Forfattere

Navn Tittel Institusjon Portrett Beskrivelse
Nils Ivar Agøy Professor Høgskolen i Sørøst-Norge    

Svein Ivar Angell

Professor Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap,UiB

/studere-fortid/bilder/bilder_historie-i-bruk/2061_Angell_.jpg

I sin forskning har Angell påvist hvordan historie brukes i merkevarebygging av nasjoner og regioner. Han har publisert en rekke arbeider som dreier seg om nation branding og place branding. Angell har også skrevet lokal- og regionalhistorie. Foruten sitt engasjement for fagdidaktikk i historie, har han dessuten vært opptatt av naturressursforvaltning i sin forskning. Angell tilhører forskergruppen Demokrati, styring, rett og arbeidsliv og er professor i historie ved Universitet i Bergen.

Martin Austnes Ph.d., historiker Cappelen Damm    
Knut Ivar Austvoll Arkeolog, ph.d.-stipendiat Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO    
Sveinung Bang-Andersen Førsteamanuensis Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger    
Laila Berg Stipendiat Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk, UiO /studere-fortid/bilder/bilder_historie-i-bruk/2007_laila-berg-pressebilde.jpg

Berg er sosialantropolog ved UiO. Fagområdet hennes er britiske studier og hun har arbeidet spesielt med nasjonal identitet og nasjonalisme i Norden og Skottland. I sitt doktorgradsprosjekt forsker hun på populære forestillinger og oppfatninger av Norden i Skottland.

Birger Berge Master i historie Universitetet i Bergen    
Edgeir Benum Professor emeritus Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO    
Harald Berntsen Historiker Uavhengig    
Inger Bjørnhaug Professor emerita Høgskolen i Lillehammer    
Nik. Brandal Høyskolelektor Bjørknes høyskole    
Ragnhild Marthine Bø Postdoktor Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO    
Kjersti Brathagen Høgskolelektor Høgskolen i Sørøst-Norge    
Grete Brochmann Professor Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO    
Bjarte Bruland Historiker, direktør Jødisk Museum Trondheim    
Jan Alexander Svoboda Brustad Historiker Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter    
Jan Bjarne Bøe Professor emeritus Universitetet i Stavanger /studere-fortid/bilder/bilder_historie-i-bruk/2008_bjarne-boe.jpg Jan Bjarne Bøe er professor i historiedidaktikk ved Universitetet i Stavanger. Han har doktorgrad i psykiatrihistorie. Bøe har utgitt bøker blant annet om ideologier, psykiatrihistorie, barndommens historie, barn og historiefortellinger, historiebruk og utvikling av historiebevissthet hos barn og unge.
John Peter Collett Professor Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO    
Hans Fredrik Dahl Professor emeritus Institutt for medier og kommunikasjon, UiO    
Ida Pernille Dahl Master i historie Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO    
Helge Danielsen Førsteamanuensis Institutt for Forsvarsstudier    
Åsmund Egge Professor emeritus Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO    
Terje Emberland Dr.philos., seniorforsker Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter    
Ørjan Engedal Dr.philos., arkeolog Uavhengig    
Sunniva Engh Førsteamanuensis Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO    
Marianne Hem Eriksen Førsteamanuensis Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO    
Harald Espeli Ph.d., forsker Handelshøyskolen BI    
Eva Fetscher Ph.d., rådgiver Odontologisk fakultet, UiO    
Per Ditlef Fredriksen Førsteamanuensis Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO    
Bård Frydenlund Historiker, direktør Eidsvoll 1814    
Tor Egil Førland Instituttleder, professor Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO /studere-fortid/bilder/bilder_historiefaget/tor-egil-forland-300.jpg

Førland er samtidshistoriker og har arbeidet mye med internasjonale problemstillinger etter 1945 og med historiefagets metode, særlig årsaksforklaringer. Førland ble professor ved UiO i 2001 og har hatt flere lederverv, som prodekan ved Det humanistiske fakultet og som undervisningsleder og nestleder ved Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH) før han ble leder av instituttet i 2015. Han er fortsatt instituttleder og undervisningsleder. Førland har engasjert seg i studentenes læring på flere vis, blant annet gjennom å skrive boka Drøft – en håndbok i drøftende oppgaveskriving.

