Forfølgelse av samiske trollmenn i Finnmark

Kildeintroduksjon

Samiske trollmenn skal forfølges "uten nåde", befalte kongen i et brev til lensherren i Vardøhus.

Innenfor dagens norske grenser ble det mellom 1566-1754 registrert nærmere 1000 trolldomssaker, men forskerne antar at det reelle antallet er større. Mange av sakene foregikk i Nord-Norge hvor samer ble mistenkte for å drive med trolldom og stå i pakt med djevelen. Forfølgelsen av trolldom i Danmark-Norge må forståes som en del av de europeiske hekseprosessene på samme tid. 

Kristian 4. var konge i Danmark-Norge i 60 år (1588-1648). I februar 1609 skrev kongen et brev til Claus Gagge, lensherren på Vardøhus. En lensherre var kongens høyeste embetsmann i et len og Vardøhus tilsvarte dagens Finnmark. I brevet gir kongen lensherren mange befalinger, blant annet om hvordan samene i området skulle skattlegges. 

Under kan du lese et utdrag fra slutten av brevet hvor kongen befaler sin embetsmann om å forfølge og straffe samiske trollmenn. 

Portrett av Kristian 4., malt av Pieter Isaacsz mellom 1611-1616
Kristian 4. malt av Pieter Isaacsz mellom 1611–12.

Kilden

Tittel: Kong Kristian 4.s befaling om trolldomsforfølgelse av samer
Datering: 1609
Opphav: Kristian 4.
Hentet fra: Norske Rigs-registranter, fjerde bind, 1603-1618, s. 300
Rettigheter: Publisert med tillatelse av Arkivverket. 

Mer informasjon om kilden

[Kildeutdraget er modernisert.]

[…]

Som erfaringen viser, er de nevnte finner og lapper [utdaterte omtaleformer av samer] av natur tilbøyelige til å bruke trolldom. Av den grunn tør verken nordmenn eller andre fromme folk å bo i deres nærhet, langt mindre å bosette seg i de fjordene hvor det er mange finner.

Derfor skal du ha et strengt og alvorlig oppsyn med dem, slik at de som blir funnet skyldig i å bruke trolldom, gjennom dom og straff, uten all nåde avlives. 

Er noen mistenkt for å kunne slik kunst, men det ikke bevises at de har brukt den, da skal de forvises fra ditt len og ikke bringes til noe sted som finner holder til på, hverken i ditt len, eller i Nordlandene. Hvoretter du underdanig kan rette deg. Befales deg Gud.

Skanderborg 20. februar 1609.

Les original kildetekst

[…]

Og som Forfarenhed noksom giver, at de forne Finske og Lappiske Folk af Naturen og Brug til Trolddom ere tilgeneget, og derfor baade Nordmænd og andre fromme Folk ikke vel tør bo nær hos dennem, meget mindre i de Fjorde sig nedsætte, som saa mange Finner ere udi, da skalt du have et alvorligt Indseende, at de, som blive befundne at bruge Trolddom, ved Dom og Sentens uden al Naade aflives. Ere og nogen mistænkte, at de slig Kunst vide, og dog ikke bevises, at de den have brugt, da skal de forvises af dit Len og ikke stedes at blive paa noget Sted, som Finnerne have deres Tilhold udi, hverken udi dit Len ei heller i Nordlandene. Hvorefter du dig underdanigst kanst rette. Befalendes dig Gud.

Skanderborg 20 Februar 1609.

Publisert 4. juni 2018 12:09 - Sist endret 12. mars 2020 09:39