Kårkontrakt

Kildeintroduksjon

Kårordningen var 1800-tallets pensjonsordning for de med eiendom på bygda. Kårkontraktene forteller hva de eldre hadde krav på.

Å ta kår eller føderåd betyr å gi fra seg rettighetene til en gård mot å få bolig, mat og omsorg tilbake. Det vanligste formen for kårordning var at den eldre generasjonen overlot gården til den yngre. 

Den unge fikk da overta driften av gården, som ofte var en forutsetning for å kunne ha et levebrød og dermed gifte seg. Den gamle fikk omsorg når han eller hun ikke lenger var i stand til å jobbe og ta vare på seg selv. Ofte ble avtalene inngått mellom foreldre og barn, men ordningen kunne også tas i bruk av andre. 

Den som kunne ta kår, var imidlertid heldig. Husmannsfolk, som det på midten av 1800-tallet var omtrent like mange av som selveiende bønder, hadde ingen rett til å ta kår på husmannsplassen. For mange husmannsfolk betydde alderdommen derfor elendighet og fattigdom.

Kårkontrakten som vises her ble inngått I 1826 på gården Østre Holter i Nes i Akershus mellom Ole Hanssen Holter og moren hans Karen Aslaksdatter. Karen var da 62 år og sønnen 32 år gammel.

Første side av kårkontrakten fra Holter gård, 1828. Foto: Nora Rodin

Kilden

Tittel: Kårkontrakt på gården Holter i Nes i Akershus
Datering: 1826
Opphav: Karen Aslachsdatter og sønnen Ole Hanssen Holter
Hentet fra: Riksarkivet, Edvard Davidsen Christie, Gårdsdokumenter, presteinntekter og brev m.m. (RA/PA-0139/F/L0001/0004)
Rettigheter: CC BY-NC

Mer informasjon om kilden

[Kildeteksten er modernisert. Original kildetekst kan leses lenger ned på siden.] 

 

Underskrevne Karen Aslaksdatter med laugverge Peder Bergh og jeg Ole Hanssen Holter erklærer at vi med hverandre har inngått og herved opprettet følgende:

Kontrakt

Ved skjøte av dags dato er jeg Ole Hanssen hjemlet gården Østre Holter, skyldig under matrikkelnummer nr. 63 i Fenstad anneks til Nes Tinglag, 3 skippund og 2 lispund tunge med bygsel og landskyld, med forpliktelse til å gi min mor, Karen Aslachsdatter, et årlig føderåd. Altså er det jeg herved forplikter meg og kommende eiere av nevnte gård til, uten erstatning, årlig å svare henne følgende:

 1. På gården nyter hun for seg og sine kreaturer godt oppvartet hus, bekvemt rom til sine varers oppbevaring og adgang til gårdens ildsteder. Til egen disposisjon nyter hun dessuten følgende av værelsene i hovedbygningen, nemlig: storstuen, matkammeret ovenpå, samt halvdelen av stolpeboden. Hvis min mor ønsker i et av sine værelser å få anbragt en skorstein, da oppføres denne opp for henne sånn som hun ønsker.
 2. Den nødvendige veden leveres henne hugget og innbrakt og ellers gis hun all nødvendig oppvartning. Om hun så måtte ønske, anskaffes henne en voksen pike som kun skal være til hennes tjeneste.
 3. Så vel vinter som sommer fødes og røktes for henne på gården, så godt som dens brukers egne kreaturer, en hest, to kuer og tre sauer, men hvis noen av disse kreaturene enten på grunn av alder eller ulykkestilfelle, skulle bli utjenelige, da leveres henne et godt i den utjeneliges sted, mot at gårdens bruker beholder det utjenelige.
 4. Innen hvert års 13. november leveres henne 1/4 eller 1/3 tønne salt, 3 bismerpund tørrfisk, 4 tønner blandakornmel, 2 tønner byggmel, 2 tønner siktet rugmel, 1/2 tønne siktet ertemel, 1/2 tønne gryn, 1 tønne byggmel, 2 tønner havre og 4 tønner poteter, samt 3 bismerpund samhengt lin, 1 to år gammelt velfôret nødslakt og 1 velfôret svin. Kornvarene så vel som det det øvrige betingede skal være godt og forsvarlig levert og malt for henne, når og slik som hun best måtte forlange.
 5. Finner min mor seg ikke tilfreds med å være på gården da leveres henne på hennes oppholdssted det i 4. post betingede, samt videre årlig og innen hvert års november måneds utgang 16 spesidaler, 15 skippund godt og velberget høy og 15 skippund god havrehalm, samt 2 skippund erteris, hvorimot det øvrige i denne kontrakt betingede da bortfaller.
 6. Forblir min mor på gården til hennes død, da gis hun en anstendig begravelse, hvorfor gårdens bruker til erstatning derfor av mine etterlatenskaper dog nyter 50 spesidaler.

