Film som kilde - tverrfaglig norsk og historie

Reflektere over sammenhengen mellom fortid, nåtid og fremtid (historiebevissthet).

Lærerveiledning

Økt 1

1. Diskuter to og to:

 1. Er dokumentasjonsfilm en bedre og en mer troverdig kilde enn fiksjonsfilm –hvorfor / hvorfor ikke?

2. Se på kilden:

Film: Samhold må til (den varer i ca 23 minutter).

3. I par:

 1. Hva får du vite om kvinnelige arbeidere i denne videoen?
 2. Hva får du vite om ulike klasser og klassekamp?
 3. Hva slår deg som annerledes og hva er likt som i dag når du ser på bildene fra 1. mai 1923?
 4. Hvorfor ble de såkalte arbeiderfilmene som Olav Dalgard regisserte laget i mellomkrigstiden, og på oppdrag fra hvem?
 5. Etter å ha sett hele videoen – svar på spørsmål 1 a) på nytt.

Økt 2

1. Diskuter først i grupper på to eller tre, deretter i plenum:

 1. Finnes klassemotsetninger i dag? Hva er grunnene til det / grunnene til at det ikke finnes? En artikkel som kan gi bakgrunnskunnskap for diskusjonen er denne: Fra gatekamper til faste forhandlinger.

 2. Hva kan redusere klasseforskjeller? 

 3. Diskuter hvordan økte klasseforskjeller kan bidra til å svekke eller utfordre demokratiet. Denne artikkelen kan gi argumenter til diskusjon: Aftenposten: Klasseforskjeller skaper ulikhet.

 4. Et formål med historiefaget er å utvikle historiebevissthet. Det betyr å se sammenhenger mellom fortid, nåtid og fremtid. Hvorfor er det viktig?

2. Individuell hjemmeoppgave:

Velg en av oppgavene under og skriv maks en A4 side, halvannen linjeavstand, Times New Roman. 

 1. Drøft påstanden: Klassemotsetningene var større i mellomkrigstiden enn de er i dag.
 2. Drøft påstanden: Klasseforskjeller kan svekke demokratiet.
 3. Drøft påstanden: Økonomisk ulikhet fører til et bedre samfunn.
 4. Drøft påstanden: Vi trenger ikke være kildekritiske til dokumentasjonsfilmer – de forteller sannheten.

 Kompetansemål i historie K06:

 • gjøre rede for demokratiutvikling i Norge fra 1800-tallet og fram til 1945 og analysere drivkreftene bak denne utviklingen
 • gjør rede for hovedtrekk ved den industrielle revolusjon og undersøke hvilken betydning den fikk for næringsutvikling og sosiale forhold i det norske samfunnet
 • vurdere ulike ideologiers betydning for mennesker, politiske bevegelser og statsutvikling på 1900-tallet
 • gjøre rede for noen økonomiske, sosiale, politiske og kulturelle utviklingstrekk i Norge etter 1945

Kompetansemål i norsk K06:

 • lytte til og vurdere argumentasjonen i muntlige tekster i ulike medier og ta stilling til innhold og formal
 • drøfte norskfaglige og tverrfaglige emner ved hjelp av fagterminologi og helhetlig argumentasjon
 • bruke kunnskap om tekst, sjanger, medium og språklige virkemidler til å planlegge, utforme og bearbeide egne tekster med klar hensikt, god struktur og saklig argumentasjon
 • uttrykke seg med et presist og nyansert ordforråd og mestre språklige formkrav
 • bruke kilder på en kritisk og etterprøvbar måte og beherske digital kildehenvisning
Emneord: Første verdenskrig og mellomkrigstid
Publisert 19. feb. 2019 16:29 - Sist endret 12. mars 2020 21:33