Inndragning av jøders formue

Kildeintroduksjon

Hvordan greide nazistene å ta jødenes formue og sende dem i konsentrasjonsleir?

De omkring 2100 jødene som befant seg i Norge ved det tyske overfallet i 1940 havnet i en farlig, men uklar situasjon.

Det norske politiet tok jødenes radioapparater i Oslo og Trondheim etter befaling fra det tyske sikkerhetspoliti allerede i mai 1940. I november 1941 ble flere jøders formue i Trondheim beslaglagt uten lovhjemmel. J-stempling i jødenes legitimasjonskort ble innført ved påbud i januar 1942.

26. oktober 1942 kom en lov om inndragelse av jøders formue. Beslutningen om hvilke personers formue som skulle inndras ble tatt på grunnlag av det nevnte J-stempelet. Samme dag arresterte norsk politi de fleste mannlige jøder for deportasjon. 

Kildene under er en lov og et skriv som kom etter loven for å forklare hva de skulle gjøre med noen av de inndratte eiendelene. 

Fotografi av en stengt butikk
Med hjemmel i den nye loven kunne NS-regimet inndra jødiske familiers formuer, eiendommer og butikker. Foto: NTB scanpix

Kilden

Tittel: Kilde 1: Lov om inndragning av formue som tilhører jøder. Kilde 2: Skriv om "Inndragning av jøders formue"
Datering: 1942
Opphav: Ministerpresident Vidkun Quisling, 26. oktober 1942 og 12. november 1942
Hentet fra: NOU 1997: 22 Inndragning av jødisk eiendom under den 2. verdenskrig
Rettigheter: CC BY-NC

Mer informasjon om kilden

Kilde 1:

Lov om inndragning av formue som tilhører jøder. [26. oktober 1942]

I samsvar med paragraf 3 annet ledd i ministerpresidentens kunngjøring av 5. februar 1942 fastsettes følgende som gjelder uten hensyn til grunnlovens bestemmelser:

§ 1. Formue av enhver art som tilhører jøde som er norsk statsborger, eller jøde uten statsborgerrett som oppholder seg her i landet, inndras til fordel for statskassen. Det samme gjelder formue tilhørende jødens ektefelle og barn.

§ 2. Innen 1. januar 1943 treffer Innenriksdepartementet beslutning om hvilke personers formue som skal inndras etter § 1. Beslutningen kunngjøres i «Offentlige kunngjøringer» og meddeles så vidt mulig formueinnehaveren i brev. [...]

Avgjørelser i henhold til denne paragraf kan ikke prøves av domstolene.

[…]

§ 4. Med fengsel inntil 6 år straffes den som ved ødeleggelse, gave, salg til underpris, forstikkelse, falske foregivender, fortielse eller på annen måte søker å unndra noen seg tilhørende formuesgjenstand fra inndraging etter denne lov eller i sånn hensikt falsk oppgir eller vedkjenner seg forpliktelser.

På samme måte straffes den som medvirker til en sånn handling, eller som til eierens fordel eller med hans samtykke eller på hans vegne foretar noen sånn handling eller medvirker til det.

§ 5. Denne lov trer i kraft straks.

Oslo 26. oktober 1942.
Quisling.
Ministerpresident.

Hagelin. Sverre Riisnæs.
R. J. Fuglesang.

Kilde 2

Skriv om «Inndragning av jødenes formue». [12. november 1942]

  1. De ved inndragningen av jødenes formue i henhold til lov av 26/10 1942 beslaglagte lomme- og armbåndsur overdras til Wehrmacht for krigsøyemed og tilstilles umiddelbart det tyske sikkerhetspoliti.
  2. De beslaglagte gull-, sølv- og smykkesaker skal anvendes som bidrag til dekning av krigsutgiftene og stilles umiddelbart til disposisjon for den tyske regjering ved det tyske sikkerhetspoliti.
  3. Ved hver overdraging i henhold til punkt 1 og 2 skal medfølge fortegnelse i to eksemplarer, hvorav det ene beholdes av det tyske sikkerhetspoliti, det annet i kvittert stand oppbevares av Statspolitiet. Gjenpart av dette brev er sendt Innenriksdepartementet og Finansdepartementet samt Befehlshaber der deutschen Sicherheitspolizei, Oslo.»

