Motstandskampen til lærerne

Kildeintroduksjon

Mange lærere nektet å underkaste seg nazistisk styre og innflytelse.

Quisling og NS-styret kom med to kontroversielle lover i februar 1942: Den ene påla alle lærere å bli medlemmer i det nazifiserte Norges Lærersamband og den andre sa at alle norske barn mellom 10 og 18 år skulle utføre ungdomstjeneste i Nasjonal Samlings ungdomsorganisasjon. Begge lover utløste motstand på bred front, også blant foreldre.

Motstandskampen ble ført ved hjelp av paroler, protestskriv og streik. Lektor ved Oslo Katedralskole, Einar Høigård, formulerte et viktig grunnlag for den kollektive læreraksjonen da han skrev parolene, som var en felles veiledning om hva lærerne skulle gjøre. Disse parolene kan du lese under. 

Høigård selv ble arrestert da han prøvde å rømme til Sverige i 1943. Han tok sitt eget liv. Mange i motstandsbevegelsen fryktet å røpe hemmeligheter under forhør med tortur. 

Nazifiseringen av skolen ble totalt sett en fiasko. Lærerne skrev protestbrev og meldte seg ut av Lærersambandet. Okkupasjonsmakten arresterte 1100 mannlige lærere hvorav halvparten ble sendt på tvangsarbeid i Nord-Norge, men dette og andre tiltak førte til at den generelle motstanden økte. 

Fotografi av folk som berger halm
Flere hundre lærere ble sendt på tvangsarbeid i Nord-Norge da de protesterte mot nazifiseringen av skolen. Her er noen lærere på tvangsarbeid i Kirkenes fotografert. Foto: ukjent. Eier: NTBs krigsarkiv, Riksarkivet

Kilden

Tittel: Paroler til Norges lærerstand
Datering: 1942
Opphav: Einar Høigård
Hentet fra:

Riksarkivet, PA-1529 - Høigård, Einar

Rettigheter: CC BY-NC

Mer informasjon om kilden

[Kildeutdraget er forkortet.]

Paroler til Norges lærerstand.

1. Norges lærersamband. Ingen må ha noe med Norges Lærersamband å gjøre. Krav om erklæringer avvises. Kontingent betales ikke. Trekkes kontingent i lønn, kvitteres a konto. Alle møter i Norges Lærersamband er blokkert. Ingen må motta tillitsverv i Norges lærersamband. Skolebestyrere må ikke sende fortegnelse over skolens lærere til Norges Lærersamband. Alt som angår Norges Lærersamband er oss uvedkommende. Bladet «Den norske skole» skal returneres.

2. Ungdomstjenesten. Lærerne må støtte all motstand mot Ungdomstjenesten. Foreldre må nekte sine barn å møte. Ingen skolebestyrer eller lærer leverer liste over elevene og deres adresser til bruk for Ungdomstjenesten, uansett hvorfra ordren kommer. Foreldrene må nekte sine barn å møte og lærerne må gjøre alt det de kan for å støtte foreldrene i deres motstand.

3. Undervisning og lærebøker. Alle forsøk på N.S.-propaganda i skolen avvises ved at en unnlater å etterkomme eventuell ordre, uansett fra hvem ordren kommer. Tilsendt propagandastoff legges til side. Dersom det kommer påbud om å innføre N.S.-lærebøker bruker en de gamle bøker. Alt nå må tidligere brukte ABC’er og religionslærebøker anskaffes og samles inn.

4. Skolestyreoppnevnelser. Ingen må påta seg å være medlem av skolestyre eller tilsynsutvalg. Det samme gjelder herredsstyrer o.l.

5. Ledige poster. [...] En bør ved privatundervisning hjelpe elevene til lærere som er fjernet.

10. Ingen må adlyde ordre som kommer fra inkompetent hold. – Det er fastsatt ved lov og reglement hvem som er ens overordnede, og hvilke pålegg han kan gi.

Les original kildetekst

Paroler til Norges lærerstand.

  1. Norges lærersamband. Ingen må ha noe med Norges Lærersamband å gjøre. Krav om erklæringer avvises. Kontingent betales ikke. Trekkes kontingent i lønn, kvitteres a konto. Alle møter i Norges Lærersamband er blokkert. Ingen må motta tillitsverv i Norges lærersamband. Skolebestyrere må ikke sende fortegnelse over skolens lærere til Norges Lærersamband. Alt som angår Norges Lærersamband er oss uvedkommende. Bladet «Den norske skole» skal returneres.
  2. Ungdomstjenesten. Lærerne må støtte all motstand mot Ungdomstjenesten. Foreldre må nekte sine barn å møte. Ingen skolebestyrer eller lærer leverer liste over elevene og deres adresser til bruk for Ungdomstjenesten, uansett hvorfra ordren kommer. Foreldrene må nekte sine barn å møte og lærerne må gjøre alt det de kan for å støtte foreldrene i deres motstand.
  3. Undervisning og lærebøker. Alle forsøk på N.S.-propaganda i skolen avvises ved at en unnlater å etterkomme eventuell ordre, uansett fra hvem ordren kommer. Tilsendt propagandastoff legges til side. Dersom det kommer påbud om å innføre N.S.-lærebøker bruker en de gamle bøker. Alt nå må tidligere brukte ABC’er og religionslærebøker anskaffes og samles inn.
  4. Skolestyreoppnevnelser. Ingen må påta seg å være medlem av skolestyre eller tilsynsutvalg. Det samme gjelder herredsstyrer o.l.
  5. Ledige poster. Alle faste stillinger er blokkert, hva enten ledigheten skyldes avsettelse (uansett grunn) eller ordinær avgang eller det gjelder nyopprettede poster. Også vikariater for arresterte, suspenderte eller avsatte lærere er blokkert. Derimot kan en ta vikariater, (i folkeskolen også konstitusjoner) – som blir ledige på ordinær måte og som ikke er utlyst. Heller ingen ansatt lærer må påta seg å løse slike timer og heller ikke påta seg å fungere som bestyrer (rektor) der den rette innehaver av stillingen er blitt fjernet. En bør ved privatundervisning hjelpe elevene til lærere som er fjernet.
  6. Sensur. Før det er kommet en ordning av den skriftlige artiumssensur, som en kan godta, må ingen påta seg å være sensor til skriftlig artium [avgangseksamen i videregående skole]. En må vente med å stille seg til disposisjon for muntlig artiumssensur og sensur til muntlig og skriftlig realskoleeksamen. Det vil komme senere beskjed om dette.
  7. Møter og kurser. Møter arrangert av N.S.-myndigheter er blokkert. Folkeskolelærere i byene og lærere i den høgre skole er ikke forpliktet til å gå på noe møte uansett hvem som innkaller. Folkeskolelærere på landet er ikke forpliktet til å gå på kombinerte møter med politisk program. Ingen må delta i de kurser som N.S.-myndigheter setter i gang.
  8. Skjema fra Innenriksdepartementet med krav om personalopplysninger legges til side og besvares ikke.
  9. Skoleråd. Alle skoleledere stiller seg lojale overfor sitt skoleråd uansett om de ved ny forordning har fått makt til å avgjøre saken mot skolerådets flertall.
  10. Ingen må adlyde ordre som kommer fra inkompetent hold. – Det er fastsatt ved lov og reglement hvem som er ens overordnede, og hvilke pålegg han kan gi.
Publisert 7. feb. 2019 11:07 - Sist endret 10. mars 2020 13:31