Hege Skalleberg Gjerde Ph.d., arkeolog Uavhengig    
Lars Erik Gjerpe Arkeolog, forsker Kulturhistorisk museum, UiO    
Håkon Glørstad Professor, direktør Kulturhistorisk museum, UiO    
James Godbolt Førsteamanuensis Universitetet i Sørøst-Norge    
Ole Kristian Grimnes Professor emeritus Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO    
Ingar M. Gundersen Arkeolog, stipendiat Kulturhistorisk museum, UiO  

 

Per Haave Forsker Avdeling for samfunnsmedisin og global helse ved Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, UiO    
Inger Elisabeth Haavet Professor Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, UiB /studere-fortid/bilder/bilder_historiefaget/copy_of_haavet_0.jpg

Haavets forskning har kvinne-og kjønnshistorie som overbygning på flere felt; velferd-og familiepolitikk, kultur- og musikkliv og biografisk historie. Hun har for det meste fokusert på norske forhold, men også sammenlignet nordiske land. Hun har undersøkt forholdet mellom offentlig og privat og hvordan kvinner har endret forståelsen av dette forholdet. Haavet er professor i historie ved Universitet i Bergen siden 2004 og tilhører forskergruppen Helse-, velferd-og vitenskapshistorie.

Gro Hagemann Professor emerita Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO    
Rune Blix Hagen Førsteamanuensis Institutt for historie og religionsvitenskap, UiT Norges arktiske universitet    
Thomas V. H. Hagen Historiker Stiftelsen Arkivet    
Terje Halvorsen Professor emeritus Høgskolen i Lillehammer    
Håkon Harket Historiker Forlaget Press    
Jan Frode Hatlen Førsteamanuensis/Leder forvaltningsutvalget for de 5-årige lektorutdanningene Institutt for historiske studier, NTNU

/studere-fortid/bilder/bilder_historiefaget/ntnuhistorie-hatlen3.jpg

Hatlens forskningsinteresser inkluderer både historiske emner, historiedidaktikk og metode. Antikken, særlig den romerske antikken, og middelalderhistorie er hans spesialfelt. Som leder av lektorprogrammet har Hatlen arbeidet mye med historiedidaktikk og historiebruk.  Han har også engasjert seg i samfunnsdebatten om falske nyheter og ungdoms behov for kildekritikk, og har blant annet skrevet artikkelen: «Hva gjør vi når nyhetsbildet preges av kamper om fakta? Rett, galt og alternative fakta – hvordan skal vi forholde oss til dagens nyhetsbilde?» som ble publisert i Adresseavisen. Hatlen er førsteamanuensis i historie ved NTNU.

Lotte Hedeager Professor Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO    
Idar Helle Historiker, utreder De Facto: kunnskapssenter for fagorganiserte    
Ruth Hemstad Ph.d., historiker Nasjonalbiblioteket    
Øystein Hetland Historiker, stipendiat Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter    
Guri Hjeltnes Professor, direktør Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter    
Ragnhild Hutchison Postdoktor Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO    
Oddmund Løkensgard Hoel Førsteamanuensis Høgskulen i Sogn og Fjordane    
Christhard Hoffmann Professor Institutt for arkeologi, historie kultur- og religionsvitenskap, UiB

/studere-fortid/bilder/bilder_historiefaget/20_christhardhoffmann.jpg

Transnasjonal migrasjon, innvandringspolitikk og etnisk pluralisme og konflikt er Hoffmanns forskningsfelt. Hans spesialtfelt er fremmedfientlige bevegelser i Europa etter 1880 og moderne jødisk historie. Hoffmann har også vært opptatt av historien om jødisk historieskrivning – historiografi. Kompetansen Hoffmann har i moderne tysk og europeisk historie med disse emnene, har ført han inn i forskningsgruppen for transnasjonal historie og kulturmøter fra 1850 til i dag ved Universitetet i Bergen, hvor han er professor i historie.

