Andre verdenskrig - varsler om tysk angrep

Drøft påstanden: Norske myndigheter visste at tyskerne kom til å angripe Norge 9. april.

Lærerveiledning

1. I grupper

Gå til kildene: Varsler om angrepet på Norge.

Klassen deles inn i grupper. Hver gruppe får en kilde hver. Alle på gruppen leser samme kilde og gransker den:

 • Hva slags kildetype er dette? Når er den skrevet? Hva er opphavet? 
 • Drøft: Underbygger eller motsier denne kilden påstanden:
  • Norske myndigheter visste at tyskerne kom til å angripe Norge 9. april.
 • Forbered dere på å legge frem det dere har funnet ut for klassen.

2. I plenum

 • Hver gruppe forteller klassen hva de har funnet ut. Gruppens talsperson redegjør for kildetype, opphav og innhold.
  • Drøft i klassen: Underbygger eller motsier denne kilden påstanden?
 • Når alle gruppene har lagt frem sine kilder, diskuter i plenum: Kommer man nærmere sannheten ved å lese disse kildene? Begrunn svaret.

Forslag til videre arbeid:

 

 


Kompetansemål 

 • Utforske menneskers handlingsrom og valgmuligheter i krigssituasjoner og vurdere konsekvenser av valgene de tok
 • Beskrive bakgrunnen for et utvalg sentrale kriger og konflikter i ulike perioder og diskutere hvorfor bakgrunnen for samme krig eller konflikt kan fremstilles forskjellig
 • Sammenligne ulike framstillinger av en hendelse og forstå at historiske framstillinger preges av ståsted og kontekst
 • Utforske historie ved å formulere problemstillinger og antagelser, og trekke slutninger
 • Utforske historie ved å finne, vurdere og bruke historisk materiale av ulik art som kilder i egne framstillinger
Emneord: Andre verdenskrig
Publisert 19. feb. 2019 09:34 - Sist endret 17. sep. 2021 18:02