Tverrfaglig prosjekt: Norge i dansketiden

Tverrfaglig prosjekt i norsk og historie om sosiale, politiske, økonomiske og kulturelle forhold i Norge 1500-1800.

Hva: Prosjektet er egnet som en avslutning på Vg2, for elever som har jobbet med primærkilder tidligere og har kjennskap til kildekritikk. Prosjektet består av et gruppearbeid og en individuell refleksjon. Prosjektet er lagt opp til at hver gruppe har tre elever. Gruppearbeidet presenteres ved at lærer trekker en gruppe fra hvert tema (7 temaer). Andre grupper med samme tema hjelper til med å svare på problemstillingen. Individuell refleksjon til slutt gir læreren mulighet til å vurdere elevenes kompetanse i kildebruk og kildekritikk. 

Tid: 6 økter: Introduksjon, tre økter til gruppearbeid på skolen, en økt til presentasjoner og en økt til å skrive refleksjonstekst på skolen. 

Vurdering: Gruppearbeid med presentasjon, gruppeinnlevering av powerpoint og individuell innlevering av refleksjonstekst om kildebruk og kildekritikk.

«En Catechisation», tegnet etter maleri av Adolph Tidemand (1814–1876). I 1736 ble konfirmasjonsordningen innført. Og for å konfirmeres, måtte barna først ha lært om kristendommen. Slik fikk konfirmasjonsordningen stor betydning for etableringen av en allmueskole i Norge. Foto: Nasjonalbiblioteket

 

Økt 1: Introduksjon og oppstart

1. Lærer holder et kort foredrag om hva det innebar politisk at Norge var endel av Danmark. (hovedpunkter)

Lesetips til lærer: Norges status som kongerike 1536-1814, Kalmarunionen, Da det norske riket bukket under 1502-1537

2. Les kilden Absalon Pederssøn Beyer – Om Norigs rige høyt i klassen

3. Hva slags tekst er dette?

4. Hva slags virkemidler bruker forfatteren?  

5. Lærer deler elever inn i grupper på tre elever og gjennomgår hva prosjektet går ut på.

 

Økt 2, 3 og 4: Gruppearbeid

Hver gruppe får et tema og problemstillinger hver. Se tema og problemstillinger under. For å svare på problemstillingen må dere bruke primærkilder og artikler, se forslag. 

Økt 5: Fremføring, notat og diskusjon

I økt 5 trekkes en gruppe fra hver problemstilling til å fremføre. 

Under fremføringene kan du bruke et notat som dette til å notere hva du lærer av de andre gruppenes fremføringer:

SPØK Norge i dansketiden 1500-1800
Sosiale forhold  
Politiske forhold  
Økonomiske forhold  
Kulturelle forhold  

 

Økt 6: Skriv en refleksjonstekst

Individuelt arbeid. Alle hjelpemidler er tillatt.

Teksten skal være på 1-2 sider med Times New Roman 1,5 linjeavstand.

Leveres når økta er slutt. 

I refleksjonsteksten skal du svare på spørsmålene under. Du kan bygge opp teksten i samme rekkefølge eller bytte om på rekkefølgen.

 • Hvilke(n) primærkilde(r) ga deg best svar på problemstillingen? Begrunn svaret. 
 • Hvilken artikkel (sekundærlitteratur) fortalte deg mest om problemstillingen?
 • Hva er forskjellen på primærkilder og sekundærlitteratur?
 • Hva forteller dette deg om hvordan historie blir til?/ Beskriv hvordan historie til.
 • Hvorfor er det nødvendig for historikerne å skrive historien på nytt? Endrer historien seg?

Gruppearbeid: temaer og problemstillinger

 

1. Hverdagsliv

Lag en muntlig presentasjon på ca. 10 minutter der dere svarer på problemstillingen ved hjelp av primærkilder og sekundærlitteratur.

Problemstilling: 

 • Hvordan var folks hverdag i dansketiden? Var hverdagen lik for alle?
  • Se for eksempel på bolig, mat, levekår, sosiale forskjeller. 

1. Hver av dere leser to primærkilder og tre artikler.

2. Hent ut det du mener er relevant for problemstillingen i tekstene du har lest.

3. Snakk og del det du har funnet ut med de andre i gruppa.

4. Lag en muntlig presentasjon på ca. 10 minutter.

 

Primærkilder:

Anbefalte artikler:

Dere kan selvsagt også ta i bruk flere artikler og primærkilder på Norgeshistorie.no eller andre nettsteder/ bøker i tillegg hvis dere har tid og finner det hensiktsmessig. 

2. Arbeid og inntekt

Problemstilling: 

 • Hvordan sørget folk for sitt levebrød og inntekter? 
  • Se for eksempel på muligheter og begrensninger i arbeid og inntekt, arbeidsdeling mellom kjønnene og eiendomsforhold.

