Utvandringen til Amerika

Amerikabrev om reisen fra Norge og om å etablere seg i et nytt land.

Lærerveiledning

1. Les og snakk sammen to og to:

 1. Les kilden Amerikabrev: om reisen fra Norge og om å etablere seg i et nytt land
 2. Hva tror dere var avsenderens mål med å dra til Amerika?
 3. Hva forteller kilden om selve reisen til Amerika?

2. Les – tenk – snakk to og to om kildetolkning og kildekritikk:

 1. Hvordan kan kilden brukes til å få innsikt i en emigrants møte med Amerika? Finn minst to eksempler.
 2. Finn tre eksempel på fakta i kilden og begrunn hvorfor dere stoler på at dette er riktig.
 3. Amerikabrevene ble ofte lest høyt og av til trykket i lokalavisen. På hvilken måte kan dette ha påvirket innholdet i kilden?

3. Individuelt arbeid:

 1. Les artikkelen «Suget frå Amerika»
 2. Hvordan vil du vurdere amerikabrev som kilder til vår kunnskap om utvandringen til Amerika?

4. Oppsummerende kort klassesamtale: 

 • Hvilke likheter og forskjeller ser dere med dagens migrasjon?

Forslag til videre arbeid:

 

Norsk-amerikansk immigrantfamilie ved torvhuset på prærien i Nord-Dakota 1898.
En liten norsk-amerikansk familie ved et torvhus på prærien i Nord-Dakota 1898. Vi ser John og Marget Bakken med barna Tilda og Eddie. Foto: A. Milton

Kompetansemål K06:

 • gjør rede for hovedtrekk ved den industrielle revolusjon og undersøke hvilken betydning den fikk for næringsutvikling og sosiale forhold i det norske samfunnet
 • identifisere og vurdere historisk materiale av ulik art og opphav som kilder, og bruke det i egne historiske framstillinger

Kompetansemål fagfornyelsen (ikke vedtatt)

 • gjøre rede for årsaker til at mennesker har migrert og diskutere kulturmøtene sett fra ulike perspektiver
 • reflektere over hvordan teknologiske omveltninger fra den industrielle revolusjonen til i dag har endret menneskers livsbetingelser og formet forventninger til framtida
 • utforske historie ved å formulere problemstillinger og antagelser, og trekke slutninger
 • uforske historie ved å finne, vurdere og bruke historisk materiale av ulik art som kilder i egne framstillinger
Emneord: 1814–1905
Publisert 23. okt. 2018 12:47 - Sist endret 12. mars 2020 09:34