Tidslinje i kommunikasjon og kunnskap

Kommunikasjon og kunnskap: 1970 – i dag

Oljealder og overflod

 • Nødhjelp til Biafra 1967-1970

  Da Biafra, en provins i det sørøstlige Nigeria, erklærte seg selvstendig i mai 1967 førte det til borgerkrig og sult. Massiv utenlandsk hjelp lindret sulten, men bidro også til å forlenge krigen.

 • Kvinnerevolusjon i utdanning og arbeid

  Fra omkring 1970 erobret kvinnene utdanningssystemet. Dette snudde langt på vei opp ned på gamle oppfatninger om forholdet mellom kjønnene.

 • Sykdom og helse i velferdsstaten

  Gamle sykdommer ble mindre farlige i etterkrigstiden, mens nye kom til. Evnen til å forebygge og behandle sykdom ble samtidig dramatisk forbedret.

Kommunikasjon og kunnskap: 1945 – 1970

Velferdsstat og vestvending

 • Utdanningseksplosjon

  Utdanningsnivået i den norske befolkningen økte med eksplosjonsartet kraft etter krigen. I skoleåret 1945/1946 var det drøye 15 000 gymnasiaster i Norge. Tretti år senere var tallet nær firedoblet.

 • Tradisjonelle mediers storhetstid

  De første tiårene etter andre verdenskrig var de tradisjonelle medienes storhetstid i Norge.

 • Bilismen slår gjennom

  Personbilen ble et vanlig syn i Norge mellom 1950 og 1970. Den endret reisevaner, måten varer ble fraktet på, hvor folk bodde, og hva de gjorde på fritiden.

Kommunikasjon og kunnskap: 1940 – 1945

Andre verdenskrig

 • Illegale aviser

  Det ble under okkupasjonen 1940–1945 utgitt omtrent 300 illegale aviser i Norge i alt, undergrunns­publi­ka­sjoner som vandret fra leser til leser under mottoet: «Send den videre!»

 • Kunnskapsoverføring i eksil

  Andre verdenskrig var den blodigste og mest ødeleggende militære konflikten noensinne, men krigen førte også med seg en rekke teknologiske og vitenskapelige nyvinninger som skulle få store samfunnsmessige konsekvenser.

Kommunikasjon og kunnskap: 1914 – 1940

Første verdenskrig og mellomkrigstiden

 • Ulike klasser, ulik utdanning

  I løpet av mellomkrigstida økte antallet barn som fikk mer enn sju års skolegang, og privatskolene forsvant. Likevel var det fortsatt store forskjeller.

 • Propaganda og reklame

  Moderne reklame og propaganda slo igjennom i Norge i mellomkrigstida og bidro med spirer til forbrukssamfunnet og moderne politisk kommunikasjon.

 • Landet bindes sammen: transport

  Norge ble et enklere land å ferdes i utover på 1900-tallet. Ved hjelp av jernbane, biler, busser, sykler og andre kommunikasjonsmidler ble samfunnet bundet tettere sammen.

Kommunikasjon og kunnskap: 1870 – 1914

Industrialisering og demokrati

 • På flyttefot til og innen Norge

  Den norske utvandringen til Amerika er velkjent. Mindre kjent er den store innvandringen til Norge på 1800-tallet og de store flyttingene innenlands.

 • Landet blir ett

  Selv om Norge var blitt én stat, manglet lenge økonomisk, kulturell og nasjonal enhet. Dette forandret seg i siste halvdel av 1800-tallet – mye på grunn av en målrettet offentlig politikk.

 • Kunnskap og utdanning

  En utdanningsrevolusjon fant sted i Norge i 1800-tallets siste tiår. Skoletilbudene ble flere og bedre, allmenn­utdanningen ble sekularisert, og de første viktige skrittene ble tatt mot en mer likestilt utdanning.

Kommunikasjon og kunnskap: 1830 – 1870

Bygging av stat og nasjon

 • Hva slags skole skulle landet ha?

  Både folk og samfunn har bruk for den kunnskapen som skolen kan gi, mente stadig flere i tiåra rundt 1850. Derfor ble utbygging av skolevesenet en viktig oppgave for den unge norske staten. Men hva skulle elevene lære? Det stod det strid om.

 • Josefine Thrane – Norges første kvinnelige redaktør

  Fengslingen av Marcus Thrane gjorde at kvinnen bak ham trådte frem i lyset. Josefine Thrane trådte da til som redaktør for Arbeider-Foreningernes Blad.

 • Landet bindes sammen

  Norge er et langt, kupert og tynt bosatt land som lenge hang dårlig sammen. Dette ble langt på vei overvunnet gjennom utbygging av kommunikasjoner, standardisering og framvekst av landsomfattende organisasjoner.

Kommunikasjon og kunnskap: 1780 – 1830

Grunnlov og ny union

 • Kampen for et norsk universitet

  I 1811 fikk Norge for første gang et eget universitet. Hvorfor var det en så viktig hendelse i samtiden?

 • Ytringsfrihet med begrensninger

  Trykkefrihet bør finne sted, het det i Grunnlovens § 100. Paragrafen er blitt vurdert som en av de viktigste i hele Grunnloven.

 • Da alle brukte god tid

  Å spre informasjon tok tid i et relativt lavteknologisk samfunn som Norge på begynnelsen av 1800-tallet.

