Introduksjon til oljealder og overflod: 1970-i dag

Globalisering, ny informasjonsteknologi og en voksende oljeøkonomi førte med seg omfattende endringer i det norske samfunnet etter 1970. Under stadig økende velstand fant det sted en dyp omforming både kulturelt og politisk.

Kvinner og menn ble mer likestilte; etniske minoriteter og homofile tilkjempet seg gradvis bedre rettigheter, samfunnet fikk flere stemmer. Fra 1990-årene gjorde økende innvandring Norge til et mer flerkulturelt samfunn, med innbyggere fra alle verdensdeler.

I politikken sank tiltroen til mange av etterkrigstidens virkemidler for å styre samfunnet. En del virket ikke lenger etter hensikten, og nasjonale regler mistet kraft i møte med en mer dynamisk verdensøkonomi. Storting og regjering flyttet makt til markedsplassen, til lovene gjennom rettigheter for hver enkelt, og til internasjonale regelverk for handel og økonomi.

Ekofisk-feltet var det første feltet på norsk sokkel som kom i produksjon. Foto: BoH.

Etter den kalde krigens slutt i 1989 fikk et særegent samarbeid med Europa avgjørende betydning for økonomi og politikk. Gjennom NATO deltok Norge også for første gang med stridsstyrker i konflikter i andre verdensdeler.

Fra slutten av 1990-årene ble store inntekter fra Nordsjøen satt inn på et «oljefond». Det gjorde Norge bedre rustet til å møte svingninger i verdensøkonomien. Mens andre kuttet i velferdsordninger, økte det offentlige ansvaret for helse, opplæring og omsorg her i landet.

Av Norgeshistorie
Publisert 10. des. 2019 13:23 - Sist endret 11. des. 2019 13:01