1. Hver av dere leser to primærkilder og tre artikler.

2. Hent ut det du mener er relevant for problemstillingen i tekstene du har lest.

3. Snakk og del det du har funnet ut med de andre i gruppa.

4. Lag en muntlig presentasjon på ca. 10 minutter.

 

Anbefalte primærkilder:

Anbefalte artikler:

Dere kan selvsagt også ta i bruk flere artikler og primærkilder på Norgeshistorie.no eller andre nettsteder/ bøker i tillegg hvis dere har tid og finner det hensiktsmessig.

3. Transport og handel

Problemstilling:  

 • Hvordan foregikk handel og transport av varer i dansketiden? 
  • Se for eksempel på hvilke varer som ble importert/eksportert, hvem som kunne kjøpe/selge varer, transportmåter og økonomisk politikk.

1. Hver av dere leser to primærkilder og tre artikler.

2. Hent ut det du mener er relevant for problemstillingen i tekstene du har lest.

3. Snakk og del det du har funnet ut med de andre i gruppa.

4. Lag en muntlig presentasjon på ca. 10 minutter.

 

Anbefalte primærkilder:

Anbefalte artikler:

Dere kan selvsagt også ta i bruk flere artikler og primærkilder på Norgeshistorie.no eller andre nettsteder/ bøker i tillegg hvis dere har tid og finner det hensiktsmessig. 

4. Lovbrudd og straff

Problemstilling: 

 • Hvordan ble man straffet for drap, utenomekteskapelig sex og trolldom i dansketiden? Hvilke endringer ble gjort i rettsystemet og straffepraksis i løpet av perioden?

1. Hver av dere leser to primærkilder og tre artikler.

2. Hent ut det du mener er relevant for problemstillingen i tekstene du har lest.

3. Snakk og del det du har funnet ut med de andre i gruppa.

4. Lag en muntlig presentasjon på ca. 10 minutter.

 

Anbefalte primærkilder: 

Anbefalte artikler:

Dere kan selvsagt også ta i bruk flere artikler og primærkilder på Norgeshistorie.no eller andre nettsteder/ bøker i tillegg hvis dere har tid og finner det hensiktsmessig. 

6. Kunnskap og nyheter

Problemstilling: 

 • Hvordan var tilgangen på kunnskap og nyheter i dansketiden?
  • Hvor kunne man få kunnskap og nyheter
  • Hva slags kunnskap og nyheter hadde man tilgang på?
  • Hvem hadde tilgang på kunnskap og nyheter?

1. Hver av dere leser to primærkilder og tre artikler.

2. Hent ut det du mener er relevant for problemstillingen i tekstene du har lest.

3. Snakk og del det du har funnet ut med de andre i gruppa.

4. Lag en muntlig presentasjon på ca. 10 minutter.

 

Anbefalte primærkilder:

Anbefalte artikler: 

Dere kan selvsagt også ta i bruk flere artikler og primærkilder på Norgeshistorie.no eller andre nettsteder/ bøker i tillegg hvis dere har tid og finner det hensiktsmessig. 

7. Samer

Problemstilling: 

 • Hvilke type utfordringer støtte samene på i møte med den dansk-norske stat?

1. Hver av dere leser to primærkilder og tre artikler.

2. Hent ut det du mener er relevant for problemstillingen i tekstene du har lest.

3. Snakk og del det du har funnet ut med de andre i gruppa.

4. Lag en muntlig presentasjon på ca. 10 minutter.

 

Anbefalte primærkilder:

Anbefalte artikler: 

Dere kan selvsagt også ta i bruk flere artikler og primærkilder på Norgeshistorie.no eller andre nettsteder/ bøker i tillegg hvis dere har tid og finner det hensiktsmessig. 

  Kompetansemål

  • Historie
   • finne og vurdere historisk materiale som kilder og bruke det i historiske framstillinger
   • bruke digitale verktøy til å hente informasjon fra ulike medier og vurdere den kildekritisk i egne framstillinger
   • gjøre rede for næringsutvikling i Norge fra ca 1500 til ca 1800 og analysere virkningene for sosiale forhold i denne perioden
   • gjøre rede for sentrale trekk ved samisk historie og diskutere samenes forhold til stater med samisk bosetning fram til omkring midten av 1800-tallet
  • norsk
   • lytte til, vurdere og gi veiledende tilbakemelding på andres muntlige presentasjoner
   • formidle faginnhold presist og bruke digitale medier og verktøy i formidlingen
   • lese og analysere tekster på bokmål og nynorsk i ulike sjangere og ta stilling til spørsmål tekstene tar opp, og verdier de representerer
   • lese og analysere noen sentrale tekster på svensk og dansk
   • skrive tekster med klar hensikt og god struktur og sammenheng
   • uttrykke seg med et variert ordforråd og mestre språklige formkrav
   • lese et utvalg sentrale norske og noen europeiske tekster fra middelalderen til og med romantikken, sette dem inn i en kulturhistorisk sammenheng og kommentere form og innhold
   • referere til og vurdere kilder i aktuelle faglige situasjoner
  Emneord: Dansketid
  Publisert 4. sep. 2019 13:28 - Sist endret 12. mars 2020 10:06