Andre verdenskrig - jødedeportasjonen

Undersøk hva som skjedde med norske jøder under 2. verdenskrig: Prosjektarbeid.

Lærerveiledning

Les og vurder hva kilder, artikler og dokumentarfilmer kan fortelle deg om:

 • Hvorfor jødene ble deportert.
 • Hvordan myndigheter og andre forholdt seg til det som skjedde med jødene.
 • Formuler en egen problemstilling som du gjør rede for og eventuelt drøfter i en tekst eller lag en muntlig presentasjon.

Kilde: Inndragning av jøders formue

Kilde: Kartlegging og registrering av jøder

Kilde: Liste over deporterte jøder

Kilde:  Bistand til norske jøder i tyske konsentrasjonsleire

Kilde: Kirkens hebreerbrev

Artikkel : Deportasjonen av de norske jødene

Artikkel: Rasisme og minoriteter

 

 

 

 

 
 
 

Kompetansemål K06:

 • Identifisere og vurdere historisk materiale av ulik art og opphav som kilder, og bruke det i egne historiske framstillinger
 • Bruke digitale verktøy til å planlegge, gjennomføre og presentere en problemorientert undersøkelse ut fra egne spørsmål til et historisk materiale
 • Gjøre rede for bakgrunnen for de to verdenskrigene og drøfte virkninger disse fikk for Norden og det internasjonale samfunn

Kompetansemål fagfornyelsen (ikke vedtatt)

 • Gjøre rede for hvordan ideologier og tankesett på 1900-tallet har bidratt til undertrykkelse, terror og folkemord som holocaust
 • Utforske menneskers handlingsrom og valgmuligheter i krigssituasjoner og vurdere konsekvenser av valgene de tok
 • Reflektere over hvordan Norge og andre stater har behandlet minoriteter og urfolk, rettferdiggjort sine handlinger og forholdt seg til tidligere urett 
 • Utforske historie ved å formulere problemstillinger og antagelser, og trekke slutninger
 • Utforske historie ved å finne, vurdere og bruke historisk materiale av ulik art som kilder i egne framstillinger
 • vurdere hva som gjør en historisk hendelse betydningsfull
Emneord: Andre verdenskrig
Publisert 19. feb. 2019 12:18 - Sist endret 13. mars 2020 01:06