Kald krig og internasjonalt samarbeid

Fra brobyggingspolitikk til blokkpolitikk.

Læringsmål: Norges utenriks- og sikkerhetspolitikk tok en ny vending etter 1945. Et stadig tettere vestlig samspill preget også innenrikspolitiske forhold.

Lekse

Les følgende tre artikler på Norgeshistorie.no og skriv ned en forklaring på begrepene under.

Artikler

"Brobyggingspolitikken" 1944-1948

NATO-medlemsskap og blokkpolitikk

Frihandel og samarbeid

Begreper

 • Forente nasjoner (FN)
 • Atlanterhavspakten
 • Brobyggingspolitikken
 • North Atlantic Treaty Organization (NATO)
 • Marshallhjelpen
 • Verdensbanken
 • Bretton Woods-systemet
 • Brutto nasjonalprodukt (BNP)
 • Det europeiske frihandelsforbund (EFTA)

Leksesjekk på skolen. Gå sammen to og to

Leksesjekk med "alias"-metode. Den ene må definere et begrep uten å bruke selve betegnelsen. Den andre gjetter hvilket begrep det handler om. Etterpå kan lærer gå gjennom begrepene på tavla om det trengs. 

Individuelt

Les Kråkerøytalen og reflekter over hvorfor talen regnes som et brudd i arbeiderpartiets politikk. 

Oppsummering i plenum

 1. Hva er budskapet i Kråkerøytalen?
 2. Hvorfor regnes talen som et brudd i arbeiderpartiets politikk?
 3. Hvordan kunne starten på den kalde krigen vurderes ulikt, sett fra Gerhardsens perspektiv og medlemmer i NKPs perspektiv?
 4. Hva forteller kilden om konteksten den ble til i? 

Forslag til videre arbeid: 

Norge var et av de første landene som skrev under Atlanterhavspakten, grunnlaget for NATO.

Relevante kompetansemål:

Elevene skal gjøre rede for noen økonomiske, sosiale, politiske og kulturelle utviklingstrekk i Norge etter 1945.

Gjøre rede for bakgrunnen for de to verdenskrigene og drøfte virkninger disse fikk for Norden og det internasjonale samfunn.

Undersøke to eller flere internasjonale konflikter etter 1945, og vurdere konfliktene, sett ut fra ulike perspektiver.

Fagfornyelsen:

Beskrive bakgrunnen for et utvalg sentrale kriger og konflikter (i ulike perioder) og drøfte hvorfor bakgrunnen for samme krig eller konflikt kan fremstilles forskjellig.

Emneord: Etter 1945
Publisert 13. mars 2019 15:16 - Sist endret 14. mars 2019 10:51