Susann Holmberg Historiker, stipendiat Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO    
Marthe Hommerstad Ph.d., historiker Stortinget    
Dag Hundstad Postdoktor Universitetet i Agder    
Alan Hutchinson Førsteamanuensis Universitetet i Nordland.    
Jens Johan Hyvik Førsteamanuensis Høgskolen i Sørøst-Norge    
Reidun Ingebretsen Forsker Velferdsforskningsinstituttet, OsloMet – storbyuniversitetet    
Sofie Scheen Jahnsen Master i arkeologi Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiONorgeshistorie.no    
Finn Erhard Johannessen Professor Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO /studere-fortid/bilder/bilder_historiefaget/dsc_3073.jpg

Johannessens faglige kompetanse kretser rundt tidlig moderne tids historie og økonomisk og sosial historie i denne perioden. Hans faglige interesser favner bredt tematisk. Publikasjoner om bedrifters historie, blant annet Hydros historie, postverkets historie og norske apoteks historie er én interesseretning. En annen er hans interesse for forsvar og for verft. Johannessen har dessuten engasjert seg i historisk metode som debattant og artikkelforfatter. Han har blant annet deltatt i debatter som angår kildekritikk og hva som kreves av historikere når det gjelder vitenskapelig metode. Johannessen er professor ved UiO.

Linnea Syversætre Johannessen

Rådgiver - Forvaltningsundersøkelser Kulturhistorisk museum, UiO    
Annikken Johansen Master i historie Uavhengig    

Terje Mikael Hasle Joranger

Ph.D historie og avdelingsdirektør

Norsk utvandrermuseum

/studere-fortid/bilder/bilder_historiefaget/joranger.jpeg

Terje Mikael Hasle Joranger har utvandringen fra Norge til USA som spesialfelt. Joranger tok doktorgraden i historie ved Universitetet i Oslo med avhandlingen The Migration of Tradition? A Study on the Transfer of Traditions Tied to Intergenerational Land Transfers among Emigrants from the Valdres region, Norway to the Upper Midwest and their Descendants for Three Generations, 1850-1950. Hans faglige interesseområder spenner over migrasjon, transnasjonalisme, nasjonalisme, identitet, etnisitet, mentalitetshistorie, immateriell kultur, samfunnsgeografi, sosialhistorie og politisk historie. Joranger underviser og forsker. Han er i dag avdelingsdirektør ved Norsk utvandrermuseum.

Ingar Kaldal Professor Institutt for historiske studier, NTNU /studere-fortid/bilder/bilder_historiefaget/ingarkaldal-foto.jpg

Historisk teori og metode utgjør en helt sentral del av Kaldals virke som historiker, både som forsker og underviser, og han har blant annet utgitt en lærebok som tar for seg historisk forsking, forståelse og fortelling. Kaldal har arbeidet ved universitet i Trondheim (NTNU) siden 1985. Hans forskning har særlig dreid seg om sosialhistorie, kulturhistorie, arbeidslivshistorie og skogskulturer.

Heidi Karlsen Stipendiat Senter for Ibsen studier, UiO /studere-fortid/bilder/bilder_historiefaget/heidikarlsen.jpg Karlsen har engasjert seg i digital humaniora og hvordan forskere kan nyttigjøre seg av bokhylla.no sin unike digitaliserte samling ved hjelp av en datautvinningsteknikk. I dette arbeider bidrar hun med å utvikle en ny og lite utforsket metode samtidig som hun undersøker et fagfelt. Karlsen har hovedfag i filosofi og master i fransk litteratur og jobber nå tverrfaglig med litteratur og historie.
Knut Kjeldstadli Professor emeritus Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO /studere-fortid/bilder/bilder_historiefaget/dsc_2426.jpg

Flere generasjoner studenter kjenner Kjeldstadli som forfatter av boka Fortida er ikke hva den engang var, som er den lengstlevende pensumboka i historisk metode. Foruten å ha engasjert seg sterkt i teori og metode, kjenner mange studenter han som forsker, underviser og veileder i arbeidslivets historie og kollektive bevegelser. Moderne sosial- og kulturhistorie er Kjeldstadslis felt, som også inkluderer byhistorie. I de senere år har han arbeidet mye med migrasjonshistorie og utgitt et omfattende verk om norsk innvandringshistorie hvor han var forfatter og medredaktør. Verket fikk Brageprisen i 2003. Det er særlig norsk historie som har engasjert Knut Kjeldstadli som var professor i historie ved UiO frem til 2018.