Jeg Karen Aslachsdatter med laugsverge erkjenner denne kontrakt for riktig. I alle deler anslår vi begge dette føderåds årlige verdi til 60 spesidaler.

Dette til bekreftelse under våre hender og signeter i to vitners nærvær.

 

Gården Holter den 1. Desember 1826

Til Vitterlighet;

Ole Næsset            N. Olsen          Karen Holter               Ole H. Holter             P Bergh.

 

Ordforklaringer

Skippund, lispund, bismerpund: gammel norsk måleenhet for vekt

Kreaturer: kveg/husdyr

Blandakornmel: kornsort

Stolpebod: stabbur

 

Les original kildetekst

 

Underskrevne Karen Aslaksdatter med laugverge Peder Bergh og jeg Ole Hanssen Holter gjør vitterligt at have med hinanden indgaaet og herved oprette følgende

 

Contract

 

Ved Skjøde af dags dato er jeg Ole Hanssen hjemlet Gaarden Østre Holter, skyldende under matr. Nr. 63 i Fenstad annex til Næs Thinglaug, 3 skippund, 2 lispund tunge med bygsel og landskyld, med forpligtelse at give min Moder bemeldte Karen Aslachsdatter, et aarligt Føderaad, thi er det jeg herved forpligter mig og kommende eiere af bemeldte gaard til, uden erstatning, til hende aarligen at svare følgende:

 1. Paa Gaarden nyder hun for seg og sine creaturer godt opvartet huus, beqvemt rom til sine varers opvaring og adgang til Gaardens Ildsteder. Til egen Dispotition nyder hun desforuden følgende af Værelserne i hovedbygningen, nevnlig: Storstuen, Matkammeret ovenpaa, samt halvdelen af stolpeboden. Hvis min moder ønsker i en af sine værelser at faae anbragt en skorsteen, da opføres denne for hende saaledes som hun ønsker.
 2. Den fornødne Brendeveed leveres hende huggen og indbaaren og ellers gives hende al fornøden opvartning og om hun saa maatte ønske, anskaffes hende en voxen pige der ikunn skal være til hendes Tieneste.
 3. Saavel Vinter som Sommer fødes og røgtes for hende paa gaarden saa godt som dens brugers egne creaturer, en hest, to kuer og tre sauer, men hvis nogen af disse craturer enten formedeles alder eller Ulykkestilfælde, skulde blive utjenelige, da leveres hende et godt i den utjeneliges sted, i mod at Gaardens bruger beholder dette, det utjenelige.
 4. Inden hvert aars 13. November leveres hende ¼ eller 1/3 tønde salt, 3 bismerpund Tørfisk, 4 tønder Blandkornmeel, 2 Tønder Byggmel, 2 tønder sigtet Rugmel, ½ tønne sigtet Ertemeel, ½ tønde gryn, 1 tønde bygmeel, 2 tønder havre og 4 tønder potatoo, samt 3 bismerpund samhengt liin, 1 toaarsgammelt velfødet nødslagt og 1 velgjødet risbit [?]  sviin. Kornvarene som tiligemed det øvrige betingede skal være godt og forsvaarligt, leveret og males for hende, naar og saaledes som hund best maatte forlange.
 5. Finder min moder sig ikke tilfreds med at være på Gaarden da leveres hende paa hendes opholdssted det i 4 post betingede, samt videre aarligen og  inden hvert aars November maaneds udgang 16 spesidaler, 15 skippund godt og velbjerget høe og 15 skippund god havrehalm, samt 2 skippund Erteriis, hvorimod det øvrige i denne contract betingede da bortfalder.
 6. Forbliver min moder paa gaarden til hendes død, da gives hende en anstændig Begravelse, hvorfor gaardens bruger til erstatning derfor af mine efterladenskaber dog nyder 50 spesidaler.

Jeg Karen Aslachsdatter med Laugsverge erkjender denne contract for rigtig i alle dele og anslaar vi begge contrehenter dette føderaads aarlige verdie til 60 spesidaler.

Dette til bekræftelse under vore hænder og signeter i tvende vidners Nærværelse

 

Gaarden Holter den 1. Desember 1826

Til Vitterlighed;

 

Ole Næsset            N. Olsen          Karen Holter               Ole H. Holter             P Bergh.

Publisert 8. mars 2018 10:57 - Sist endret 12. mars 2020 23:04