9500–4000 f.Kr.: eldre steinalder

Eldre steinalder regnes fra da en av våre fjerne forfedre for millioner av år siden fant det for godt å lage det første redskapet, og helt fram til da menneskene begynte å tem­me spiselige dyr og så korn. På jorden er eldre stein­alder en epoke på over to millioner år.

Introduksjon til perioden

I Norge regner vi eldre steinalder fra istidens slutt og fram til da tamfe og korn ble introdusert på menyen. I tid strekker perioden seg fra 9500 til 3900 f.Kr., hele 5600 år. Nesten alle spor av eldre steinalders menneskeliv er borte for oss. I hovedsak er kun gjenstander av stein bevart.

Flint fra Risøy i Hordaland. Foto: Universitetsmuseet i Bergen.

Steinalderen ka­rak­ter­i­ser­es ved at skjærende og skarpe gjenstander er av stein. Men­nes­k­ene omga seg imidlertid med mange andre ting laget av andre ma­te­ria­ler enn stein. De hadde også et rikt tanke- og følelsesliv, akkurat som vi.

Steinalderforskningens store utfordring er dermed å forstå periodens sam­funns­liv som en helere virkelighet enn de fragmentene som er bevart. Det kan fortone seg som en umulig oppgave, men det er akkurat denne am­bi­sjonen som arkeologien har.


 

 

Forfattere i denne perioden