Mirjam Kristensen Litteraturviter og forfatter Stiftelsen Arkivet    
Tom Kristiansen Professor Institutt for Forsvarsstudier    
Dag Axel Kristoffersen Historiker Uavhengig    
Even Lange Professor emeritus Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO    
Eirinn Larsen Førsteamanuensis Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO    
Øivind Larsen Professor Avdeling for samfunnsmedisin, UiO    
Irene Levin Professor emerita Institutt for sosialfag, OsloMet – storbyuniversitetet    
Einar Lie Professor Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO /studere-fortid/bilder/bilder_historiefaget/einar-lie.jpg

Lie har arbeidet med nyere økonomisk og politisk historie som forsker, underviser og veileder. Det er særlig norsk økonomisk politikk, bank og næringsutvikling på 1800- og 1900-tallet som har vært hans felt. Han har vært forfatter og redaktør for en rekke større verk, som Hydros historie, statistikkens historie i Norge, Norges banks historie og leder nå et større prosjekt om Statoils historie. I tillegg til å ha en rekke verv som styreleder er Einar Lie fast søndagsspaltist i Aftenposten, hvor han knytter historie og samtid sammen.

Synnøve Skarsbø Lindtner Postdoktor Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB    
Einhart Lorenz Professor emeritus Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO    
Ellen Cathrine Lund Ph.d., faglig leder Norgeshistorie.no Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO    
Arnljot Løseth Professor Avdeling for samfunnsfag og historie, Høgskulen i Volda    
Margit Løyland Historikar Riksarkivet    
Svenn-Erik Mamelund Forsker I OsloMet - storbyuniversitetet    
Julian Robert Post Martinsen Rådgiver - Forvaltningsundersøkelser Kulturhistorisk museum, UiO    
Eldrid Mageli Ph.d, historiker Røde Kors    
Anne Lene Melheim Ph.d., arkeolog Kulturhistorisk museum, UiO    
Anne G. Minken Ph.d., historiker Uavhengig    
Axel Mjærum Førsteamanuensis, arkeologi Kulturhistorisk museum, UiO    
Marianne Moen Arkeolog, ph.d.-stipendiat Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO    
Arnfinn Moland Historiker Norges Hjemmefrontmuseum    
Jan Eivind Myhre Professor emeritus Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO /studere-fortid/bilder/bilder_historiefaget/jan-eivind-myhre-portrett.jpg Myhre har i en årrekke vært opptatt av historiografi og metode, og har publisert flere bøker og artikler om historie som vitenskap, blant annet boka Historie. En introduksjon til grunnlagsproblemer. Han har spesialisert seg på 1800-tallet og temaer han har arbeidet mye med er sosialhistorie, profesjonshistorie, vitenskapshistorie. Han har også spesialisert seg på byhistorie og skrevet barndomshistorie. De siste 20 årene har Myhre vært professor ved UiO og er fortsatt aktiv historiker som professor emeritus.
Christine Myrvang Dr.philos, forsker Institutt for kommunikasjon og kultur, Handelshøyskolen BI  

Myrvang har siden 1996 arbeidet som forsker innen det næringslivshistoriske feltet. I 2012–2015 ledet hun Senter for næringslivshistorie ved Handelshøyskolen BI. Myrvangs interessefelt favner bredt. Hun har blant annet vært medforfatter av større bedriftshistoriske verk om våpenindustrien, varehandelen og forsikringsbransjen, og har også skrevet bøker og artikler om forbrukersamfunnets framvekst. I 2009 utga hun boka Forbruksagentene: Slik vekket de kjøpelysten. Innen det næringslivshistoriske feltet har Myrvang særlig arbeidet med kulturanalyser og temaer som kunnskap, teknologi og ekspertise.

Klaus Nathaus Førsteamanuensis Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiOInstitutt for arkeologi, konservering og historie, UiOInstitutt for arkeologi, konservering og historie, UiO /studere-fortid/bilder/bilder_historiefaget/klaus-nathaus-presse.jpg tekst kommer
Olav Njølstad Professor II Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO    
Kari H. Nordberg Førsteamanuensis Institutt for menneskerettigheter, religion og samfunnsfag, HBV    
Trond Nordby Professor emeritus Institutt for statsvitenskap, UiO    
Per G. Norseng Seniorkonservator/forskningsleder Norsk Maritimt Museum, Oslo /studere-fortid/bilder/bilder_historie-i-bruk/2005_per-norseng.jpg

Norseng har hovedfag i historie og har lang erfaring som forsker med middelalderhistorie. Nå er han forskningsleder og seniorkonservator ved Norsk maritimt museum. I sin forskning den siste tiden har han arbeidet med en rekke prosjekter knyttet til norsk næringsliv, blant annet med saltproduksjon og salthandel, fiskerettigheter og isproduksjon og eksport på 1800 - og tidlig 1900-tall.

