Dronning Margretes valgbrev

Kildeintroduksjon

Det norske riksrådet valgte Margrete til norges første kvinnelige regent.

Riksrådet besto av kongelige rådgivere og fungerte i praksis som en regjering. I 1388 var riksrådet samlet i Oslo for å avgjøre spørsmålet om riksstyre og tronfølge etter at kong Olav døde uten å etterlate seg barn.

I kilden under velger riksrådet Margrete Valdemarsdatter til regent i Norge.

Margrete ble valgt til regent både i Norge og Danmark, og fikk snart også kontroll på Sverige. Kort tid etter at valgbrevet ble utstedt, ble det også bestemt at arverekkefølgen skulle regnes fra henne.

Dronning Margretes valgbrev er en del av Norges Dokumentarv, et register over de viktigste dokumentene i norsk historie. Under kan du lese hva som står i avtalen mellom riksrådet og dronning Margrete.

Valgbrev skrevet på pergament. Ni segl henger i pergamentremser under dokumentet
Nederst på valgbrevet har riksrådet hengt hver sine segl som bekreftelse og underskrift på brevets gyldighet. Ni av totalt 25 segl henger fortsatt på.

Kilden

Tittel: Dronning Margretes valgbrev
Datering: 1388
Opphav: Representanter for det norske riksrådet
Hentet fra: Norske middelalderdokumenter. Universitetsforlaget 1973.
Rettigheter: Kildematerialet er underlagt opphavsrett. Gjengitt med tillatelse fra Universitetsforlaget. 

Mer informasjon om kilden

[Kilden er modernisert.]

                                                                                                                                                                                                                                Oslo, 2. februar 1388

Vinald, med Guds nåde erkebiskop i Nidaros, Øystein av Oslo, Olav av Stavanger, Sigurd av Hamar, Henrik av Grønland, biskoper med den samme nåde, prosten ved Mariakirken i Oslo og rikets kansler i Norge Henrik Henriksson, Ulv Holmgeirsson, Ulv Jonsson, riddere, Håkon Jonsson, Gaute Eiriksson, Jon Martinsson, Alv Haraldsson, Benedikt Nikulasson, Ogmund Bolt, Jon Darre, Håkon Stumpe, Peter Nikolasson, Nikolas Galle, Finn Gyrdsson, Gudbrand Erlingsson, Torald Sigurdsson, Herleik Åsulvsson, Magnus Stoltekarl, Håkon Topp, Jappe Fastalsson og Svale Ottesson sender alle menn over hele Norge og dets skattland Guds og sin hilsen.

Vi gjør åpent med dette vårt åpne brev at fordi den høybårne fyrstinne, vår kjære frue, fru Margareta, med Guds nåde Norges og svears dronning og rett arving og fyrstinne til riket i Danmark, var vår kjære herre kong Håkons hustru og mor til vår kjære herre kong Olav, som nå nylig døde – måtte Gud ha sjelene til dem begge – og på grunn av den gunst og gode vilje som vi alltid har erfart av henne, og fremdeles setter det samme håp til hennes nåde, så har vi alle førnevnte, erkebiskop, biskoper, prost, riddere og sveiner, på våre vegne og på vegne av hele Norges rike, énstemmig anammet, utvalgt og med vår gode vilje mottatt den høybårne fyrstinne, den førnevnte fru dronning Margareta, til mektig frue og rett husbond for oss alle førnevnte.

 Vi gjør og kjent at dronning Margareta skal ha fullmakt til å stå for og rå for riket i Norge, med makt og myndighet i alle deler, over hele Norges rike, både land, slott, festninger og tegner, både sørlig og nordlig over hele Norge og dets skattland, med Guds hjelp i alle hennes levedager, og at vi alle førnevnte, og enhver især for seg, skal styrke og hjelpe henne i all hennes rett og ikke hindre noe av det hun har rett til.

Og alle vi førnevnte, erkebiskop, biskoper, prost, riddere og sveiner har på våre vegne og på vegne av hele riket i Norge tilsagt, lovet og sverget vår kjære fru dronning Margareta, hull og tro tjeneste med troskap så lenge hun lever, og i alle deler å holde vår kjære fru dronning Margareta, slik som her står foreskrevet.

Videre har vi alle sammen, erkebiskop, biskoper, prost, riddere og sveiner samtykt i at ingen av oss skal ha flere huskarer og setesveiner enn lovboken og Hirdskråen vitner.

Likeledes har vi alle sammen, erkebiskop, biskoper, prost, riddere og sveiner samtykt i at på grunn av nødvendig tarv som påhviler riket både i sør og nord, skal allmuen i hele Norge utrede allmenning nå i ett år.

Likeledes har vi alle sammen, erkebiskop, biskoper, prost, riddere og sveiner lovt, tilsagt og sverget på våre som på deres vegne, all den hullskap og troskap som vi og dere skylder rikets rette høvding. Så har hun også lovt og tilsverget oss og dere at hun skal holde lov og landsens rett mot oss og dere i alle sine levedager.

Derfor ber vi og råder dere til at dere avlegger den samme troskapsed til vår kjære fru dronningen, og at hver syslemann skal ta imot denne eden i sin sysle, og at dere skal være greie og velvillige, lydige og underdanige mot henne og hennes ombudsmenn, og la henne og hennes ombudsmenn lett komme til alt det som dere er skyldige til å yte rikets rette høvding etter lovene og landets gamle sedvane, og det så mye mer som hun har budt alle syslemenn og deres ombudsmenn at hver av dem i sin sysle skal holde og styrke lov og landsens rett.

Dette brev ble gjort i Oslo kyndelsmessedag [2. februar] 1388 år etter Guds fødsel, under våre segl.

Publisert 24. apr. 2018 13:31 - Sist endret 12. mars 2020 10:06