Andre verdenskrig - historisk empati

Drøft påstanden: Det er ikke riktig av oss i nåtid å bedømme folks handlinger og valg i fortida som riktige eller gale. 

1. Individuelt

2. I grupper

 • Diskuter: Er det mulig å forstå at Koht valgte å gjøre som han gjorde?
 • Hvilke negative konsekvenser fikk det at han valgte som han gjorde?
 • Hadde det noen positive konsekvenser?

3. I plenum

Drøft påstanden:

Det er ikke riktig av oss i nåtid å bedømme folks handlinger og valg i fortida.

 • De som mener at påstanden er riktig, går til høyre i klasserommet. De som mener påstanden er feil, går til venstre.
 • Venstresiden begrunner påstanden og gir eksempler, også eksempler som ikke handler om Koht, men om andre menneskers handlinger og valg under andre verdenskrig.
 • Høyresiden gjør det samme
 • De som endrer mening underveis bytter side.

4. Lærer

Oppsummering av historisk empati og det problematiske med å skulle forstå forskjellen på å forstå fortida på fortidas premisser og bedømming av handlinger og valg gjort i fortiden som gode eller dårlige.

Forslag til mer fordypning

Les mer om Halvdan Koht

Les artikkelen Norge i Folkeforbundet

Halvdan Koht (1873-1965).

Kompetansemål K06

 • presentere en historisk person og drøfte hvordan samtidige ideer og samfunnsforhold påvirket denne personens tenkemåter og handlinger
 • undersøke hvordan egne forestillinger om fortiden er blitt formet og diskutere hvilke faktorer som gjør at mennesker kan ha forskjellige oppfatninger om fortiden
 • identifisere og vurdere historisk materiale av ulik art og opphav som kilder, og bruke det i egne historiske framstillinger
 • gjøre rede for bakgrunnen for de to verdenskrigene og drøfte virkninger disse fikk for Norden og det internasjonale samfunn

Kompetansemål fagfornyelsen (ikke vedtatt)

 • utforske menneskers handlingsrom og valgmuligheter i krigssituasjoner, og vurdere konsekvenser av valgene de tok
 • planlegge og gjennomføre en undersøkelse av en historisk person og drøfte personens tenkning, handlingsrom og valg i lys av samtiden han/hun levde I
 • utforske historie ved å formulere problemstillinger og antagelser, og trekke slutninger
 • utforske historie ved å finne, vurdere og bruke historisk materiale av ulik art som kilder i egne framstillinger
 • beskrive bakgrunnen for et utvalg sentrale kriger og konflikter i ulike perioder og diskutere hvorfor bakgrunnen for samme krig eller konflikt kan fremstilles forskjellig
Emneord: Verdenskrigene
Publisert 21. feb. 2019 14:16 - Sist endret 14. mars 2019 10:54