Opphevelsen av den dansk-norske slavehandelen

Kildeintroduksjon

I 1792 ble Danmark-Norge den første staten i verden som forbød slavehandel over Atlanteren.

I «Forordning om neger-handelen» fra 1792 ble dansk-norsk slavehandel forbudt. Innen 10 år skulle slavehandelen fra Afrika til de dansk-norske koloniene på de karibiske øyene St. Croix, St. Thomas og St. Jan opphøre. Dermed ble Danmark-Norge den første stat i verden som forbød handel med slaver.

I kraft av opplysningstidens nye tanker om menneskets frihet og rettigheter var det mange som begynte å stille spørsmål om slavehandelen var etisk forsvarlig. Kritikken av slaveriet var også kjent i Danmark-Norge.

Under bildet kan du lese forordningen og vurdere hva som var de dansk-norske myndighetenes motiver for å forby slavehandelen. 

Kilden

Tittel: Forordning om negerhandelen 16. mars 1792
Datering: 1792
Opphav: Christian 7.
Hentet fra:

Schou, Jacob Henrik. Chronologisk Register over de Kongelige Forordninger og aabne Breve samt andre trykte Anordninger som fra aar 1670 af ere udkomne : tilligemed et nøiagtigt Udtog af de endnu gieldende, for saavidt samme i Almindelighed angaae Undersaatterne i Danmark og Norge : forsynet med et alphabetisk Register : 10 : Som indeholder K. Christian VII Frr. fra 1789 til 1792. Kiøbenhavn: Breum, 1795, s 346

Rettigheter: CC BY-NC

Mer informasjon om kilden

[Kilden er modernisert.]

Forordning om Neger-Handelen.

Forordning i forbindelse med de omstendigheter som følger med slavehandelen på kysten av Guinea, og med de der kjøpte negres overførsel til de Vestindiske øyer. I betraktning av at det i alle henseender måtte være velgjørende og gavnlig om tilførsel av nye negre fra Guinea kunne unnværes og de Vestindiske øyers dyrkning i tiden besettes med arbeidere, som på øyene er født og oppdratt, var fra ungdommen av vant til arbeidet, himmelegnen og dem under hvilke de skulle arbeide, har Kongen latt undersøke hvorledes og når dette måtte bli mulig.

Ved denne undersøkelsen har det blitt satt uten for tvil, at det kan bli mulig og er fordelaktig for de Vestindiske øyer å unnvære innkjøp av nye negre, når plantasjene engang har blitt forsynt med tilstrekkelig antall i det for formeringens nødvendige forhold, når understøttelser for de plantasje-eiere som dertil trenger, kunne gjøres mulige, og det sørges for å fremme negrenes ekteskap, opplæring og sedelighet. 

For altså å sette de Vestindiske besittelser ut av den avhengighet, hvor i de var og er i henseende til negres tilførsel, og for omsider å gjøre negres tilførsel unødvendig, er det at Kongen nå til hver manns etterretning kunngjør sin vilje om en del herhen hørende, som nå behøver straks å bekjentgjøres, og herved således befaler:

I.

Ved begynnelsen av året 1803 skal all negerhandel for de kongelige undersåtter opphøre på de afrikanske kyster, og ellers hvor den kunne finne sted utenfor de kongelige besittelser i Vestindia, slik at etter dette tidsroms utløp ingen neger eller negerinne enten på kysten eller på andre fremmede steder må ved eller for kongelige undersåtter innkjøpes, i kongelige undersåtters skip føres, eller til de kongelige Vestindiske øyer til salg innføres, og at all mot dette forbud stridende handel skal etter denne tid anses som ulovlig.

2.

Imidlertid, fra nå av og inntil utgangen av året 1802, må det være tillatt for alle nasjoner uten forskjell og under alle flagg å innføre negre og negerinner fra kysten til de kongelige Vestindiske øyer.

3.

For de sunne og friske negre og negerinner, som i denne tid således innføres til de Vestindiske øyer, bevilges at følgende partier råsukker må i egne eller fremmede skip innen et år fra innførselen utføres fra øyene til fremmede steder i eller uten for Europa, nemlig for hver voksen neger eller negerinne 2000 pund brutto, og for hver halvvoksen det halve, nemlig 1000 pund, uten forskjell i henseende til kjønnene; men for barn intet.

4.

Den i forordningen af 9. april 1764 og 12. Mai 1777, hvilke i henseende til negerhandelen herved for resten heves, bestemte avgift ved slavers innførsel skal ganske ettergi for de negerinner, som heretter innføres; hvorimot af det sukker, som for innførte negre eller negerinner utføres til fremmede steder, erlegges i utgående toll ½ prosent mer, enn det som nå er påbudt.

5.

Videre vil Kongen, i hensigt til det rette forhold mellom kjønnene, fra begynnelsen av året 1795 og for den følgende tid ettergi Koppskatten for de Neger-kvinner eller piker som arbeider på plantasjene og ikke er hus-negerinner, hvorimot fra samme tid å regne denne afgiften dobbles for alle plantasje-manns-negre.

6.

Utførsel av negre og negerinner fra de kongelige Vestindiske øyer forbys fra nå av på det strengeste, og unntas fra dette forbud alene de som lovene byr å unngå, samt de som General-Guvernøren og Regjeringen på de Vestindiske øyer i meget enkelte tilfeller etter omstendighetene måtte tro seg beføyet til å la utgå.

Publisert 13. mars 2018 10:48 - Sist endret 12. mars 2020 19:02