Hallvard Notaker Førsteamanuensis II Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO    
Pål Nygaard Ph.d., forsker Handelshøyskolen BI    
Astrid Johanne Nyland Førsteamanuensis Arkeologisk museum, UiS    
Ane Ohrvik Førsteamanuensis Institutt for kulturstudier og orientalske språk, UiO    
Kåre Olsen Historiker, førstearkivar Riksarkivet    
Finn Olstad Professor Norges idrettshøgskole    
Hans Jacob Orning Professor Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO /kilder/bilder/bilder_fagene-som-vitenskap/hans-jacob-orning-portrett.jpg

Ornings interessefelt er norrøn og nordisk middelalder. Han er engasjert i et prosjekt om skandinavisk statsutvikling hvor internasjonale forskere undersøker skandinavisk og nord-europeisk statsutvikling ut fra flere ulike tilganger: endringer i aristokratiets materielle grunnlag, utvidelsen av sosiopolitiske nettverk, og resultatet av ideologiske strømninger fra slutten av 1100-tallet. Orning er professor ved UiO. 

Morten Nordhagen Ottosen Postdoktor Syddansk universitet    
Unn Pedersen Førsteamaunensis Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO    
Arvid Petterson Historiker Uavhengig    
Per Åke Persson Førsteamanuensis Kulturhistorisk museum  

 

Helge Ø. Pharo Professor emeritus Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO    
Christopher Prescott Professor Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO    
Øystein Rian Professor emeritus Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO    
Mona Ringvej Ph.d., historiker Pax forlag    
Nora Rodin Master i historie Norgeshistorie.no    
Hege Roll-Hansen Førsteamanuensis Høgskulen i Sogn og Fjordane    
Gjermund F. Rongved Ph.d., historiker Kunnskapsdepartementet    
Teemu Sakari Ryymin Professor, historie Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, UiB /studere-fortid/bilder/bilder_historie-i-bruk/2010_teemu-sakari-ryymin-1.jpg Teemu Ryymin har arbeidet med minoritetshistorie og 1800- og 1900-tallets helse- og medisinhistorie, i tillegg til identitetsskaping i historien, historisk teori, metode og historiografi. Han har publisert en rekke artikler og bøker og er blant annet medforfatter av «Historie og politikk. Historiebruk i norsk politikkutforming etter 1945» (2017).
Christian Løchsen Rødsrud Rådgiver - Forvaltningsundersøkelser Kulturhistorisk museum, UiO    
Ole-Albert Rønning Historiker, ph.d.-stipendiat Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO    
Ole Martin Rønning Ph.d., historiker Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek    
Ingunn Marit Røstad Førsteamanuensis Kulturhistorisk museum    
Erling Sandmo Professor Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO /studere-fortid/bilder/bilder_historiefaget/erling20sandmo001.jpg

Historisk metode og teori og historiografi (historien om historieskrivning) har stått sentralt for Sandmo i hele hans historikerliv. Mange kjenner hans bok Tid for historie som har nådd et bredt publikum. Sandmos faglige kompetanseområde lå i tid før 1800-tallet og var knyttet til temaene norsk retts- og kriminalhistorie, voldens historie, kulturhistorie, globalhistorie og musikkhistorie. Musikkinteressen omfattet programledelse i klassisk musikk på radio. Han var professor ved UiO og ledet kartsenteret ved Nasjonalbiblioteket.  

Hilde Sandvik Professor Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO  

Sandviks kompetanseområde omhandler særlig perioden 1500-1850 i norsk og europeisk historie. Hennes vitenskapelige publikasjoner omfatter både lokalsamfunn og sentralmakt. Hun har vært spesielt opptatt av husholdsøkonomiens utvikling og derigjennom, men også på andre måter arbeidet mye med kvinne- og kjønnshistorie.   Tingbokprosjektet og et prosjekt om offentlighet og ytringsfrihet i Norden i perioden 1815-1900, er blant de større prosjekter Sandvik har vært engasjert i. Studenter har i en årrekke nytt godt av Sandviks engasjement og tilbud om arkiv- og kildeundervisning og i 2018 ga studentparlamentet henne undervisningsprisen for hennes forskningsorienterte veiledning av studenter.

