Opphevelsen av den dansk-norske slavehandelen

Var opphevelsen av den dansk-norske slavehandelen motivert av opplysningstidens ideer om menneskerettigheter? 

Lærerveiledning

1. Individuelt og i par:

  1. Les kildeintroduksjonen og kilden Opphevelsen av den dansk-norske slavehandelen og noter deg det du synes er oppsiktsvekkende og det som overrasker deg.
  2. Del det du har notert med læringspartner.

2. Les, tenk og snakk to og to om kildetolkning og kildekritikk:

  1. Finn tre eksempel på fakta i kilden.
  2. Får du vite at slavehandelen tok slutt i denne kilden? Begrunn svaret.
  3. Hvorfor skulle den dansk-norske slavehandelen oppheves – og hvordan?

3. Individuelt

Les artikkelen «Slaveri hjemme og ute»

Hva kjenner du igjen fra kilden? (ta notat)

4.  Lærer i dialog med elever

Diskuter hva denne kilden kan brukes til og om vi kan tolke kilden dithen at den er påvirket av opplysningstidens ideer, deriblant menneskerettigheter?

 

Fargelagt tegning av en plantasje på St.Croix
Plantasjen Høgensborg på Sankt Croix juni 1838. Fargelagt tegning av Frederik von Scholten. Eier: M/S Museet for Søfart - Maritime Museum of Denmark

Kompetansemål 

  • gjøre rede for tanker og ideologier som lå til grunn for politiske omveltninger fra opplysningstida til i dag og vurdere betydningen for menneskers muligheter til demokratisk deltakelse
  • gjøre rede for årsaker til at kolonimakter underla seg landområder, og drøfte konsekvenser for mennesker og samfunn i land som ble kolonisert
  • utforske historie ved å formulere problemstillinger og antagelser, og trekke slutninger
  • utforske historie ved å finne, vurdere og bruke historisk materiale av ulik art som kilder i egne framstillinger
Emneord: Dansketid
Publisert 12. okt. 2018 10:15 - Sist endret 17. sep. 2021 18:05