Slaveskipet Fredensborg- nesten hjemme

Kildeintroduksjon

I 1974 ble det funnet flere elefanttenner på havbunnen utenfor Tromøya i Arendal. Hvordan hadde de havnet der?

På 16- og 1700-tallet drev Danmark-Norge aktivt slavehandel, og titusener av slaver ble satt i arbeid i de dansk-norske koloniene.

Slavehandelen tok form av en triangelfart. Fra København seilte skip til Gullkysten, vest i Afrika, der de danske slavefortene lå. Der ble europeiske varer, særlig våpen og brennevin, byttet mot slaver. Slavene ble først og fremst fraktet til Karibien og til de danske koloniøyene der. Derfra vendte skipene tilbake til København, med sukker, brennevin, tobakk og andre varer fra koloniene.

Den dansk-norske triangelfarten ble for det meste utført av danske skip eid av handelskompanier med sete i København. Ofte var det norske sjøfolk ombord.

Det hendte også at slaveskipene var innom en eller flere havner på sør- og østlandet i Norge, på veien til eller fra København. Sandbankene langs Skagens-kysten i Danmark var fryktet farvann. De som ville seile trygt gjennom Skagerakk holdt seg derfor langt mot nord slik at de kunne se norsk land og navigere ut fra norske landemerker. 

Kilden under er et brev skrevet av kapteinen på slaveskipet Fredensborg i 1768, til kompaniet i København som eide skipet. Da brevet ble skrevet hadde Fredensborg vært på reise i et og et halvt år og var nesten hjemme hjemme igjen, etter en lang og krevende reise i triangelfart

I kildeutdraget kan du lese om hvordan det gikk da Fredensborg møtte på uvær utenfor Arendal. 

Minnesmerke for slaveskipet Fredensborg på Tromøya i Arendal. Foto: Anita A.Mechlenborg

Kilden

Tittel: Brev fra kapteinen på slaveskipet Fredednsborg
Datering: 1768
Opphav: Johan Frantzen Ferentz, 2 desember 1768
Hentet fra: Rigsarkivet i Danmark, Kommissionen for Det Guineiske Kompagnis Sagers Afgørelse: Skibsprotokoller (1766 - 1778), Skibet "Fredensborg" 1767 - Skibet "Fredensborg" 1769
Rettigheter: CC BY-NC

Mer informasjon om kilden

[kildeutdraget er modernisert]

Til direksjonen.

Med bedrøvelse beretter jeg den høylovlige direksjon den slette nyheten om at det av meg førende fregattskip Fredensborg på Jethmar Tangen i Østergapet Tromø er gått på grunn og forlist.

Jeg skal så vidt mulig i korthet fortelle omstendighetene: Den 28. november gikk vi med adskillige andre skip med en nordøstlig vind ut av Sandefjord havn. Klokken var omtrent 3 da vi oppnådde åpent hav, men neppe var den 5 da vinden sprang på en sør-østlig og fortsatte med regn og sterk vind. Vi holdt imidlertid sjøen inntil første desember, da vi om natten klokken kvart på 1 holdt skipsråd og der enstemmig besluttet å søke havn i Norge.

Derpå holdt vi mot land, som vi om ettermiddagen klokken halv 2 fikk i sikte. Heiste så flagg og avfyrte tid etter annen 3 skudd, hvorpå vi endelig klokken halv 3 fikk los ombord. Han påtok seg da kommandoen. Været var hardt og vi gikk for en fokk og dobbelt revet store mærsseil. Like foran skibet lå et stort skjær. Jeg advarte losen om å passe seg for det og holde av i tide, men fikk til svar at han ville nok passe på slikt. Kort deretter kommanderte han, men for sent, hold av! Skibet løp med en utrolig hastighet like på skjærene.

Klokken var omtrent halv 4 da dette skjedde, og en hver måtte tenkte på å frelse sitt liv, hvilke også, Gud være lovet, skjedde, da alle mann møysommelig ble berget, dog kun som de gikk og stod, da vi ikke fikk mer tid enn å kaste noen klær løs på klippene, hvor av enda det meste er bortkommet. Skipet ligger med styrbord side i vannet.

Natten over da skipet gikk på grunn såvel som den følgende tid har sjøen vært høy og urolig slik vi ikke har kunnet berge noe foruten noen små ubetydelige ting som er drevet i land. Imidlertid har vi 2 av skipets ankere kastet i grunn og et kabeltau derfra gjort fast på landet. Vi håper at vraket skal ligge fast og ikke drive bort, slik at vi kan gjøre, når været vil bli godt, anstalt til å berge hva vi kan.

Herr Thomas Pedersen fra Arendal var hos oss og assisterte oss med gode råd. Hos ham akter jeg å ta de nødvendige penger til folkenes underholdning. Losen, som skipets forlis ustridig er å tilskrive, har jeg satt fast inntil videre. Jeg forventer ordre, hvordan det med ham skal forholdes. I likemåde forventer jeg ordre, hvordan det med det bergede skal forholdes, i fall vi skulle være så lykkelige å berge noe.

