Den norrøne verden - norsk og historie tverrfaglig prosjekt

Tverrfaglig prosjekt i norsk og historie tilpasset Vg2. Beregnet tid ca. 6 uker.

Prosjektet gjennomføres før høstferien i 2019 ved Nesodden videregående skole og Blindern videregående skole. Prosjektet blir evaluert av lærere og elever der, samt Norgeshistorie.no-redaksjonen, som også er tilstede i deler av undervisningen. Evalueringen vil i ettertid bli delt med avdelingsledere ved landets videregående skoler. Dersom du har lyst til å prøve ut prosjektet eller få evalueringen tilsendt, kan du ta kontakt med redaksjonen i Norgeshistorie.no.  

Undervisningsopplegg på Norgeshistorie.no Kilder og ukas påstand Info / tips til lærer

Økt 0

Liket i myra - eget opplegg. Se info / tips til lærer

Sette elevene kort inn i det tverrfaglige prosjektet, hva er kilder og hvilken periode de skal jobbe med i seks uker framover.

-

Opplegget "Liket i myra" finnes i Erik Lund: Historiedidaktikk, en håndbok for studenter og lærere, ss. 106 og s. 223 - 227 i 4. utgave

Lærerveiledning

"Kildekritikk og kildegransking"

Kildekritikk: Hvordan granske en kilde?

Økt 1

En riddersaga fra middelalderen
 • Tristram og Isond - elskovsdrikken
 • Olav Tryggvasons saga
 • Harald Hårfagres saga
 • Egil Skallagrimssons saga

 

«Menn i middelalderen hadde ikke følelser for kvinner»

Fortellingen om Tristan og Isolde 

 

Økt 2

Norrøn sagalitteratur
Snorre Sturlason og kongesagaene.

Økt 3

Kjærlighet i den norrøne verden

En økt med oppsummering av økt 1 og 2.

Handler om litteraturen fra 1200-tallet. Lesetips til lærer: «Den kristne og høviske kulturen»

Økt 4

Erik + Ingebjørg = sant?
 • Erikskrøniken
 • Håkon Håkonssons saga

 

«Ekteskapet var en kontrakt der kvinner ikke hadde noe de skulle sagt»
Om kong Håkon Magnusson og hans dynastiske politikk

Økt 5

Jomfru Kristins reise til Spania
Håkon Håkonssons saga Skaldekvad

Økt 6

Frieri, ekteskap og allianser i norrøn tid

En økt med oppsummering av økt 4 og 5.

Håkon Håkonsson og en norsk stat. Lesetips: "Ble Norge en stat i høymiddelalderen?", "Da Norge var Europas største stat"

Økt 7 og 8

Njåls saga
 • Njåls saga
 • Håvamål
«Det er umulig å være venn med alle»
Muntlig vurdering. Se eget dokument

Økt 9

Vikinger og vennskap
Håvamål, Den eldre Edda, gudedikt

Økt 10

Arven fra vikingtiden

Gjenstander på museum

 

«Gjenstander som kilder gir oss mer informasjon om mennesker enn tekst»
 

Økt 11

Museumsbesøk: Víkingr
Besøke utstilling på Kulturhistorisk museum, Oslo

Økt 12

Etterarbeid museum
Se Museumsbesøk: Víkingr 

Økt 13

Vikingene og førkristen tro
 • Ibn Fadlans reisebeskrivelse
 • Håkon den godes saga
 • Olav Tryggvasons saga
 • Vitnebrev om fiskerettigheter
 • Gammelnorsk homiliebok
«Folks hverdag forandret seg med innføringen av kristendommen»
Lese: «Førkristen tro»

Økt 14

Kilder til kristningen av Norge
 

Økt 15

Konsekvenser av kristningen
Til denne økta bør lærer printe ut artiklene og kilden slik at elevene kan studere dem på papir.

Økt 16

Oppstart skriftlig oppgave

I plenum:

 • Diskuter påstanden til Sigrid Undset, finn argumenter for og imot.
Se på oppgaveinstruks og gå gjennom hvordan elevene kan bruke kilder til å svare på oppgaven.
 • Ingen kilder
«Tradisjon og skikk forandres med tiden. Menneskenes tro forandres og de tenker annerledes om mange ting. Men menneskenes hjerter forandres aldeles intet i alle dager” (Sigrid Undset)

Skriftlig vurdering:

Skriv en drøftende tekst om én av ukas påstander.

