Alle artikler 1050–1350

 • Bevis i middelalderens rettssystem

  Var du anklaget for å ha begått et lovbrudd i middelalderen var du ikke uskyldig, men skyldig til det motsatte var bevist. Ansvaret for å bevise din uskyld lå på deg selv. Men hvordan gjorde du det?

 • Ble Norge en stat i høymiddelalderen?

  I 1240 ble Skule Bårdsson felt utenfor Elgeseter kloster i Nidaros av mennene til kong Håkon Håkonsson (konge 1217–1263). Med det regnes «borgerkrigene» i Norge for avsluttet.

 • Borgerkrigene i Norge

  Norge var blitt etablert som et eget rike ved tusen­års­skiftet. Spørsmålet var hvem dette riket tilhørte.

 • Da Norge var Europas største rike

  På 1200-tallet var Norge Europas største rike målt i flateinnhold. Dette var også den norske storhetstiden.

 • De første kirkene i Norge

  Etter innføringen av kristendommen på Mostertinget i 1024 startet en storstilt kirkebygging i Norge. Omkring 1500 kirker ble oppført i løpet av 1100- og 1200-tallet. Kirkene spilte en helt sentral rolle i folks liv.

 • Den kristne disiplineringen

  Kongemakt og kirke hadde langt på vei samme syn på hvordan det norske samfunnet burde organiseres, med sentralisering og hierarki som viktige stikkord.

 • Den kristne og høviske kulturen

  Etter årtusenskiftet var Norge mye tettere innvevd i europeisk kultur enn tidligere. Skandinavere var ikke lenger hedenske vikinger – de var innbyggere i kristne kongeriker.

 • Det høviske hierarkiet

  Hva kan Kongespeilet fortelle om situasjonen den ble til i, og mer spesifikt om hvordan kong Håkon ville legitimere sitt kongedømme?

 • Fire fortellinger om Stiklestad

  Slaget på Stiklestad er et vendepunkt i norsk historie. I kjølvannet av slaget ble Olav Haraldsson til Olav den hellige, nordmenn ble kristne og kastet av seg det danske åket.

 • Fiske i middelalderen

  Fisk har alltid vært en viktig ressurs i Norge. Norge har sitt navn fra ferdselen langs norskekysten – Norvegr, og landet ble bosatt fra kysten.

 • Forbrytelse og straff

  En av de lengste linjene i Vestens historie fører fram til vår tids rettsstat, en utvikling vi kan følge over tusen år bakover i tid. Eller kan vi det?

 • Gaver og korrupsjon

  I Vesten er skillet mellom privatperson og offentlig em­bete resultat av en århundrelang utvikling, der middel­alderen bare utgjør startpunktet.

 • Gjestebudet

  I norrøne sagaer er fester ofte nervepirrende, og folk er uavlatelig på vakt for hva som kan skje. Disse skiller seg fra moderne fester på ett avgjørende punkt: De var ikke private sammenkomster.

 • Gårdslivet i middelalderen

  De aller fleste menneskene i middelalderen bodde på en gård. Ordet for bonde – búandi – betyr fastboende.

 • Helgener i kirkerommet

  Gjennom middelalderen var helgenene fysisk tilstede i kirkene i form av vakre og utsmykkede statuer.

 • Hevn: kaoskraft eller etisk forpliktelse?

  Hva skjedde med hevnen i middelalderen?

 • Hva spiste folk i middelalderen?

  De eldste kokebøkene i Norden inneholder oppskrifter til matretter som har stått på de rikes bord. Matrester som er funnet i middelalderbyene viser at kostholdet var variert for folk flest.

 • Hvorfor ble Norge en stat?

  Historikeren Jens Arup Seip mente to spørsmål stod sentralt i middelalderhistorien: hvordan et rike blir til, og hvordan det går til grunne. Dette har vært omdiskuterte spørsmål i norsk historie.

 • Innføringen av kristendommen

  I 1024 ble Norge formelt kristnet da bøndene vedtok den nye troen på tinget. Dette dannet opptakt til en storstilt kirkebygging rundt om i landet.

 • Introduksjon til høymiddelalder: 1050–1350

  Fra 1050 ble Norge samlet gjennom en kombinasjon av kristning og statsbygging.