Pål Thonstad Sandvik Professor i historie Institutt for moderne samfunnshistorie, NTNU    
Aina Schiøtz Professor emerita Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB    
Ida Scott Master i historie Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO    
Marie Louise Seeberg Forsker Velferdsforskningsinstituttet NOVA, OsloMet    
Bjørg Seland Professor Institutt for religion, filosofi og historie, UiA    
Anne Julie Semb Professor Institutt for statsvitenskap, UiO    
Jon Vidar Sigurdsson Professor Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO    
Jonathan Siqveland Master i arkeologi Norgeshistorie.no    
Kristian Husvik Skancke Historiker, ph.d.-stipendiat Institutt for historie og religionsvitenskap, UiT Norges arktiske universitet    
Lisbeth Skogstrand Forsker, arkeolog Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO    
Svein Atle Skålevåg Professor Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, UiB

/studere-fortid/bilder/bilder_historiefaget/skalevag_atle.jpg

Skålevågs interessefelt kretser rundt kunnskapshistorie. Har har arbeidet med  historiefagets kunnskapshistorie – vitenskapshistorie, og med temaene psykiatrisk og medisinsk kunnskap i historien. I de senere årene har han i sine arbeider vist hvordan psykiatri og psykologi har blitt koblet til juridisk praksis gjennom å undersøke den strafferettslige utilregnelighetens historie i Norge. Hans studier viser hvordan retten har blitt en arena for forhandlinger om kunnskap fra 1700-tallet og frem til i dag. Skålevåg er professor i historie ved Universitetet i Bergen.

Hilde Gunn Slottemo Professor Nord Universitet, Levanger /studere-fortid/bilder/bilder_historiefaget/hilde-gunn-slottemo.jpg Slottemo har særlig vært opptatt av arbeiderhistorie, arbeidsliv og kjønnshistorie. Hun har skrevet manns- og kjønnshistorie i ulike sammenhenger, blant annet om menns familieliv i etterkrigstidas Rana. Hun har også skrevet om kvinner i tungindustrien, og om lønnskamp og om kjønn i arbeidshistorien. Flere av hennes arbeider, som også inkluderer lokalhistorie, har vært basert på muntlige kilder i form av minner og livshistorier.
Marta M. Stachurska-Kounta Historiker Uavhengig    
Bjørn Arne Steine Ph.d., historiker Stortinget    
Odd Arvid Storsveen Professor Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO    
Ola Svein Stugu Professor Institutt for historiske studier, NTNU    
Øystein Sørensen Professor Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO    
Kristine Orestad Sørgaard Arkeolog Arkeologisk museum, UiS    
Sigurd Sørlie Førsteamanuensis Institutt for Forsvarsstudier    
Ola Teige Ph.d., rådgiver Høgskolen i Volda    
Øyvind Tønnesson Førsteamanuensis Universitetet i Agder    
Marianne Vedeler Professor Kulturhistorisk museum, UiO    
Ingvild Velure Rådgiver Aust-Agder museum og arkiv
Avd. KUBEN
   
Hanne Hagtvedt Vik Førsteamanuensis  Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO    
Øystein Lydik Idsø Viken Førestamanuensis Høgskulen i Volda    
Carl Emil Vogt Ph.d., fagadministrativ rådgiver Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter    
Hilde Henriksen Waage Professor Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO    

Torgeir Winther

Rådgiver - Forvaltningsundersøkelser Kulturhistorisk museum, UiO    
Ketil Zachariassen Førsteamanuensis Institutt for historie og religionsvitenskap, UiT Norges arktiske universitet    
Marie Ødegaard Rådgiver - Forvaltningsundersøkelser Kulturhistorisk museum, UiO    
Lars Fredrik Øksendal        
Einar Østmo Professor Kulturhistorisk museum, UiO    
Nils Olav Østrem Professor Universitetet i Stavanger    
Publisert 9. nov. 2016 12:49 - Sist endret 6. mai 2022 11:30