfunnsliv, nemlig rett og rettferdighet.

Og her kan man ikke avvise kirken med at den blander seg i politikk. Apostlene talte frimodig til sin øvrighet og sa: ”Man skal adlyde Gud mer enn mennesker”. Ap. Gj. 5, 29. Og Luther sier: ”Kirken blander seg ikke i en verdslig ting når den formaner øvrigheten til å være lydig mot den øverste myndighet som er Gud.”

I kraft av dette vårt kall formaner vi derfor den verdslige myndighet og sier i Jesu Kristi navn: Stans jødeforfølgelsen og stopp det rasehat som gjennom pressen spredes i vårt land.

På samme vis formaner vi i forkynnelsen vårt eget folk til å avholde seg fra urett, vold og hat. Den som lever i hat og egger frem det onde nedkaller Guds dom over seg.

Ministerpresidenten har ved flere leiligheter fremhevet at NS ifølge sitt program vil verne om kristendommens grunnverdier. Nu er en kristen grunnverdi i fare. Skal den vernes må den vernes straks.

Vi har nevnt det før, men understreker det nu til sist: Denne vår henvendelse har intet med politikk å gjøre. Vi fastholder overfor den verdslige myndighet den lydighet i alle timelige ting som Guds ord krever.

Publisert 24. jan. 2019 13:40 - Sist endret 10. mars 2020 13:31