 • Kaos og kjærlighet

  Kjærlighetsforhold kunne være sammensatte også i det norrøne Norge, men det førte ikke nødvendigvis til kaotiske tilstander.

 • Kongens og kirkens folk i høymiddelalderen

  I løpet av høymiddelalderen vokste kongedømmet og kirken fram som riksomfattende institusjoner. Overalt i landet fikk folk føle nærværet til representanter for de to organisasjonene.

 • Kong Sverre og gråtende krigere

  Menn som gråt var uhørt i norrøn tid, men utover i høymiddelalderen hører man om flere gråtende menn i litteraturen. Hvorfor det?

 • Kristen tro i middelalderen

  Vanligvis sier man at kristningen av Norge skjedde etter Olav den helliges død i 1030. Dette er riktig i den for­s­tand at kongene tok imot kristendommen og lovet venn­skap til dem som ble kristne. Det er likevel et åpent spørsmål hvor kristne folk ble.

 • Likhetsidealer i norrøn tid

  Norge regnes i dag som et usedvanlig egalitært samfunn. Kan man spore likhetstanken tilbake til norrøn tid?

 • Lokalsamfunnet i middelalderen

  De fleste mennesker i middelalderen bodde på en gård i en bygd. Bygda dannet den umiddelbare og viktigste rammen rundt menneskenes liv.

 • Magnus Lagabøtes landslov

  Mellom 1274 og 1276 ble hele Norge, som ett av de første kongerikene i Europa, samlet under én lov. Hvordan så den ut?

 • Makt og sex

  Seksualiteten kunne være nært knyttet til maktforhold i høymiddelalderen.

 • Middelalderbyen

  I byer bodde menneskene tett sammen og drev med andre sysler enn jordbruk. Samtidig var byen en integrert del av middelaldersamfunnet der eliten samlet og brukte det materielle overskuddet sitt.

 • Middelalderens magiske verden

  Middelalderens mennesker levde i en magisk verden som fulgte Guds plan. For å forstå hva Guds mening var, tolket de tegn og søkte kontakt med Gud gjennom bønn, gaver og livsførsel.

 • Middelalderens økonomi: bytte og kjøpe

  Middelaldersamfunnet var tuftet på selvforsyning. Det var imidlertid nødvendig å produsere mer enn det man selv trengte.

 • Ordet og skriften: skriftbruk slår gjennom i Norge

  Den norrøne kulturen var lenge en muntlig kultur. Med kristendommen kom boka og skriften inn med full tyngde.

 • Politikk og etikk

  Finnes det noen universell etisk skala politikk kan måles mot? Går det an å være et godt menneske i politikken?

 • Riddersagaene – middelalderens kiosk­litteratur

  Ridderkulturen kom til Norge på 1200-tallet. Men hvem fikk høre om den, hvem likte den, og hvordan reagerte folket på den?

 • Slaget ved Hjørungavåg

  Slaget ved Hjørungavåg i 986 var et av de avgjørende slagene i norgeshistorien. Eller var det det? Hvor stod det, forresten? Og har det i det hele tatt vært utkjempet?

 • Splittet lojalitet og blodhevn

  Gifte kvinner var del av to slekter – sin biologiske og sin inngiftede slekt. Dette kunne skape lojalitetskonflikter dersom slektene havnet i klammeri med hverandre. Selv ikke dronninger var unntatt fra slike dilemmaer.

 • Sættargjerden i Tønsberg

  I middelalderen var kirken en mektig organisasjon som stadig havnet i maktkamper med kongene. Sættargjerden var en avtale mellom kongen og kirken i Norge som skulle forhindre dette. Den var ikke veldig vellykket.

 • Ulike tolkninger av Håkon Håkonsson

  Få konflikter har opptatt norske historikere mer enn maktkampen mellom kong Håkon Håkonsson og hans jarl, og senere hertug, Skule Bårdsson.

 • Ut av Danmarks skygge?

  Den norske rikssamlingen rundt år 900 skjedde mye fordi de danske kongene var svekket. En liknende svekkelse fra 1035 er trolig den viktigste årsaken til at et norsk rike kunne bli etablert i middelalderen.

 • Velferd i middelalderen

  Vi lever i dag i en velferdsstat verden aldri har sett maken til. Hvordan begynte det egentlig?

 • Virket helgener?

  I middelalderen kunne helgener som ikke stilte opp med mirakler i nødens stund være ille ute.