print logo

Muntlig eksamen historie: verdenskrigene

Læreplanmålet sier at du skal kunne redegjøre for årsaker til både første og andre verdenskrig, og drøfte virkningene av begge krigene. Her er det viktig å avgrense og velge én problemstilling. Om du ikke velger en norsk vinkling i problemstillingen, får du helt sikkert spørsmål om Norge. Skaff deg oversikt over Norge og verdenskrigene ved å lese våre troverdige artikler.

Problemstillinger

Første verdenskrig

  • Hvilke virkninger fikk første verdenskrig for Norge? Her kan du inkludere virkninger under krigen og virkninger av krigen.

Andre verdenskrig - virkninger under krigen

  • Hvorfor og hvordan skjedde okkupasjonen 9. april 1940, og hva var forskjellene sammenlignet med Danmark?
  • Hva slags former for motstand mot den tyske okkupasjonen fantes og hva slags former for samarbeid med tyskerne pågikk under krigen?
  • Hvilke virkninger fikk krigen på hverdagslivet?

Andre verdenskrig - virkninger av krigen

  • Hvordan foregikk rettsoppgjøret og hva har kritikken av dette oppgjøret gått ut på i ettertid?
  • Hvem tjente og hvem tapte på krigen?
  • Hvordan ble norsk økonomi påvirket av andre verdenskrig?
  • En virkning av andre verdenskrig var den kalde krigen, hvordan ble Norge påvirket av den kalde krigen?

Første verdenskrig

Første verdenskrig var et blodbad. Men Norge klarte å holde seg utenfor; den lange fredstida etter 1814 vedvarte. De nordiske landene hadde ulik utenrikspolitisk plassering, med et pro-tysk og russer-skeptisk svensk kongehus, og et Danmark presset av den store tyske naboen i sør. Norge var fremfor alt pro-britisk.

Fordi dronning Maud var engelsk prinsesse, regnet en med at Storbritannia med sin flåte ville støtte Norge i en eventuell konflikt. Men under første verdenskrig var de nordiske landene nøytrale og demonstrerte sin enhet blant annet gjennom de såkalte tre konger-møtene mellom svenske Gustav, danske Christian og norske Haakon i 1914 og 1917.

Første verdenskrig og etterkrigskrisene skapte et mer nasjonalistisk og innadvendt klima i mange land. Samtidig hadde mange nordmenn fortsatt kontakt med omverdenen.

Pro-Tyskland eller pro- England

Ulike deler av samfunnet hadde idealer og kontakter i ulike utland. England var landet for forretningsfolk, handel og skipsfart, «football» og sport, for næringsborgerskapet. Tyskland var landet for teknikk, vitenskap og musikk, for dem en kan kalle dannelsesborgerskapet.

Lenge var tysk arbeiderbevegelse den viktigste inspirasjon for den norske fagbevegelsen, for eksempel slik at den ble forholdsvis sentralisert, som den tyske var. Tysklands prestisje fikk et hardt slag under første verdenskrig, ikke minst da landets uinnskrenkete ubåtskrig fra 1917 senket mange norske skip. Når barn i Vrådal i Telemark kastet vedtrær for å velte staur, het leiken «å slå tyskarane».

Les:

Norge i verden – hvilket land var relevant?

Den nøytrale allierte

Staten Norge deltok ikke i første verdenskrig. Det gjorde derimot tusenvis av nordmenn. Utbruddet av første verdenskrig stilte dessuten de norske migrantene overfor vanskelige valg. Verdenshavene ble en krigssone, den globaliserte handelen stoppet opp, og en økonomisk krise ble utløst.

Les:

En selvstendig utenrikspolitikk

Nordmenn i første verdenskrig

Virkninger av første verdenskrig

I mellomkrigstiden fremmet Norge ideen om frihandel som bidrag til internasjonal fred, gjennom såkalt økonomisk nedrustning. Flere ledende norske politikere så en direkte sammenheng mellom den militære opprustningen og det tollpolitiske kappløpet.

I den vanskelige økonomiske situasjonen som oppstod i kjølvannet av første verdenskrig, valgte imidlertid flere land å takle problemene gjennom proteksjonistiske midler for å beskytte sin egen økonomi. Norges økonomiske vekst var imidlertid avhengig av verdensomspennende handelsforbindelser.

Les:

Frihandel for fred

Norge i Folkeforbundet

Mellomkrigstid – opptakten til andre verdenskrig

Årsakene til verdenskrigen finner vi ikke i Norge, men norske forhold i mellomkrigstiden er relevante for å forstå hva som foregikk i Europa før krigens utbrudd.  Den økonomiske depresjonen som ble utløst av børskrakket på Wall Street i 1929, skapte langvarig høy arbeidsløshet i Norge i 1930-årene. Samtidig førte kriseårene med seg fornyelse og vekst. Mens resten av verdens skipsfart stagnerte, fant norske redere nye muligheter under motgangen. Ved utgangen av mellomkrigstiden hadde Norge verdens mest moderne handelsflåte, som sto for over 60 prosent av landets eksportinntekter.

Les:

Verdenskrise og økonomisk omstilling

Kommunistenes hemmelige skolering i Sovjetunionen

Hitler-flyktninger i Norge

Den hemmelige hæren

Hvorfor angrep Hitler Norge?

Virkningene av andre verdenskrig

Det tyske angrepet 9. april 1940 brakte den europeiske storkrigen til Norge. Forsvaret var dårlig forberedt, og etter to måneders kamp måtte de norske styrkene kapitulere. Regjeringen og kongen flyktet i juni 1940 til Storbritannia, for å føre kampen for Norges selvstendighet videre derfra.

De fleste nordmenn deltok aldri i aktivt motstandsarbeid. Mange tilpasset seg okkupasjonen så godt de kunne. Andre samarbeidet åpent med tyskerne, uten at de nødvendigvis støttet nazismen. Det gjorde formodentlig brorparten av de om lag 40 000 norske kvinner og menn som ved frigjøringen var med i nazipartiet Nasjonal Samling. I rettsoppgjøret som fulgte, ble mer enn 49 000 nordmenn dømt for landssvik.

Aktuelle artikler til de foreslåtte problemstillingene om andre verdenskrig:

1940-1945: andre verdenskrig

 

 

 

Av Ellen Cathrine Lund
Publisert 30. mai 2017 13:00 - Sist endret 30. mai 2017 13:47