Nasjonalisme i Norge

Nasjonalstatens politikk overfor urfolk, nasjonale og etniske minoriteter. Skriftlig oppgave.

Lærerveiledning

Individuelt arbeid

Skriv en tekst med problemstillingen:

  • Hva var konsekvensene av den norske nasjonalstatens politikk overfor urfolk, nasjonale og etniske minoriteter på 1800- og 1900-tallet?

Bruk kildene og artiklene under i oppgaven. 

Lag vurderingskriterier i klassen. 

Relevante kilder:

Søknader til Finnefondet

Språkinstruks for samiske og kvenske barn

Ildstedene synger

Kartlegging av omstreifere og løsgjengere

Det norske program for rasehygiene

Relevante artikler:

Hva var det å være norsk?

Rasisme og minoriteter 

Samene si organisering på 1900-talet

Nordmenn blir norske for alvor

 

Romfolk på Vallø ved Tønsberg i Vestfold, ca. 1895–1900. Foto: Eduard Fett/Oslo museum.

Kompetansemål: 

  • Reflektere over hvordan stater har behandlet minoriteter og urfolk, rettferdiggjort sine handlinger og forholdt seg til tidligere urett
  • Utforske enkeltmenneskers og gruppers streben etter myndiggjøring og frigjøring i norsk og samisk historie, og gjøre rede for hvilke strategier de valgte
  • Utforske historie ved å finne, vurdere og bruke historisk materiale av ulik art som kilder i egne framstillinger
  • Utforske historie ved å formulere problemstillinger og antakelser, og trekke slutninger
Emneord: Første verdenskrig og mellomkrigstid
Publisert 19. feb. 2019 16:07 - Sist endret 17. sep. 2021 18:10