Bruk både primærkilder og sekundærlitteratur til å underbygge argumentene.

Lærer kan selv lage vurderingskriterier

Økt 17

Skoleskriving: Elevene velger en av påstandene og begynner å skrive på sin oppgave
 

Økt 18

Skoleskriving: Elevene skriver ferdig oppgaven og leverer inn ved øktens slutt.
 

Relevante kompetansemål i norsk (nåværende læreplan)

Muntlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • presentere norskfaglige emner og drøfte det framlagte stoffet
 • formidle faginnhold presist

Skriftlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • lese og analysere tekster på bokmål og nynorsk i ulike sjangere og ta stilling til spørsmål tekstene tar opp, og verdier de representerer
 • skrive tekster med klar hensikt og god struktur og sammenheng
 • uttrykke seg med et variert ordforråd og mestre språklige formkrav
 • skrive kreative, informative og argumenterende tekster, utgreiinger, litterære tolkninger, drøftinger og andre resonnerende tekster på hovedmål og sidemål

Språk, litteratur og kultur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • gjøre rede for noen sentrale likheter og forskjeller mellom norrønt og moderne norsk språk
 • lese et utvalg sentrale norske og noen europeiske tekster fra middelalderen til og med romantikken, sette dem inn i en kulturhistorisk sammenheng og kommentere form og innhold
 • referere til og vurdere kilder i aktuelle faglige situasjoner

Relevante kompetansemål etter Vg2 – studieforberedende utdanningsprogram (fagfornyelsen – ikke vedtatt)

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • lese norrøne tekster i oversettelse og sammenligne dem med tekster fra nyere tid
 • skrive fagartikler der eleven gjør rede for og drøfter tekster i kontekst
 • skrive litterære tolkninger og sammenlikninger
 • bruke kunnskap om grammatikk, tekst og sjanger til å utvikle egne tekster
 • bruke fagkunnskap og retoriske ferdigheter i norskfaglige diskusjoner og presentasjoner
 • bruke metaspråk til å beskrive særtrekk ved norsk sammenlignet med svensk, dansk og norrønt

Relevante kompetansemål i historie (nåværende plan)

Historieforståelse og metoder

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • finne og vurdere historisk materiale som kilder og bruke det i historiske framstillinger
 • presentere en historisk person og diskutere hvordan samtidige samfunnsrammer påvirket denne personens handlinger
 • bruke digitale verktøy til å hente informasjon fra ulike medier og vurdere den kildekritisk i egne framstillinger
 • forklare hvorfor historikere og andre deler tidsløp inn i perioder og diskutere hvilke kriterier som ligger til grunn for dette

Samfunn og mennesker i tid

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • gjøre rede for et utvalg av sentrale økonomiske, sosiale, politiske og kulturelle utviklingstrekk i middelalderen
 • presentere et emne fra middelalderen ved å vise hvordan utviklingen er preget av brudd eller kontinuitet på et eller flere områder
 • gjøre rede for samfunnsforhold og statsutvikling i Norge fra ca 700 til ca 1500 og diskutere mulig påvirkning fra andre kulturer, samfunn og stater

Relevante kompetansemål og vurdering Vg2 (fagfornyelsen – ikke vedtatt)

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • reflektere over hvordan fortiden former oss som mennesker
 • utforske fortiden ved å stille spørsmål og innhente, tolke og bruke ulikt historisk materiale for å finne svar
 • drøfte hva som skal til for å kalle en endring et brudd i historien
 • presentere årsaker til viktige demografiske endringer og vurdere virkninger for mennesker og samfunn
 • gjøre rede for hvordan handel og økonomiske systemer har påvirket maktforhold og menneskers liv og levekår
 • vurdere endringer i fordeling og legitimering av makt fra middelalderen til og med tidlig nytid
 • beskrive religionens betydning for samfunns- og maktforhold fra middelalderen til og med moderne tid og vurdere dens rolle i menneskers selvoppfatning og syn på andre
  Emneord: Vikingtid og middelalder
  Publisert 18. juni 2019 16:42 - Sist endret 12. des. 2019 12:51