Introduksjon til merovingertid: 550–800

Merovingartida har fått namn etter det samtidige kon­ge­dy­nas­tiet i Frankarriket.

Perioden kan delast i to. Den første delen fram til kring 650 er innhylla i mystikk, sjølv om det òg er klare band tilbake til fol­ke­van­d­rings­tida. På det europeiske fastlandet vart fol­ke­set­nad­en redusert i tida 500‒650. Det er ikkje skrift­lege kjelder som kan stad­feste at det same skjedde i Noreg, men tilbakegangen i mengda av arkeologisk ma­te­ri­a­le viser at det var ned­gangs­tid her òg.

Viktige nyvinningar vart likevel gjorde i den «tause» tida, og resultata av dei er synlege i den andre delen av perioden. Til dømes viser runeinnskrifter at språket utviklar seg frå urnordisk til norrønt. Utviklinga mot seglførande og havgåande skip tok avgjerande steg.

Delar av innskrifta på Eggjasteinen, som vart funnen på Eggja i Sogndal.Eggjasteinen vitnar om dei store språkendringane som førte til overgangen frå urnordisk til norrønt. Foto: Arild Finne Nybø, mediebruket.no

Det vart òg introdusert ein heilt ny og mykje meir effektiv teknologi for ut­vin­ning av jern. Dette førte seinare, særleg i vikingtida og høg­mel­lom­al­der­en, til storstilt utnytting av skogs- og fjellområde som var rike på myrmalm og trevirke til alt kolet ein trong.

Ut over på 700-talet trer konturane av den kommande vikingtida stadig tydelegare fram. Grunnlaget for ekspansjon blir gradvis lagt, med langvegs skipsfart, busetnad på nye område, handel og bydanning.

Av Norgeshistorie
Publisert 10. des. 2019 12:00 - Sist endret 10. des. 2019 12:00