Heil og Sæl
Quisling (u)

[…]

Les original kildetekst

Kilde 1

Lov om inndragning av formue som tilhører jøder. [26. oktober 1942]

I samsvar med § 3, annet ledd, i Ministerpresidentens kunngjøring av 5 februar 1942 fastsettes følgende som gjelder uten hensyn til Grunnlovens bestemmelser:

§ 1. Formue av enhver art som tilhører jøde som er norsk statsborger, eller jøde uten statsborgerrett som oppholder seg her i landet, inndras til fordel for statskassen. Det samme gjelder formue tilhørende jødens ektefelle og barn.

§ 2. Innen 1 januar 1943 treffer Innenriksdepartementet beslutning om hvilke personers formue skal inndras etter § 1. Beslutningen kunngjøres i «Offentlige kunngjøringer» og meddeles så vidt mulig formuesinnhaveren i anbefalt brev.

Rettsvirkningen av beslutninger i henhold til denne paragraf regnes fra kunngjøringen, dog kan Finansdepartementet erklære ugyldig enhver forføyning over formue som nevnt i § 1 truffet i tiden 22-25 oktober 1942.

Avgjørelser i henhold til denne paragraf kan ikke prøves av domstolene.

§ 3. Inndragingen berører ikke pant eller annen rettighet som tredjemann har i det som blir inndratt.

Det inndratte forvaltes av Finansdepartementet som kan forlange det registrert og sørger for den nødvendige avvikling. Dersom Finansdepartementet antar at vedkommendes formue ikke er tilstrekkelig til å dekke hans forpliktelser, kan hans bo forlanges tatt under konkursbehandling.

Finansdepartementet kan unnta fra inndragningen formuesgjenstander som omfattes av formuesinnehaverens unntaksrett etter tvangsfullbyrdelsesloven.

Finansdepartementet kan gi nærmere forskrifter til utfylling og gjennomføring av bestemmelsene i denne paragraf.

§ 4. Med fengsel inntil 6 år straffes den som ved ødeleggelse, gave, salg til underpris, forstikkelse, falske foregivender, fortielse eller på annen måte søker å unndra noen seg tilhørende formuesgjenstand fra inndraging etter denne lov eller i sånn hensikt falsk oppgir eller vedkjenner seg forpliktelser.

På samme måte straffes den som medvirker til en sånn handling, eller som til eierens fordel eller med hans samtykke eller på hans vegne foretar noen sånn handling eller medvirker til det.

§ 5. Denne lov trer i kraft straks.

Oslo 26. oktober 1942.
Quisling.
Ministerpresident.

Hagelin. Sverre Riisnæs.
R. J. Fuglesang.

Kilde 2

Skriv om «Inndragning av jødenes formue». [12. november 1942]

  1. De ved inndragningen av jødenes formue i henhold til lov av 26/10 1942 beslaglagte lomme- og armbåndsur overdras til Wehrmacht for krigsøyemed og tilstilles umiddelbart det tyske sikkerhetspoliti.
  2. De beslaglagte gull-, sølv- og smykkesaker skal anvendes som bidrag til dekning av krigsutgiftene og stilles umiddelbart til disposisjon for den tyske regjering ved det tyske sikkerhetspoliti.
  3. Ved hver overdraging i henhold til punkt 1 og 2 skal medfølge fortegnelse i to eksemplarer, hvorav det ene beholdes av det tyske sikkerhetspoliti, det annet i kvittert stand oppbevares av Statspolitiet. Gjenpart av dette brev er sendt Innenriksdepartementet og Finansdepartementet samt Befehlshaber der deutschen Sicherheitspolizei, Oslo.»

Heil og Sæl
Quisling (u)

Man tør be bostyret forholde seg i overensstemmelse med det i skrivet anførte.

Det forutsettes at vedkommende formuesgjenstand blir ordentlig registrert og vurdert, og at bostyrene erholder tilbørlig kvittering for det som utleveres.

Publisert 22. jan. 2019 15:15 - Sist endret 10. mars 2020 13:31