1970–i dag: oljealder og overflod

Globalisering, ny informasjonsteknologi og en voksende oljeøkonomi førte med seg omfattende endringer i det norske samfunnet etter 1970. Under stadig økende velstand fant det sted en dyp omforming både kulturelt og politisk.

Kvinner og menn ble mer likestilte; etniske minoriteter og homofile tilkjempet seg gradvis bedre rettigheter, samfunnet fikk flere stemmer. Fra 1990-årene gjorde økende innvandring Norge til et mer flerkulturelt samfunn, med innbyggere fra alle verdensdeler.

I politikken sank tiltroen til mange av etterkrigstidens virkemidler for å styre samfunnet. En del virket ikke lenger etter hensikten, og nasjonale regler mistet kraft i møte med en mer dynamisk verdensøkonomi. Storting og regjering flyttet makt til markedsplassen, til lovene gjennom rettigheter for hver enkelt, og til internasjonale regelverk for handel og økonomi.

Etter den kalde krigens slutt i 1989 fikk et særegent samarbeid med Europa avgjørende betydning for økonomi og politikk. Gjennom NATO deltok Norge også for første gang med stridsstyrker i konflikter i andre verdensdeler.

Fra slutten av 1990-årene ble store inntekter fra Nordsjøen satt inn på et «oljefond». Det gjorde Norge bedre rustet til å møte svingninger i verdensøkonomien. Mens andre kuttet i velferdsordninger, økte det offentlige ansvaret for helse, opplæring og omsorg her i landet.

1970–i dag: oljealder og overflod

Forfattere i denne perioden