Over skipet blir det holdt den nødvendige vakt både natt og dag, som blir foranstaltet av losens oldermann. Da vi imidlertid er blottet for alle ting, så håper jeg ydmykt, at jeg må kunne oppta så mange penger, som nødvendig behøves til min og folkenes underholdning, på det samme, som dessuden av den lange reisen er skrøpelige og svake, ikke i den strenge vinterkulde på grunn av mangel på klær og fødevarer elendig skal omkomme. Jeg forventer herover nådige forholds ordre. I morgen akter jeg å gjøre forklaring, som jeg da ikke skal mangel med neste post at innsende.

Skipets gull er berget, likemåde kopiene av agentens hovedbog og journal, skipsprotokollen, konsum og gagebok, jornalene og en del av skipets dokumenter [...].

Vi utber den høye direksjons bevåkenhet og forsikrer at jeg med all flid skal strebe å viise at jeg ere

Ferentz

Les original kildetekst

Til Directionen

Med Bedrøvelse beretter jeg den høylovlige Direction den slette Tiidende, at det af mig førende fregatt Skib Fredensborg paa Jethmar Tangen i Østergabet Trømøe er tilsadt og forliist. Jeg skal saavidt mulig i Korthed fortelle omstændighederne: Den 28. praet[november] gieg wj med adskillige andre Skibe med en N.Ø: Vind ud af Sandefiord Havn. Kloken var omtrent 3, da wj oppnaaede rum Søe, men neppe var den 5, da Vinden Sprang paa en S.Ø: og continuerte med Regn og stærk Blæs, Wj holdte imidlertid Søen indtil første Rujus [desember], da wj om Natten Kloken ¼ paa 1. holdte Skibsraad og derudi eenstemmig besluttede at søge havn i Norge. Derpaa holdte ad Landet, som wj om Eftermiddagen Kloken 1 ½ fik i Sigte. Hidste saa Flag og Affyrde tiid efter anden 3. Skud, hvorpaa endelig Kloken 2 ½ erholdte Loods ombord. Samme paatoeg sig da Commando.

Veyret var haard og wj gieg for en fock og dobbelt refvet store mærssegl. Lige for Skibet lagde en stoer Skiær. Jeg advarte Loedsen at iagttatag sig derfor og af holde af betiids, men fik til Svar, han vilde nok pase om sligt. Kort derefter commenderte han, men for Feldig, holdt af! Skibet løb med en utrolig hastighed lige paa Skiærene. Kloken var omtrent 3 ½ da dette skede, og en hver maatte være betænkte paa at frelse sit Liv, hvilke ogsaa, Gud være lovet, skede, da alle mand møysommelig blev bergen, dog kuns som de gik og stoed, da wj intet fik mere Tiid end at kaste nogle klæder løs på Klipperne, hvoraf enda de meste er kommen borte. Skibet ligger med Styrbord side i Vandet.

Natten over da Skibet blev tilsat saavel som den følgende Tiid haver Søen voren høyt og urorlig saa wj intet have kundet bierge noget uden nogle smaae intet betydende Ting, som er drevne i Land. Imidlertid haver wj 2. Af Skibets Ankere kastet i Grund og en Kabeltou deraf giort fast paa Landet, wj haaber at Vraget skal ligge fast derfor og intet drive borte, paa det wj kand giøre, naar vejret vil blive godt, anstalt til at bierge hvad wj kand.

Herr Thomas Pedersen fra Arendal var hos os og assisterte os med god Raad og Daad. Hos ham agter jeg at tage de fornødne Penge til folkenes Underholdning. Lodsen, som Skibets forlis ustridig er at tilskrive, haver jeg taget fast indtil viidere. Jeg forventer ordre, hvordan det med ham skal forholdes. Illigemaade forventer jeg ordre, hvordan det med det biergede skal forholdes, i fald wj skulle være saa lykkelig at bierge noget. Over Skibet bliver holden den fornøden Vagt baade Nat og Dag, som bliver foranstaltet af Lodsens Oldermann. Da wj imidlertid er blottet fra alle Ting, saa haaber jeg ydmigst, at jeg maa kunde optage saa mange Penge, som nødtørftig behøves til min og Folkenes Underholdning, paa det samme, som desuden af den lande Reyse er Skrøbelig og Svag, ikke i den Strenge Vinterkulde formedelst Mangel af Klæder og fødevahre elendig skal omkomme. Jeg forventer herover naadige forholds ordre. Morgen agter jeg at giøre forklaring, som jeg da intet skal ermangel med næste Post at indsende. Skibets Guld er bierget, ligemaade Copierne af Agentus hoved bog og journal. Skibs Protocollen, Consumtie og Gage Bog, Journalerne og en deel af Skibets Docomenter [...].

Wj udbeder den høye Directions bevaagenhed og forsikkrer at jeg med ald fliid skal strebe at viise at jeg ere

Ferentz

Publisert 8. juni 2018 09:46 - Sist endret 12. mars 2020 08:36