Arbeid og fritid - tverrfaglig historie og norsk

Hva kan kilder om kvinners arbeid og fritid fortelle oss om økonomisk krise i mellomkrigstiden?

Lærerveiledning

Økt 1

1. Arbeid med en kilde - tekst

 1. Les kildeintroduksjonen, opphavsopplysninger, og hele kildeutdraget Arbeiderminner – Christiania seilduksfabrikk høyt i klassen.
 2. I plenum: Hva er det viktig å tenke på når det gjelder kildekritikk?
 3. Snakk med læringspartner: Hva forteller denne kilden om kvinner, arbeid og fritid?
 4. Snakker kvinnene dialekt eller sosiolekt? Diskuter i klassen.

2. Arbeid med en kilde - tekst

 1. Elever leser hver for seg kildeintroduksjonen og opphavsopplysninger, og hele kildeutdraget Oscar Braaten - fabrikkjentene
 2. Snakk med læringspartner: Hva forteller denne kilden om kvinner, arbeid og fritid?
 3. I plenum: Kildene dere nå har lest sier ikke alt om kvinner og arbeid og deres fritid. Hva får dere ikke vite?

Økt 2

1. Arbeid med en kilde - fotografier

 1. Alle leser kildeintroduksjonen og opphavsopplysninger til kilden Arbeiderklassen og idrett hver for seg.
 2. Studer fotografiene og les billedtekstene. Snakk med læringspartner om hva slags inntrykk fotografiene gir av kvinner – kan de gi oss kunnskap om kvinner, fritid og økonomi i mellomkrigstiden? 
 3. I plenum: Kan kildene fortelle oss noe om den økonomiske situasjonen i mellomkrigstiden? Begrunn svaret.

2. Arbeid med kilde - tekst

 1. Elever leser kildeintroduksjonen, opphavsopplysninger og kilden Kongressmøte om kvinners rett til arbeid.
 2. Hva forteller denne kilden om kvinner, arbeid og fritid?

Forslag til videre arbeid:

Les artiklene Krisetid – de harde trettiåra? og Kvinners rett til arbeid.

Deltakere i Røde Ungdoms skirenn vinteren 1936. Foto ukjent. Eier: Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek.

 


Kompetansemål i historie K06

 • gjøre rede for hvordan arbeidsliv og arbeidsdeling mellom kjønnene har endret seg i Norge fra 1800-tallet og fram til i dag
 • gjøre rede for demokratiutvikling i Norge fra 1800-tallet og fram til 1945 og analysere drivkreftene bak denne utviklingen
 • gjør rede for hovedtrekk ved den industrielle revolusjon og undersøke hvilken betydning den fikk for næringsutvikling og sosiale forhold i det norske samfunnet

 Kompetansemål i norsk K06:

 • lytte til og vurdere argumentasjonen i muntlige tekster i ulike medier og ta stilling til innhold og formål
 • gjøre rede for særtrekk ved et utvalg norske talemålsvarianter og reflektere over forhold som kan påvirke utviklingen av talemål
 • drøfte norskfaglige og tverrfaglige emner ved hjelp av fagterminologi og helhetlig argumentasjon
 • uttrykke seg med et presist og nyansert ordforråd og mestre språklige formkrav
 • bruke kilder på en kritisk og etterprøvbar måte og beherske digital kildehenvisning
Emneord: Første verdenskrig og mellomkrigstid
Publisert 19. feb. 2019 16:29 - Sist endret 12. mars 2020 08:26