Husmannsvesenet og sosiale forhold

Befolkningsutviklingen førte til at mange ble husmenn. Hvordan levde og arbeidet menn og kvinner på en husmannsplass?

Lærerveiledning

1. I plenum:

Snakk om hva dere vet om husmenn og husmannsplasser i lokalmiljøet. Gå gjennom definisjonen av en husmann / husmannsvesenet:

En husmann var en person som leide en hustomt, med eller uten tilhørende jord, av en gårdbruker. Husmenn var altså eiendomsløse. Husmannsvesenet i Norge vokste frem i takt med befolkningsveksten på 1600-tallet og nådde en topp på midten av 1800-tallet. Da var det nesten like mange husmenn som selveiende bønder i Norge. Husmennene betalte for plassen de leide med penger, arbeidsinnsats eller en kombinasjon av de to, og for gårdeierne var husmennene ofte svært viktige for driften av gården.

2. Jobb i par:

Les kilden Husmannsminner - Møre og Romsdal

 • Hva spiste de på husmannsaplssen og hvordan de fikk de tak i mat?
 • Hvordan var forholdet mellom folket på gården og husmannsplassen regulert? 
 • Ta på «kjønnsbriller» og finn ut: Hva «far» arbeidet med og hva «mor» arbeidet med. Strek under.

3. Oppsummering i plenum:

 1. Hvordan vil dere beskrive økonomi og sosiale forhold på husmannsplassen?

 2. Hva er likt og hva har endret seg fra 1800-tallet til i dag når det gjelder arbeidsoppgaver kvinner og menn har?

 3. Andreas A. Midtgård har fortalt dette 50 år etter det han forteller om skjedde. Hva man må ta høyde for ved bruk av denne kilden?

Forslag til videre arbeid:

 

Et gammelt stovehus i forfall
Var det her Anderas Midtgård vokste opp? Bildet viser et gammelt stovehus på Midtgård i Sykkylven. Foto: Sindre Dimmen. Eier: Sunnmøre Museum.

Kompetansemål K06:

 • gjøre rede for befolkningsutviklingen i et lokalsamfunn over en lengre periode og diskutere hvilke faktorer som har hatt betydning for innbyggernes livssituasjon
 • gjøre rede for hvordan arbeidsliv og arbeidsdeling mellom kjønnene har endret seg i Norge fra 1800-tallet og fram til i dag
 • identifisere og vurdere historisk materiale av ulik art og opphav som kilder, og bruke det i egne historiske framstillinger

Kompetansemål fagfornyelsen (ikke vedtatt)

 • utforske historie ved å formulere problemstillinger og antagelser, og trekke slutninger
 • utforske historie ved å finne, vurdere og bruke historisk materiale av ulik art som kilder i egne framstillinger
 • presentere årsaker til viktige demografiske endringer, og vurdere virkninger for mennesker og samfunn
Emneord: 1800-tallet
Publisert 23. okt. 2018 13:12 - Sist endret 25. mars 2019 15:19