Husmannsvesenet og sosiale forhold

Hvordan var livet på husmannsplassen?

Lærerveiledning

1. I plenum:

Snakk om hva dere vet om husmenn og husmannsplasser i lokalmiljøet. Gå gjennom definisjonen av en husmann / husmannsvesenet:

En husmann var en person som leide en hustomt, med eller uten tilhørende jord, av en gårdbruker. Husmenn var altså eiendomsløse. Husmennene betalte for plassen de leide med penger, arbeidsinnsats eller en kombinasjon av de to, og for gårdeierne var husmennene ofte svært viktige for driften av gården.

Husmannsvesenet i Norge vokste frem i takt med befolkningsveksten på 1600-tallet og nådde en topp på midten av 1800-tallet. Da var det nesten like mange husmenn som selveiende bønder i Norge.

2. Jobb i par:

Les kilden Husmannsminner - Møre og Romsdal

 1. Hva spiste de på husmannsplassen og hvordan fikk de tak i mat?
 2. Hvordan var forholdet mellom folket på gården og husmannsplassen regulert?
 3. Hvilke arbeidsoppgaver hadde de forskjellige familiemedlemmene på husmannsplassen? (far, mor, barna)

3. I par/plenum

 1. Skriv et avsnitt der dere beskriver Anders sin barndom. Start avsnittet med setning 1 eller 2: 
  1. Barndommen på husmannsplassen var hard og slitsom fordi...
  2. Barndommen på husmannsplassen var en trygg og god oppvekst med tette sosiale bånd fordi...
 2. Lærer trekker to eller tre par som leser sitt avsnitt høyt.
 3. Hvordan kan det bli ulike historier av samme kilde? 

4. Oppsummering i plenum:

 1. Andreas A. Midtgård har fortalt dette 50 år etter det han forteller om skjedde. Hva må man ta høyde for ved bruk av denne kilden?

 2. Reflekter over den enkeltes rolle og betydning for familens overlevelse på 1800-tallet.

 3. Reflekter over enkeltindividets muligheter til å ta personlige valg på 1800-tallet. 

 

Et gammelt stovehus i forfall
Var det her Anderas Midtgård vokste opp? Bildet viser et gammelt stovehus på Midtgård i Sykkylven. Foto: Sindre Dimmen. Eier: Sunnmøre Museum.

Kompetansemål K06:

 • gjøre rede for befolkningsutviklingen i et lokalsamfunn over en lengre periode og diskutere hvilke faktorer som har hatt betydning for innbyggernes livssituasjon
 • gjøre rede for hvordan arbeidsliv og arbeidsdeling mellom kjønnene har endret seg i Norge fra 1800-tallet og fram til i dag
 • identifisere og vurdere historisk materiale av ulik art og opphav som kilder, og bruke det i egne historiske framstillinger

Kompetansemål fagfornyelsen (ikke vedtatt)

 • utforske historie ved å formulere problemstillinger og antagelser, og trekke slutninger
 • utforske historie ved å finne, vurdere og bruke historisk materiale av ulik art som kilder i egne framstillinger
 • presentere årsaker til viktige demografiske endringer, og vurdere virkninger for mennesker og samfunn
Emneord: 1814–1905
Publisert 23. okt. 2018 13:12 - Sist endret 10. mars 2020 13:11