Kommunikasjon og kunnskap: 1660 – 1780

Enevelde

Kommunikasjon og kunnskap: 1500 – 1660

Kirkestat

 • Den norske humanismen

  Den norske humanismens periode var kort, men dens pedagogiske virkning var varig.

 • Skolen i det lutherske Norge

  Luthers prinsipper reformerte også skolesystemet, men lenge foregikk undervisningen på latin og var kun for en liten gruppe elever. I 1607 kom en ny læreplan som alle skoler og lærere måtte forholde seg til.

Kommunikasjon og kunnskap: 1350 – 1500

Senmiddelalder

 • Bønder bruker skrift

  Skrift var et uvanlig medium i høymiddelalderen. Det ble brukt av kongemakt og kirke. I senmiddelalderen begynte norske bønder gradvis å lese og skrive.

 • Folkekultur og elitekultur

  I senmiddelalderen forsvinner sagalitteraturen i Norge. Sporene etter eliten er som alltid de tydeligste, spor etter folkekulturen må søkes i langt senere eventyr og folkeviser.

Kommunikasjon og kunnskap: 1050 – 1350

Høymiddelalder

Kommunikasjon og kunnskap: 800 – 1050

Vikingtid

 • Vikingferdene

  I vikingtiden strømmet folk fra Skandinavia ut i verden. De plyndret, handlet, kriget, oppdaget og erobret nytt land, bygde gårder og grunnla byer.

 • Vikingenes vakre verden

  Vikingtidens skipsgraver gir et enestående innblikk i den vakre utsmykningen som eliten omga seg med. Smykker av metall, glass og edle steiner viser at også «folk flest» satte pris på det vakre i livet.

Kommunikasjon og kunnskap: 550 – 800

Merovingertid

 • Runene i den tomme grava

  Den lengste førhistoriske runeinnskrifta vi kjenner, vart funnen i Sogndal i 1917. Innskrifta viser at språket gjekk gjennom ei rivande utvikling frå slutten av 300-talet og fram til 600-talet.

 • Utviklinga av det havgåande seglskipet

  Båtar frå graver og ofring i myrar i merovingartid fortel om både gravskikkar, heilage handlingar og teknologiske nyskapingar.

Kommunikasjon og kunnskap: 400 – 550

Folkevandringstid

 • Skandinavia og hunnerne

  400-tallets asiatiske rytterkrigere, som under ledelse av Attila underla seg store deler av Europa og truet selv det romerske imperiet, er kjent under navnet hunnere. Om­fat­tet deres maktsfære også Skandinavia?

 • Kvifor vart dei ikkje kristne?

  Året 500 markerer overgangen frå klassisk tid til mel­lom­al­der på kontinentet. Det skulle enno gå 300–400 år før kristendomens herskesyn byrja få skikkeleg fot­fes­te i Noreg, samstundes endra styringsforma seg i fol­ke­van­drings­tida.

Kommunikasjon og kunnskap: Kr.f. – 400 e.Kr.

Romertid

 • Runene: det første skriftspråket

  Runene er de eldste skrifttegnene vi kjenner fra Skan­di­navia. De ble laget for å skjæres i tre, men er bevart på stein, bein og metall. Runer kunne fremme magiske besvergelser og skape evige minnesmerker over døde «brødtryggere».

 • Språket alle forstod: klær og utsmykking

  Klær skapte folk – også i romertid (0–400 e.Kr.). Eliten smykket seg med rangsymboler, slik at ingen var i tvil om hvem som hadde høyest status og mest makt. Det kunne alle se.

Kommunikasjon og kunnskap: 500 f.Kr. – Kr.f.

Førromersk jernalder

 • Halsringen fra Hedmark

  Kelterne bar store halsringer i gull eller bronse. Hals­ring­ene var symboler på makt og status, men også på det gud­dommelige.

Kommunikasjon og kunnskap: 1700 – 500 f.Kr.

Bronsealder

 • Havgående båter og oversjøiske nettverk

  I tiden før bronsealderen ble det utviklet skip som kunne padles over Skagerrak. Slik gikk det ikke bare fortere å komme fra Rogaland til Jylland, men det oppsto nye maritime nettverk som åpnet for helt nye impulser.

 • Nye teknologier – nye tankesett

  Teknologi – hvordan ting ble brukt, og hvordan de ble laget – står sentralt i arkeologien. Akkurat som i dagens samfunn påvirket teknologien i bronsealderen folks dagligliv og tankesett.

Kommunikasjon og kunnskap: 4000 – 1700 f.Kr.

Yngre steinalder

 • Der jordbrukerne møtte jegerne

  Jordbruket kom til Norge rundt 3950 f.Kr., da Skan­di­navias første jordbrukskultur ble etablert i området rundt Oslofjorden.

 • Bondesamfunnet etableres

  Veien fra framveksten av jordbruk i Midtøsten til gården ble etablert i Norge, er en lang historie. Folk i Norge var sent ute med å dyrke jord og holde dyr, men da de først begynte, spredte bondens levemåte seg raskt.

Kommunikasjon og kunnskap: 9500 – 4000 f.Kr.

Eldre steinalder

 • Med båter, ski og kjelke

  Båten er en av menneskehetens største oppfinnelser. De eldste sporene etter båtliv finnes i Norge. Det er vårt unike bidrag til verdenshistorien.

 • I smult farvann

  Det er et stort mentalt sprang å seile uten landkjenning – et sprang menneskene i eldre steinalder ikke våget eller ønsket. Det fikk store konsekvenser for historien.